roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » De afschaffing van mensenrechten in het tijdperk van Covid

De afschaffing van mensenrechten in het tijdperk van Covid

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Zoveel over de beleidsreactie op Covid-19 werd als ongekend en extreem gezien. Ondanks alle infecties en sterfgevallen werden in het begin nog grotere aantallen voorspeld, waardoor de regeringen van de wereld werden geconfronteerd met het vooruitzicht van exponentiële stijgingen die aanhouden totdat kudde-immuniteit werd bereikt, allemaal gebaseerd op worstcasescenario's van modellering waarvan is aangetoond dat ze feilbaar en totaal onbetrouwbaar als basis voor overheidsbeleid.

Dit maakte regeringen bang om ongekende 'niet-farmaceutische interventies' te ondernemen. Ze accepteerden in wezen de bevinding van het Covid-19 Response Team van het Imperial College London dat het onderdrukken van de pandemie 'waarschijnlijk noodzakelijk' zou zijn voor landen die de vereiste maatregelen kunnen nemen, namelijk het beperken van contacten buiten het huishouden of de werkplek tot 25% van het normale niveau ( Tabel 2 van Rapporteer 9) gedurende tweederde van de tijd 'totdat er een vaccin beschikbaar kwam', wat 18 maanden of langer kan duren.

Als gevolg van deze maatregelen waren er over de hele wereld ongekende schendingen van de mensenrechten. Er werden noodtoestanden ingevoerd en met name het recht om tussen en binnen landen te reizen werd ingeperkt en er werden 'lockdowns' of 'thuisblijvers' opgelegd. 

Hoe kon dit gebeuren binnen de kaders van de bescherming van de mensenrechten waar we aan gewend zijn geraakt? 

De belangrijkste hiervan is de Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Internationaal Verdrag). Dit is door de meeste landen aangenomen en geratificeerd en vormt het kader voor het werk van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, wiens website een nuttig lijst met problemen waar ze mee bezig zijn, zoals huisvesting, justitie, discriminatie etc. Het is opmerkelijk dat te midden van de grootste aanslag op individuele rechten in ons leven, het woord 'Covid' nergens in deze lijst voorkomt (op het moment van schrijven). Zelfde probleem met de webpagina van de VN-Mensenrechtencomité, die een lijst bijhoudt van 'recente ontwikkelingen': de wijdverbreide verplettering van de mensenrechten in de meeste landen als gevolg van de pandemische reactie wordt niet genoemd. De Europese organisatie Human Rights Without Frontiers heeft vier artikelen op haar website, alleen onder de categorieën godsdienstvrijheid en LGBTQI-rechten.

De bron van het probleem is artikel 4 van het Internationaal Verdrag, dat toestaat dat de meeste rechten worden opgeschort 'in tijd van een openbare noodsituatie die het leven van de natie bedreigt en waarvan het bestaan ​​officieel wordt afgekondigd', en andere artikelen die specifiek lacunes toestaan ​​op grond van de noodzaak om de volksgezondheid te beschermen.

Een repressieve regering hoeft dus alleen maar de noodtoestand uit te roepen en de volgende rechten kunnen de mensen worden ontnomen:

 • vrijheid en veiligheid van persoon
 • bewegingsvrijheid 
 • het vermoeden van onschuld
 • vrij zijn van willekeurige of onwettige inmenging in privacy, familie, huis of correspondentie, en onwettige aanvallen op eer en reputatie
 • de vrijheid van meningsuiting
 • stemrecht.

Vrijheid van gedwongen medische behandeling en het recht om je eigen gezondheidsstrategieën te kiezen staat niet in het convenant; echter, de 'Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten' wel in artikel 5: 

De autonomie van personen om beslissingen te nemen, terwijl ze verantwoordelijkheid nemen voor die beslissingen en de autonomie van anderen respecteren, moet worden gerespecteerd. 

In de Australische staat Victoria, een van de meest repressieve jurisdicties buiten de Volksrepubliek China, is de lokale wetgeving (waaronder de Handvest van de mensenrechten) heeft de regering er niet van weerhouden om de hele bevolking maandenlang in huisarrest te plaatsen, waardoor ze slechts om 5 door de regering gespecificeerde redenen worden vrijgelaten. Op het moment van schrijven bevond Victoria zich in de zesde van zijn lockdowns, die meer dan 200 dagen hebben geduurd. Openbare protesten tegen deze repressieve maatregelen zijn niet toegestaan ​​in Victoria of New South Wales, en pogingen om protest worden hardhandig door de politie opgebroken. Het staatsparlement heeft niet mogen zitten voor lange tijd – de democratie is opgeschort. In deze omstandigheden wordt het regeringshoofd in wezen een gekozen dictator, die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen.

Duizenden Australische burgers zijn in het buitenland gestrand, mogen niet naar huis terugkeren in hun tijd van nood, en de Australische regering heeft zelfs verhinderde zijn eigen burgers die normaal in het buitenland wonen het land te verlaten, om onduidelijke redenen.

Maar is dit niet nodig om mensen te beschermen tegen de pandemie? 

Het bewijs is niet voldoende om dit wijdverbreide geloof te ondersteunen. Modellering is geen bewijs en kan alleen hypothesen genereren. Er is met name geen hard bewijs dat lockdowns de sterfte in de loop van een jaar of in de loop van een epidemische curve verminderen. Correlatie is geen oorzakelijk verband, en hoe dan ook, onderzoekers zijn er niet in geslaagd een dergelijke correlatie zelfs maar te vinden in observationele studies van de uitkomstgegevens in de grote verstedelijkte landen die centra waren van de pandemie. En bendavid c.s. ontdekte dat het implementeren van overheidsinterventies het infectiepercentage vertraagde, maar restrictievere interventies waren hierin niet effectiever dan mildere. 

Als er effecten zijn, zijn ze niet groot genoeg om het traject van epidemische curven zichtbaar te beïnvloeden in grafieken die gewoonlijk weken of maanden onveranderd blijven nadat de lockdowns zijn opgelegd of opgeheven, of samenvallen met een piek die hoe dan ook zou hebben plaatsgevonden. De impact van geografie en seizoensgebondenheid domineren over overheidsinterventies bij het bepalen van de resultaten in verschillende landen.

De resultaten van observationele studies worden sterk beïnvloed door de selectie van landen, waarbij deze correlaties moeilijk te vinden zijn over hele regio's of tussen regio's, waardoor ze een onzekere basis voor beleid vormen. Landen die het goed deden in de eerste golf hebben een sterkere tweede golf meegemaakt. Fiji als eilandnatie hield Covid meer dan achttien maanden op afstand en beleefde toen een grote (per hoofd van de bevolking) golf. De strategie om de vaccinatie af te sluiten en uit te stellen, heeft niet goed gewerkt voor Israël, dat een derde golf doormaakte ondanks dat een groot deel van de bevolking werd gevaccineerd. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet wat de regering had verwacht, hoewel informatie over verwachte resultaten moeilijk te vinden is op de Website van het ministerie van Volksgezondheid (is die er?). Extreme tussentijdse maatregelen kunnen uiteindelijk zinloos zijn - de cavalerie zal niet binnenvallen en de dag redden.

Onderzoek naar 314 Latijns-Amerikaanse steden explodeert de kernaanname waarop het beperken van de circulatie is gebouwd. Uit het onderzoek bleek dat er een effect was op het infectiepercentage - maar het effect verdampt na zes weken. Het is maar tijdelijk. Er zijn geen bevindingen gedaan over het effect van deze tijdelijke verlaging van infectiepercentages op uitkomsten (zoals sterfte).

Dit is de reden waarom de Wereldgezondheidsorganisatie nooit langdurige lockdowns heeft aanbevolen. Dit wordt het duidelijkst vermeld in het oorspronkelijke 'COVID-2020 Strategic Preparedness and Response Plan' (SPRP) voor 19: 

Er zijn aanwijzingen dat het beperken van het verkeer van mensen en goederen tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid ondoeltreffend kan zijn en essentiële hulp en technische ondersteuning kan onderbreken, bedrijven kan verstoren en een negatief effect kan hebben op de economieën van getroffen landen en hun handelspartners. In bepaalde specifieke omstandigheden, zoals onzekerheid over de ernst van een ziekte en de overdraagbaarheid ervan, kunnen maatregelen die het verkeer van personen beperken, echter tijdelijk nuttig zijn aan het begin van een uitbraak om tijd te geven om paraatheidsactiviteiten uit te voeren en om de internationale verspreiding van potentieel zeer besmettelijke gevallen. In dergelijke situaties moeten landen risico- en kosten-batenanalyses uitvoeren voordat ze dergelijke beperkingen invoeren, om te beoordelen of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Lockdowns worden helemaal niet genoemd in de 2021 versie. Overheden over de hele wereld hebben de richtlijnen van de WHO in de wind geslagen en deze gedurende lange perioden opgelegd, zonder op feiten gebaseerde analyses te maken om dergelijke drastische acties te ondersteunen.

Regeringen hebben beweerd 'levens te redden' en 'de wetenschap te volgen', maar hebben niet gepleit voor de effectiviteit van extreme interventies met behulp van evidence-based analyse. Ze hebben niet aangetoond dat er daadwerkelijk levens zijn gered, of dat alle relevante wetenschap is overwogen, inclusief bevindingen die in tegenspraak zijn met de aanbevolen strategieën, of bevindingen die de toenemende bijkomende schade uit dit beleid.

In hun wanhoop hebben regeringen de grens overschreden en de mensenrechten onnodig verpletterd. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor inmenging van buitenlandse overheden. Dit is niets vergeleken met de dwingende en opdringerige inmenging in de dagelijkse activiteiten van onze eigen regeringen. Het voorkomen van 'binnenlandse interferentie' moet in de toekomst een aandachtspunt zijn.

Maar de meeste niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties hebben bijna niets gedaan om buitensporige overheidsinmenging in naam van een pandemie te stoppen. Het komt niet voor in de lijst met problemen op de website van de American Civil Liberties Union. Een zoektocht op de website van Mensenrechten eerst (VS) voor 'Coronavirus' of 'Covid' leverde geen resultaten op. Vrijheid Victoria heeft tamelijk de noodzaak aanvaard om grootschalige openbare bijeenkomsten stil te leggen, ondanks het volledige gebrek aan bewijs dat protestmarsen bijdragen aan de verspreiding van het virus. Over het algemeen hebben onze mensenrechtenorganisaties ons in de steek gelaten in onze tijd van grootste nood. Ze hebben weinig of niets gedaan om hun regeringen ter verantwoording te roepen en ervoor te zorgen dat ze handelen in overeenstemming met de wettelijke beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid. 

Vrijheid (VK) is een eervolle en voorbeeldige uitzondering en is sinds maart 2020 zeer actief in het voeren van campagnes tegen de meest repressieve delen van de Coronavirus Act van de regering.

De rechtbanken hebben ons ook in de steek gelaten. Het Australische Hooggerechtshof uitgesloten dat deelstaatregeringen hun grenzen zouden kunnen sluiten, hoewel de Grondwet 'absoluut' vrijhandel en omgang over staatsgrenzen voorschrijft. In normale tijden en in normaal spraakgebruik betekent 'absoluut' 'zonder uitzondering', maar door middel van gemartelde juridische redeneringen (inclusief de doctrine van 'gestructureerde proportionaliteit') oordeelde de rechtbank dat de uitdrukking 'niet letterlijk moet worden genomen' en verwierp de vlakte wat betekent dat grenssluitingen noodzakelijk waren om te voorkomen dat het virus werd 'geïmporteerd' in een rechtsgebied dat voorlopig vrij was van SARS-CoV-2.

Links-liberalen hebben gezwegen, en slechts enkele libertariërs hebben kritische stemmen laten horen. Waar is de George Orwell van onze tijd (Orwell was zowel een toegewijd democratisch socialist als een van de meest effectieve tegenstanders van de autocratie van zijn tijd)? Beide vleugels moeten samenwerken in een gemeenschappelijk doel om regeringen verantwoordelijk te houden.

Dus, wat kan er worden gedaan om regeringen meer beperkingen op te leggen om te voorkomen dat ze de mensenrechten onnodig ondermijnen?

Het Internationaal Verdrag en de lokale wetgeving moeten worden gewijzigd om strikte tijdslimieten te stellen aan elke opschorting van mensenrechten. De mazen in het Internationaal Verdrag waardoor rechten kunnen worden opgeschort, moeten drastisch worden verminderd, zo niet helemaal worden verwijderd. Het is niet nodig om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken als er een orkaan komt, onwettige aanvallen op eer of reputatie toe te staan ​​of het vermoeden van onschuld weg te nemen. Deze mogen niet gebeuren onder elke situatie.

Van regeringen zou moeten worden verlangd dat zij pleiten voor het opschorten van rechten, en de lat om dit te rechtvaardigen moet hoog worden gelegd. Enkele terloopse opmerkingen op een persconferentie zijn niet voldoende om verantwoording mogelijk te maken. In feite is er een opvallend gebrek aan strategie in overheidsdocumenten over de pandemische respons in het algemeen, en vrijwel geen aandacht voor alternatieve strategieën (zoals het vaccineren van de bovenste kwartielen met een hoger risico van de bevolking en vertrouwen op de onderste kwartielen met een lager risico om natuurlijke immuniteit te ontwikkelen als bepleit door Giubini et al) die in overweging zijn genomen, of enige uitleg waarom ze zijn afgewezen.  

In de toekomst zouden in de wetgeving inzake noodtoestanden op zijn minst enkele controles moeten worden opgenomen, zodat er strikte tijdslimieten zijn wanneer er wordt besloten om de individuele vrijheid te beperken ter bescherming van de volksgezondheid. Regeringen moeten, in ieder geval in de vorm van instructies, aangeven:

 1. Het advies van de Chief Health Officer of het hoofd van het agentschap waarop ze vertrouwden
 2. Alle relevante aanbevelingen of richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, en rechtvaardiging voor het geval deze niet worden opgevolgd
 3. Een kosten-batenanalyse die niet alleen rekening houdt met de economische kosten, maar ook met de waarschijnlijke bijkomende kosten voor de volksgezondheid en nadelige effecten
 4. Het bewijs waarop de kosten-batenanalyse is gemaakt
 5. Redenen van de overheid om de maatregelen op te leggen.

En het besluit van de uitvoerende macht om dergelijke maatregelen op te leggen, moet binnen enkele weken na een volledig debat in de wetgevende macht op basis van deze documentatie worden bekrachtigd. Dit alles moet worden ingebakken in het wetgevingskader.

Dit zijn minimale vereisten om een ​​zekere mate van transparantie te waarborgen. Regeringen zullen betogen dat er in geval van nood vaak geen tijd is om deze documenten voor te bereiden, maar ambtenaren moeten doorgaans de volgende dag om XNUMX uur een uiteenzetting over complexe beleidskwesties opstellen.

Waar regeringen noodbeleidsopties overwegen, dienen zij alleen goed doordachte maatregelen in te voeren na zorgvuldige afweging van de gevolgen voor de mensenrechten, en van zowel de voordelen als eventuele nadelige effecten op korte of langere termijn. Ze zouden niet moeten gokken met het leven en het levensonderhoud van hun mensen door extreme maatregelen te nemen in de hoop dat ze zouden kunnen werken.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Michaël Tomlinson

  Michael Tomlinson is adviseur op het gebied van governance en kwaliteit van het hoger onderwijs. Voorheen was hij directeur van de Assurance Group bij het Australische bureau voor kwaliteit en normen voor tertiair onderwijs, waar hij teams leidde om beoordelingen uit te voeren van alle geregistreerde aanbieders van hoger onderwijs (inclusief alle Australische universiteiten) op basis van de drempelnormen voor hoger onderwijs. Daarvoor bekleedde hij twintig jaar hoge functies aan Australische universiteiten. Hij was een deskundig panellid voor een aantal offshore-reviews van universiteiten in de regio Azië-Pacific. Dr. Tomlinson is een Fellow van het Governance Institute of Australia en van het (internationale) Chartered Governance Institute.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute