roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Filosofie » Het geweld van het mandaat intensiveert de psychologie van trauma: een blik vanuit Nieuw-Zeeland

Het geweld van het mandaat intensiveert de psychologie van trauma: een blik vanuit Nieuw-Zeeland

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De Covid-crisis heeft een aantal aspecten van de menselijke natuur aan het licht gebracht - zowel wat je onze "donkere" neigingen zou kunnen noemen, waaronder zondebokken, polariseren, ontmenselijken van anderen en groepsdenken; en wat je onze meer nobele eigenschappen zou kunnen noemen, waaronder empathie, vriendelijkheid, mededogen, kameraadschap en moed.

Als psycholoog met een langdurige interesse in trauma en extreme toestanden, heb ik deze zich ontvouwende crisis gevolgd met een zeer verontrustende combinatie van ontzag en afschuw, inspiratie en teleurstelling. Ik denk dat het Chinese symbool voor 'crisis' een combinatie is van de symbolen voor 'gevaar' en 'kans', en ik heb overwogen dat we metaforisch over de weg razen en snel een splitsing naderen. Eén pad voert ons naar snel escalerend gevaar en ontberingen; en het andere pad brengt ons naar de mogelijkheid van een meer gezonde, rechtvaardige en duurzame samenleving. Welke weg zullen we kiezen?

Ik wil je graag uitnodigen om met me mee te gaan op een kleine reis, een verkenning van de Covid-crisis door een lens die is gemaakt door de nadruk te leggen op menselijke behoeften en ons recente begrip van trauma. Laten we als voorbereiding eerst even de tijd nemen om enkele concepten te definiëren die als ons kompas op deze reis zullen dienen:

Menselijke behoeften: De universele 'voedingsstoffen' die alle mensen nodig hebben om te overleven en te gedijen. Deze hebben betrekking op onze fysieke, mentale, sociale, spirituele en ecologische domeinen.

Gevoelens/emoties: Onze innerlijke 'boodschappers' (bestaande uit fysieke sensaties en impulsen) die ons waarschuwen voor al dan niet vervulde behoeften en die ons motiveren om zo goed mogelijk aan onze behoeften te blijven voldoen.

Acties/strategieën: Elke actie die we ondernemen - en ik bedoel elke actie, groot of klein, bewust of onbewust - is een poging om in behoeften te voorzien.

Power is iemands vermogen om middelen te verzamelen om aan de behoeften te voldoen. Impliciet in deze definitie is dat om aan onze behoeften te voldoen, we (a) relatief nauwkeurige informatie moeten kunnen verzamelen, en (b) voldoende vrijheid en soevereiniteit moeten hebben om acties uit te voeren die effectief aan onze behoeften voldoen.

Een traumatische gebeurtenis is elke gebeurtenis die we als bedreigend ervaren (die onszelf of dierbaren op de een of andere manier schade toebrengt - of met andere woorden, onze behoeften ondermijnt), terwijl we tegelijkertijd niet voldoende macht hebben om onszelf te beschermen. Voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn fysiek of seksueel misbruik/aanranding, en betrokken raken bij een dreigend/schadelijk ongeval of ramp (natuurlijk of opzettelijk veroorzaakt door anderen).

Geweld: De handeling van het uitvoeren van een traumatische gebeurtenis tegen iemand, dwz het bedreigen of toebrengen van schade aan iemand die relatief machteloos is om zichzelf voldoende te beschermen in de situatie. Degene die geweld pleegt, kan zich er misschien niet van bewust zijn dat hij dit doet.

Dreigingsreactie: onze vastgebonden reactie op een traumatische gebeurtenis, die de hiërarchie van vechten->vluchten->bevriezen/instorten volgt, afhankelijk van de intensiteit van de waargenomen dreiging en ons vermogen om deze te beheersen. Als we relatief zeker zijn van ons vermogen om de dreiging het hoofd te bieden, gaan we natuurlijk eerst over op 'vechten'; en naarmate onze ervaring van machteloosheid tegenover de dreiging toeneemt, bewegen we ons langs het reactiecontinuüm - van vechten naar vluchten om te bevriezen/instorten/afsluiten/onderwerpen. 

Er is nog een andere reactie, kruiperigheid, die zich in een aantal verschillende delen van dit continuüm kan voordoen. Dit is het instinct om je sterk aan anderen te hechten. Het kan plaatsvinden als onderdeel van 'vechten', waarbij we bondgenoten zoeken tegen de vermeende dader van de dreiging ('de vijand van mijn vijand is mijn vriend'), of het kan plaatsvinden als onderdeel van 'instorten', waarbij we instinctief een een emotionele band direct met de dader in een wanhopige poging om te overleven (soms aangeduid als het Stockholm-syndroom).

Posttraumatische stress: Onze natuurlijke staat wanneer we niet in een dreigingsreactie verkeren, is om ons relatief kalm, vredig, helder in het hoofd, medelevend, empathisch, vreugdevol en sociaal betrokken te voelen. Maar wanneer we een bijzonder ernstige of chronische traumatische gebeurtenis meemaken, kunnen we vast komen te zitten in een chronische dreigingsreactie, zelfs nadat de dreiging is geweken. Dit wordt over het algemeen een acute stressreactie genoemd als deze relatief kort duurt, of als een posttraumatische stressstoornis wanneer het een langdurige aandoening wordt.

Dientengevolge overheersen geest/lichaamstoestanden van woede/woede (vechten), angst/angst/paniek (vlucht), of wanhoop/hopeloosheid/hulpeloosheid/dissociatie (instorten), en we kunnen heen en weer springen tussen deze. Het leven verliest zijn glans; we verliezen onze gemoedsrust; we vinden het moeilijk om sociaal betrokken te zijn en ons in te leven in anderen; we polariseren ('wij versus zij'), zondebok ('vind de slechterik'), en worden paranoïde (de chronische ervaring van een dreiging die we gewoon niet kunnen afschudden); en we vinden het moeilijk om helder te denken, ontwikkelen een tunnelvisie, worden steeds rigider en dogmatischer in ons denken en verliezen ons vermogen om ruimdenkend en kritisch te denken.

Oké, nu we ons 'kompas' van definities klaar hebben, laten we onze aandacht richten op de crisis van het Covid-vaccinmandaat. We gaan ons in het bijzonder concentreren op hoe deze crisis zich momenteel ontvouwt in Nieuw-Zeeland, aangezien ik hier woon, maar ik begrijp dat er veel overeenkomsten zijn tussen wat er op dit moment hier en in andere delen van de wereld gebeurt.

Begin 2020 kwam er een angstaanjagend verhaal naar voren over een nieuw coronavirus dat veel schadelijker bleek te zijn dan een typische griep, met aanzienlijk grotere sterftecijfers, invaliditeit en overdracht, en waarvoor we geen bekende behandeling hadden. Met andere woorden, de wereld werd geconfronteerd met het vooruitzicht van een ernstige dreiging in combinatie met machteloosheid, oftewel een wereldwijde traumatische gebeurtenis.

Zeer grote aantallen van de menselijke bevolking ontwikkelden een dreigingsreactie, die zich snel over de wereld verspreidde met een besmettingsgraad die mogelijk zelfs groter was dan het virus zelf. En gezien wat we begrijpen over de menselijke reactie op dreigingen (zoals hierboven gedefinieerd), was wat zich ontvouwde niet bijzonder verrassend. Gezamenlijk waren we getuige van op hol geslagen polarisatie ('wij vs. zij'); zondebok ('vind de slechterik'); ontmenselijking en een algemeen verlies van empathie voor iedereen die als 'ander' wordt geïdentificeerd; een storing in ons vermogen tot kritisch denken en zingeving; en een toename van onze neiging om te bezwijken voor groepsdenken (blind de consensus van onze geïdentificeerde groep volgen met weinig kritisch denken).

Ook in overeenstemming met ons begrip van de menselijke traumareactie, ontdekten we dat gevoelens van woede/woede, angst/angst/paniek en wanhoop/hulpeloosheid/hopeloosheid (vechten, vluchten en instorten gevoelens) ook uit de hand liepen. Het is de moeite waard om hier te herhalen dat wanneer we niet worden gedomineerd door een reactie op bedreigingen, we ons van nature relatief vredig, helder in het hoofd, empathisch en medelevend voelen jegens anderen.

Volgens ons begrip van de menselijke evolutie was onze reactie op bedreigingen volkomen logisch in ons oorspronkelijke thuisland - de vlakten van Afrika. Wanneer een roofdier of een vijandige stam ons aanviel, hadden we instincten nodig die complexe rationele gedachten opzij zouden zetten en heel snel een relatief eenvoudige inschatting zouden maken: vechten we? Gaan we vliegen? Of storten we in en veinzen we de dood? Als we de situatie dan zouden overleven, zouden we uit de dreigingsreactie kunnen komen en opnieuw contact kunnen maken met de leden van onze stam en meer van onze tijd en energie kunnen besteden aan kritisch denken en omgaan met complexere problemen. Idealiter brachten we het leeuwendeel van onze tijd door in deze relatief, rustige, heldere en sociaal geëngageerde toestand, met slechts zeldzame vluchtige momenten waarop we werden gekaapt door onze automatische (autonome) reactie op bedreigingen.

En als we te maken hadden met een meer aanhoudende dreiging, zoals een vijandige stam of een grote leeuwentroep in de buurt, dan was het logisch om in die tijd meer cohesie en eenheid binnen onze stam te ontwikkelen, met minder autonome en diverse perspectieven en gedrag – met andere woorden, om te verschuiven naar een toestand die meer wordt gedomineerd door groepsdenken en het belasteren/polariseren van de bedreigende 'ander'.

Dit soort reactie op bedreigingen is heel logisch ... als je een jager- en verzamelaarsstam bent die in de vlakten van Afrika leeft. Maar niet zozeer als je lid bent van de hedendaagse menselijke samenleving, met veel dichtere bevolkingsgroepen en diverse culturen en perspectieven die allemaal streven naar harmonieus samenleven.

Dus hoe manifesteert dit reactiesysteem van jager-verzamelaars zich vandaag de dag? En zeker in de context van de Covid-crisis? We zien polarisatie optreden op vele niveaus, tussen vele leden van het publiek en hun respectieve regeringen, tussen verschillende politieke facties, verschillende etniciteiten en culturen, verschillende klassen, zelfs tussen vrienden en familieleden. Toen andere groepen of entiteiten door andere groepen werden geïdentificeerd als 'de belangrijkste bron van het probleem', begonnen verschillende groepen te polariseren rond verschillende geloofssystemen en de bijbehorende 'grote vragen': wie of wat veroorzaakte het virus/de pandemie? Wat is de beste manier om de ziekte te behandelen? Bestaat het virus/de pandemie eigenlijk wel? Is het echt zo erg als ze ons vertellen? Is het allemaal slechts een groot plan om de rijken en machtigen verder te machtigen? ... enz ...

Toen de vaccins op de markt kwamen, kwam het wantrouwen dat velen al hadden jegens leden en entiteiten van de hogere regionen van de samenleving tot volle bloei. Voor iedereen die veel aandacht besteedt aan het gedrag van degenen 'aan de top', is het heel gemakkelijk te begrijpen waar dit wantrouwen vandaan kwam. Voor degenen die aandacht besteden aan het nieuws, vinden we een immer stromende stroom van bewijs dat de machthebbers die macht misbruiken om zichzelf verder te verrijken/empoweren ten koste van alle anderen. We zijn getuige geweest van een toename van de sociale ongelijkheid en de uitholling van mensenrechten in een schijnbaar exponentieel tempo, samen met een gestage toename van desinformatiecampagnes, oneerlijkheid, fraude, geweld en de kaping of regelrechte vernietiging van democratische instellingen. 

De farmaceutische industrie is in dit opzicht bijzonder berucht geweest, waar het geen geheim is dat het regelmatig plegen van fraude gewoon haar modus operandi is geworden en de boetes die voor deze fraude zijn betaald (die over het algemeen veel minder kosten dan de gegenereerde winst) rechtvaardig zijn geworden nog een kostenpost om zaken te doen.

Snel vooruit naar het heden (nogmaals, ik ga me concentreren op de gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland, maar ik weet zeker dat velen over de hele wereld zullen resoneren met deze foto). Als eilandland is het sinds het einde van de eerste uitbraak medio 2020 en tot medio 2021 mogelijk geweest om de verspreiding van Covid tegen te gaan. Strenge grenscontroles, lockdowns, enz. lijken hierbij aanzienlijk te hebben geholpen. De angst om Covid te krijgen was in deze periode voor de meeste kiwi's relatief minimaal, en de samenleving functioneerde relatief harmonieus met over het algemeen minder verstoringen dan in andere delen van de wereld.

De relatief frequente lockdowns begonnen echter bij veel mensen nieuwe angsten op te roepen - de angst voor het instorten van bedrijven, voor het verlies van werkgelegenheid en verarming, voor het verlies van vrijheid, zingeving, sociale verbondenheid en plezier ... Voor sommigen zijn deze verliezen waren het gevoel van veiligheid dat verkregen werd door de verspreiding van Covid tegen te houden zeker waard, en ze ondervonden heel weinig reactie op bedreigingen. Voor anderen werden deze in verschillende mate als significante bedreigingen ervaren, en velen begonnen een substantiële reactie op bedreigingen te ervaren. Maar over het algemeen was de situatie voor de meesten van ons draaglijk.

Toen kwam de 'uitrol van het vaccin'. Aanvankelijk moedigden de overheid en aanverwante media en organisaties (die ik vanaf nu eenvoudigweg samen 'de overheid' zal noemen) het vaccin sterk aan, maar hebben het voor niemand verplicht gesteld. Voor degenen wiens angst voor het virus groter was dan hun angst voor het vaccin, en die over het algemeen de overheid en de farmaceutische industrie vertrouwden, was de keuze relatief eenvoudig: laat je vaccineren! En voor degenen die de overheid en/of Big Pharma al wantrouwden en/of die besloten hadden wat informatie te verzamelen buiten de enge grenzen van de door de overheid gesanctioneerde bronnen, de zware promotie van de vaccins en de luide beweringen dat ze 'veilig en effectief' (ondanks direct beschikbare gegevens die het tegendeel bewijzen) vergrootten over het algemeen hun onbehagen en de bijbehorende reactie op bedreigingen. Maar omdat deze individuen nog steeds de keuze hadden (nog steeds aanzienlijke persoonlijke macht hadden) over het al dan niet vaccineren, bleef de dreigingsreactie voor de meesten in dit kamp op een relatief laag niveau.

Op dit punt begon de regering echt het gaspedaal van de angst in te drukken om mensen te 'aanmoedigen' zich te laten vaccineren. Het volume en de oversimplificatie van hun boodschap namen toe: “Het virus is extreem gevaarlijk; de vaccins zijn uiterst veilig en effectief; als we allemaal gevaccineerd worden, zal de pandemie eindigen en kunnen we de lockdowns beëindigen en 'weer normaal' worden; en degenen die ervoor kiezen de vaccinatie niet te nemen (de 'anti-vaxxers') zijn (a) onwetend en slecht geïnformeerd, (b) gevaarlijke bedreigingen voor de samenleving, met gevaar voor de gezondheid van alle anderen, en (c) extreem egoïstische individuen die dat niet doen zorg dat ze de gemeenschap zoveel schade berokkenen.”

Dus laten we even op de pauzeknop drukken en de aanpak van de overheid bekijken vanuit het perspectief van wat we begrijpen over trauma en de reactie op dreiging. Hoe denken we dat het de samenleving van Nieuw-Zeeland zou hebben beïnvloed?

  • Het zorgde duidelijk voor een gevoel van angst in de samenleving en trof bijna iedereen in verschillende mate in het hele politieke spectrum. Voor degenen die over het algemeen de regering en haar bondgenoten vertrouwen, nam de angst voor het virus aanzienlijk toe, samen met de angst voor 'de niet-vaxxeden'. Voor degenen die over het algemeen de relevante instellingen en bijbehorende spreekbuizen niet vertrouwen en die alternatieve verhalen hebben gevormd, is hun angst en wantrouwen jegens de overheid, hun angst voor het vaccin en hun angst om persoonlijke empowerment en keuzevrijheid te verliezen aanzienlijk toegenomen.
  • Samen met deze toegenomen angst kwam toenemende polarisatie. Al degenen die meer bang waren voor het virus dan voor het vaccin en de overheid vormden steeds meer allianties; en al degenen die de regering, het verlies van mensenrechten en/of het vaccin meer vreesden dan het virus vormden ook steeds meer allianties. En deze twee 'kampen' keerden hun angsten en vijandigheden steeds meer tegen elkaar - 'Wij vs Zij'.
  • Samen met de angst en polarisatie kwam de zondebok - de 'ander' zien als de bron van de dreiging, de vijand die op de een of andere manier geneutraliseerd moet worden.
  • Empathie en compassie voor de 'ander' en het vermogen om in de schoenen van de 'ander' te gaan staan ​​en alternatieve perspectieven te overwegen, werden steeds moeilijker. De neiging om zich rigide en dogmatisch te hechten aan het verhaal van de eigen geïdentificeerde groep (dwz groepsdenken) nam ook toe.

Dus wat vinden we naar aanleiding van de bijzondere 'voorlichtings- en vaccinatiecampagne' van de overheid? We zien dat de Nieuw-Zeelandse samenleving een tondeldoos van spanning is geworden, een die extreem kwetsbaar is voor elke vonk.

Laten we nu weer op de afspeelknop drukken en naar het volgende evenement kijken - de regering besluit de vaccins verplicht te stellen voor een groot aantal professionals, ondanks eerdere aanwijzingen dat ze dat niet zou doen.

KNAL!

Dus wat je specifieke standpunt over dit onderwerp ook is, ik wil je uitnodigen om je eigen perspectief even op een plank te zetten en je best te doen om jezelf in de schoenen van de individuen in beide verschillende kampen te plaatsen. (Ik realiseer me dat het reduceren van de situatie tot slechts 2 kampen een beetje reductionistisch is, maar ik denk dat een dergelijke vereenvoudiging nuttig is om dit complexe onderwerp te begrijpen).

Laten we beginnen met degenen die moedwillig (opzettelijk, zoals in volledige keuze, het sleutelwoord is) ervoor hebben gekozen om zich te laten vaccineren. Ervan uitgaande dat u geen significante bijwerkingen van de vaccinatie heeft ondervonden, voelt u waarschijnlijk enige vermindering van uw reactie op bedreigingen. De vertrouwde autoriteiten hebben u verteld dat u iets heeft ingenomen dat zeer veilig en zeer effectief is. Je kunt wat gemakkelijker ademen in de overtuiging dat je veel minder kans hebt om Covid op te lopen (of minder ziek te worden als je het wel krijgt) en minder kans hebt om het op anderen over te dragen. Je voelt je ook veilig in de overtuiging dat, aangezien je de richtlijnen van de regering hebt gevolgd, je waarschijnlijk de meeste van je vrijheden zult behouden en je baan niet zult verliezen. U kunt ook een gevoel van trots voelen omdat u 'het juiste doet' voor uw gemeenschap.

Bovendien voel je waarschijnlijk toenemende wrok en vijandigheid jegens 'de niet-gekwetste', in de overtuiging dat ze over het algemeen egoïstisch zijn, en dat ze de reden zijn dat de lockdowns doorgaan, die de economie blijven schaden, je vrijheden verminderen en een voortdurend risico vormen voor de gevaccineerd.

Laten we ons nu wenden tot degenen die ervoor hebben gekozen om het vaccin niet te nemen (het Pfizer mRNA-vaccin is momenteel het enige dat beschikbaar is in Nieuw-Zeeland) die in een van de verplichte beroepen werken. Hoogstwaarschijnlijk heb je behoorlijk wat van je eigen onderzoek gedaan buiten de grenzen van de door de overheid goedgekeurde media en instellingen, wat betekent dat je waarschijnlijk overtuigend bewijs bent tegengekomen dat het vaccin eigenlijk niet 'erg veilig' of 'zeer effectief' is. 

Gezien het constante bombardement door de overheid en de bijbehorende media met berichten die het tegendeel beweren, is uw vertrouwen in deze instellingen blijven eroderen tot het punt waarop u weinig of geen vertrouwen meer heeft. En nu dwingt de overheid je een keuze te maken: je kunt deze stof in je lichaam injecteren die je als potentieel ernstig schadelijk beschouwt, of je kunt je levensonderhoud verliezen. Uw keuze.

Als je bent zoals de meeste mensen, voorziet je levensonderhoud in veel essentiële behoeften - veiligheid, betekenis, waarde, bijdrage, gezelschap, enz. Dus je wordt geconfronteerd met een ernstig traumatische gebeurtenis - je wordt gedwongen door een instelling die veel machtiger is dan jij om kiezen tussen een ernstige dreiging of een andere ernstige dreiging. 

Enige keuze! Het is natuurlijk geen echte keuze. Dit is de definitie van dwang, en zelfs de definitie van geweld. En omdat je wordt geconfronteerd met een waargenomen dreiging in combinatie met machteloosheid (wat de definitie is van een traumatische gebeurtenis), zul je waarschijnlijk een traumareactie ervaren, waarvan de intensiteit varieert afhankelijk van je specifieke perceptie en ervaring van de relevante dreigingen.

Als praktiserend psycholoog werk ik met veel overlevenden van misbruik; en ik heb van een aantal van hen gehoord dat ze deze situatie net zo ervaren als eerdere ervaringen van seksueel of fysiek misbruik - iemand die een machtsrelatie met hen heeft, zegt in wezen tegen hen: "Of je laat me deze substantie injecteren in je lichaam tegen je wil, of ik zal je streng straffen [dat wil zeggen, je levensonderhoud en mogelijk vele andere vrijheden afnemen].”

Klinkt als een extreme analogie? Voor veel mensen is dit precies hoe het voelt. Gelukkig ervaart niet iedereen dit dilemma zo acuut, maar toch ervaren de meeste mensen het tot op zekere hoogte als een traumatische gebeurtenis.

Naast de dreiging van het verlies van uw levensonderhoud, ervaart u ook een bedreiging voor uw essentiële mensenrechten en een bedreiging voor de mensenrechten van bijna iedereen in uw gemeenschap meer in het algemeen. U bent zich waarschijnlijk wel bewust van de vele afglijdingen naar totalitarisme die zich in de menselijke geschiedenis hebben voorgedaan, en van het patroon van de gestage erosie van vrijheden en mensenrechten die typisch voorafgaan aan een dergelijke afdaling in tirannie. 

U kent waarschijnlijk ook de meer extremen van dergelijke gevallen, waarbij een deel van de bevolking tot zondebok werd gemaakt en werd verbannen of zelfs het slachtoffer werd van bloedbaden en genocide. Dus nu je heel weinig vertrouwen hebt in je regering en een ernstige schending van de mensenrechten van jezelf en anderen ervaart, zal je angst en de bijbehorende reactie op bedreigingen waarschijnlijk nog verder toenemen. U staat oog in oog met een zeer ernstige en mogelijk overweldigende traumatische gebeurtenis.

Dus als jij iemand bent die zo'n traumatische gebeurtenis meemaakt, hoe stel je je voor dat je zou reageren? Ten eerste zul je waarschijnlijk vechten, bondgenoten vormen met anderen in hetzelfde schuitje, je best doen om macht en middelen te benutten en de dreiging af te weren (dwz een manier vinden om in je levensonderhoud te voorzien zonder de soevereiniteit van uw lichaam met een mogelijk schadelijke stof). 

Wanneer blijkt dat je het gevecht misschien niet wint, vecht je misschien nog harder terug. Als een dier dat in een hoek wordt vastgezet, voel je je misschien gedwongen om op de een of andere manier je toevlucht te nemen tot geweld. Als het gevecht mislukt, kun je proberen te 'vluchten', naar een ander land rennen dat je niet zou dwingen om dezelfde dreiging het hoofd te bieden, maar dit is geen haalbare optie voor veel Nieuw-Zeelanders (of vele anderen over de hele wereld). 

Dus wat nu? Verzenden/samenvouwen. En we weten maar al te goed waar dit ons brengt - in wanhoop, schaamte, hopeloosheid, hulpeloosheid, gevoelloosheid, dissociatie. Bezwijken voor een onderwerping/instortingsreactie heeft verschrikkelijke implicaties voor iemands geestelijke gezondheid en algemeen welzijn - dit brengt iemand op de gladde helling van middelenmisbruik en verslaving, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteit, depressie, angststoornissen, psychose en suïcidaliteit.

Er zijn veel grijstinten tussen de twee uitersten die ik hier heb geportretteerd - er zijn bijvoorbeeld mensen die ervoor hebben gekozen om zich te laten vaccineren, maar die nog steeds een groot voorstander zijn van de vrijheid van mensen om te kiezen; en degenen die 'terughoudend zijn met vaccins' maar die zich onder een zekere mate van dwang hebben onderworpen aan de prik, maar die zich over het algemeen nog steeds niet al te veel zorgen maken over de schade ervan en/of het opgeven van het recht op geïnformeerde toestemming. Maar om een ​​manier te bedenken om vooruit te komen om deze breuk te herstellen die zich op een zeer fundamenteel niveau in deze samenleving heeft voorgedaan, is het nuttig om de groepen mensen te beschouwen die het meest verstrikt zijn in deze tegengestelde dreigingsreacties. En nu we onze schoenen hebben geplaatst bij degenen die de meer extreme posities in deze sociale breuk innemen, laten we eens kijken of we de algehele impact kunnen samenvatten van de keuze van de Nieuw-Zeelandse regering om deze mandaten uit te voeren, door ernaar te kijken door een trauma-geïnformeerde lens:

Voor degenen die vertrouwen hebben in het verhaal van de overheid en aanverwante instellingen, en daarom veel vertrouwen hebben in het vaccin en veel angst voor het virus, zult u waarschijnlijk enige opluchting voelen dat het grootste deel van de bevolking wordt gevaccineerd, in de overtuiging dat de dreiging van het virus zal verdwijnen en dat de lockdowns eindelijk zullen eindigen. U gelooft dat uw behoefte aan veiligheid en financiële zekerheid waarschijnlijk goed zal worden vervuld. Maar als je getuige bent van de toenemende terugdringing (dwz de reactie op bedreigingen) tegen de vaccinatie door 'de anti-vaxxers', merk je dat je reactie op die groep hoogstwaarschijnlijk toeneemt, en je gaat ze steeds meer zien als de primaire bron van bedreiging voor uw eigen welzijn.

Voor degenen die zich verzetten tegen de vaccinatiemandaten, zult u waarschijnlijk ervaren dat uw reactie op dreiging snel escaleert, samen met de bijbehorende gevoelens van woede en angst, vooral jegens de overheid, maar ook naar de vele mensen (de meerderheid?) die de mandaten van de overheid steunen (' de anti-choicers'). Voor velen van jullie hebben jullie het gevoel dat dit niet alleen een gevecht is om je gezondheid, de soevereiniteit van je lichaam, je levensonderhoud en je persoonlijke vrijheid te redden, maar ook een gevecht om de mensenrechten en de ziel van je gemeenschap en land te redden.

Dus wat we hier hebben, als een direct gevolg van de strategie van de regering om de Covid-crisis aan te pakken (de belofte van een veilig en effectief vaccin, het belasteren van degenen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, en het opgeven van het principe van geïnformeerde toestemming, en het gebruik van escalerende dwang) is een zeer pijnlijke en gevaarlijke situatie. 

Nieuw-Zeelanders bevinden zich gevangen in een wrede dynamiek: twee sterk gepolariseerde reacties op bedreigingen, waarbij elke groep de 'ander' ziet als een egoïstische en bedreigende vijand die op de een of andere manier moet worden geneutraliseerd, en waarbij veel leden aan elke kant het gevoel hebben dat ze in een vechten voor hun leven.

Bovendien begint het erop te lijken dat de strategie van de regering om zoveel mogelijk mensen te vaccineren averechts begint te werken - dat ze onbewust de oppositie tegen het vaccin hebben versterkt. Ja, een aantal 'vaccin aarzelende' mensen zal zich onderwerpen aan de dwang. Maar zoals besproken, schakelen mensen van nature in een vechtreactie wanneer ze zich voor het eerst bedreigd voelen. Veel van degenen die mogelijk op het hek hebben gestaan, voelen zich nu waarschijnlijk sterk gekant tegen de dwang; en veel van degenen die al een of twee prikjes hebben gehad, kunnen zich zorgen maken dat ze misschien door moeten gaan met eindeloze "boosters", met de mogelijkheid dat bijwerkingen elke keer toenemen, of bang zijn voor de implicaties van het verlies van essentiële mensenrechten waarvan zij getuige zijn, en doen mee aan de strijd tegen de mandaten.

Kortom, het wordt elke dag duidelijker dat de strategie van de regering om mandaten op te leggen een tragische mislukking is geweest. Het is niet alleen onwaarschijnlijk dat de vaccinatiegraad tot de gewenste 97% zal stijgen, maar het veroorzaakt al een ernstige breuk in het weefsel van de Nieuw-Zeelandse samenleving, een die het risico loopt veel meer schade aan te richten dan het virus. 

En dit is slechts het begin.

Als we op dit spoor blijven, komen er tekenen dat veel van onze essentiële diensten in zekere mate zullen instorten. Veel gezondheidswerkers, leraren en eerstelijnswerkers (die onder de huidige mandaten vallen) bereiden zich voor om ontslag te nemen. Veel van deze diensten zijn al erg dun, en zelfs een relatief klein percentage van stakingen zal waarschijnlijk een ernstig nadelig effect hebben op deze systemen.

Dus als de aanpak van de regering van deze crisis zo'n mislukking is, wat is dan het alternatief? Welnu, aangezien wat door hun gedrag is gecreëerd een gepolariseerde reactie op dreiging is die alomtegenwoordig is in de samenleving - 'wij versus zij', 'vijand versus vijand', 'een gevecht voor ons leven tegen elkaar' - wat is er dan nodig om deze breuk te herstellen is om een ​​manier te vinden om iedereen (of zoveel mogelijk mensen) te ondersteunen om zich weer veilig en verbonden te voelen. Om de perceptie van dreiging voor iedereen onschadelijk te maken, in ieder geval zoveel mogelijk. Om dialoog en empathie voor elkaar te bevorderen. Om aan ieders behoeften te voldoen. Voor de overheid om te verschuiven van een 'macht-over'-positie naar een 'macht-met'-positie.

En hoe doen we dit? Ik zou zeggen dat het relatief eenvoudig is, maar niet per se gemakkelijk. We moeten een manier vinden om ieders behoeften op tafel te leggen, en dan strategieën ontwikkelen die aan zoveel mogelijk van hen zullen voldoen. En de behoeften die voorop moeten staan ​​zijn veiligheid, persoonlijke keuze en empowerment, en verbinding/empathie. Dit zijn de meest essentiële behoeften die moeten worden aangepakt wanneer we iemand ondersteunen door een traumareactie en terug naar iemands natuurlijke basislijn - wat in het traumaveld vaak wordt aangeduid als een staat van "sociale betrokkenheid" (of om neurologische terminologie te gebruiken - een ventrale vagus gemedieerde toestand van het autonome zenuwstelsel).

En wat zijn de specifieke strategieën die we kunnen gebruiken om te proberen te voldoen aan ieders behoefte aan veiligheid, persoonlijke keuze en empowerment, en verbinding/empathie? Naar mijn trauma-geïnformeerde mening, denk ik dat het heel duidelijk is dat, in de eerste plaats, we moeten de mandaten onmiddellijk stopzetten en opnieuw het internationaal erkende essentiële mensenrecht op geïnformeerde toestemming eren. 

Te goeder trouw handelend, zou het helpen als degenen die door de mandaten zijn geschaad of zich er anderszins tegen verzetten, de regering en andere geallieerde partijen het voordeel van de twijfel geven - dat ze alleen maar hun best hebben gedaan om de bevolking tegen het virus te beschermen. Maar we moeten erkennen dat ons begrip van trauma, ons begrip van de menselijke natuur, een reflectie op onze geschiedenis en andere ernstige rode vlaggen die snel opduiken, allemaal wijzen op één duidelijke conclusie: deze mandaten zijn vergelijkbaar met het richten van wapens op de hoofden van vele duizenden mensen in onze samenleving, en de natuurlijke reactie daarop is niet mooi. De zogenaamde remedie kan uiteindelijk veel schadelijker zijn dan het virus.

Ten tweede moeten we een stap terug doen van een gecentraliseerde 'power-over'-strategie en ons wenden tot collectieve 'power-with'-oplossingen. Dit betekent het ondersteunen van dialoog en bemiddeling op veel verschillende niveaus - tussen werkgevers en werknemers; tussen degenen die ervoor kiezen om te vaccineren en degenen die dat niet doen; en tussen mensen met verschillende ideeën en perspectieven rond de behandeling en beheersing van het virus. 

Als iemand met uitgebreide ervaring op het gebied van mediation, traumatherapie en psychologie in het algemeen, en die veel contact heeft gehad met veel collega's op deze gebieden, kan ik zeggen dat er velen van ons zijn die dit maar al te graag willen ondersteunen. trachten. In plaats van een leger van 'vaccinhandhavers', wat dacht je van een leger van bemiddelaars en dialoogbegeleiders.

Ten derde moeten we steun bieden aan degenen die al aanzienlijke schade hebben geleden door deze crisis, waarbij deze schade momenteel elke dag dramatisch escaleert. En dan heb ik het niet over de schade die het virus aanricht. Ja, natuurlijk hebben deze individuen alle steun nodig die we ze kunnen geven, maar ze vertegenwoordigen een veel kleiner aantal dan degenen die schade hebben ondervonden die rechtstreeks is veroorzaakt door de 'informatiecampagne' en mandaten van de regering. Dit omvat de verschillende vertrouwensbreuken binnen het weefsel van onze samenleving, zoals hierboven besproken, evenals de schade aan degenen die getraumatiseerd zijn door de bedreiging van hun levensonderhoud en andere vrijheden, en aan degenen die hebben ervaren, of wiens dierbaren fysieke schade hebben ervaren die is veroorzaakt door de injecties zelf terwijl ze werden genegeerd of buitenspel gezet.

Gezamenlijke inspanningen voor een bekwame dialoog en bemiddeling, zoals hierboven besproken, is waarschijnlijk een bijzonder effectieve strategie om de algemene vertrouwensbreuken te verzachten. Daarnaast hebben we echter ook echt een formeel herstel- en verzoeningsproces nodig van de entiteiten die het meest verantwoordelijk zijn geweest voor deze schade - de Nieuw-Zeelandse regering en andere bestuursorganen. 

Dit zou betekenen dat deze instellingen formeel publiekelijk erkennen dat de situatie complex is - dat de vaccins niet echt 'zeer veilig' en 'zeer effectief' zijn (zoals duidelijk blijkt uit het VAERS-systeem van de CDC, het grote aantal 'doorbraakgevallen' over de hele wereld, en andere zeer geloofwaardige bronnen), dat we echt geen langetermijngegevens hebben over de effecten van deze vaccins en dat er in dit opzicht echt enkele zorgwekkende aanwijzingen zijn, en dat de zorgen van de ‘vaccin aarzelende’ eigenlijk legitiem en begrijpelijk.

Een dergelijk herstel en verzoening zou idealiter ook een expliciete erkenning en verantwoordelijkheid omvatten voor de schade die is aangericht aan degenen die ervoor hebben gekozen zich niet te laten vaccineren - de schade en vernedering veroorzaakt door hen in het algemeen tot zondebok te maken en te belasteren, hun perspectief ongeldig te maken en te dreigen hun levensonderhoud. Dit zou een grote bijdrage leveren aan het herstellen van deze sociale breuk en het herstellen van het vertrouwen in onze democratische instellingen. En daarnaast moet er een serieuze inzet zijn voor voortdurende transparantie door onze democratisch gekozen leiders en instellingen, en een bereidheid van hen om openlijk de complexiteit van de situatie te bespreken en om nieuw onderzoek op te nemen in dialoog en beleid als het zich voordoet.

Dus nu we aan het einde komen van deze reis door de Covid-crisis, gezien vanuit een trauma-geïnformeerd en op behoeften gebaseerd perspectief van de situatie, zou ik je willen uitnodigen om een ​​citaat van Martin Luther King, Jr. hoe zijn wijze woorden ons allemaal kunnen ondersteunen bij het vinden van een weg door deze donkere tijden en naar een gezonde, medelevende, rechtvaardige en duurzame samenleving:

“De ultieme zwakte van geweld is dat het een neerwaartse spiraal is, die precies datgene voortbrengt dat het wil vernietigen. In plaats van het kwaad te verminderen, vermeerdert het het... Geweld voor geweld vergelden vermenigvuldigt het geweld en voegt diepere duisternis toe aan een nacht die al verstoken is van sterren. Duisternis kan de duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat doen.” - Martin Luther King jr.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute