roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Vroege poliklinische behandeling voor COVID-19: het bewijs

Vroege poliklinische behandeling voor COVID-19: het bewijs

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Al heel vroeg in de pandemie verzamelde het bewijs dat het gebruik van sequentiële multidrug-therapieën (SMDT) onder begeleiding van een arts gunstig was en dat sommige medicijnen veilig en effectief waren. We verwijzen naar hergebruikte therapieën die door de regelgeving zijn goedgekeurd en die in sommige gevallen al tientallen jaren worden gebruikt voor andere ziekten. 

We hebben uitgebreide behandelingsalgoritmen en -protocollen geschreven en gepubliceerd, evenals bewijs van het voordeel van vroege poliklinische (ambulante) behandeling van het SARS-CoV-2-virus en de daaruit voortvloeiende ziekte COVID-19 (1, 2, 3, 4, 5, 6). Met zeer gerichte en SMDT-regimes die vroege toediening van antivirale geneesmiddelen omvatten, gecombineerd met corticosteroïden en anti-bloedplaatjes/antitrombotische/antistollingstherapieën, wordt het risico op ziekenhuisopname aanzienlijk verminderd met maar liefst 85 tot 90%, en het risico van overlijden wordt geëlimineerd voor patiënten met een hoog risico en jongere personen die ernstige symptomen vertonen. 

COVID-19 presenteert zich als een milde griepachtige aandoening (asymptomatische of milde symptomen) of een ernstigere ziekte bij mensen met een hoog risico. Een klein deel van de personen die besmet zijn met het COVID-virus ontwikkelt zich tot een ernstiger ziekte (meestal ouderen met onderliggende medische aandoeningen, zwaarlijvig of jonger met onderliggende medische aandoeningen/risicofactoren). De complexe en multidimensionale pathofysiologie van levensbedreigende COVID-19-ziekte, waaronder virale gemedieerde orgaanschade, cytokinestorm en trombose, rechtvaardigt vroege interventies om alle componenten van de ziekte aan te pakken. 

Kort samengevat: de ziekte omvat drie fasen 1) een initiële virale replicatiefase waarbij het virus de metabolische machinerie van de cellen kaapt, die vervolgens nieuwe virale deeltjes begint te synthetiseren ii) een meer geavanceerde inflammatoire hyper-ontregelde immuunmodulerende fase van bloemrijke pneumonie waarbij er sprake is van een cytokinestorm en problematische gasuitwisseling die bekend staat als acuut ademnoodsyndroom; ARDS. ARDS is over het algemeen de oorzaak van de meeste sterfgevallen die worden toegeschreven aan COVID-19; en iii) een trombotische bloedstollingsfase waarbij microtrombi zich ontwikkelen in de longen en in het vaatstelsel, wat leidt tot rampzalige complicaties, waaronder ernstige hypoxemie, beroerte en hartaanvallen. 

De ideale situatie is om het virus in de beginfase te stoppen wanneer de symptomen net zijn ontstaan, terwijl de patiënt nog in de thuissituatie of uitgebreide zorgomgeving is. Het doel is ziekenhuisopname en overlijden te voorkomen.

In landen waar er een terughoudendheid was en was om geïnfecteerde en symptomatische hoogrisicopersonen vroegtijdig te behandelen, resulteerde dit therapeutisch nihilisme in escalerende symptomen, vertraagde ziekenhuiszorg en overlijden. Gelukkig is een snelle en vroege start van SMDT een algemeen en momenteel beschikbare oplossing om het tij van ziekenhuisopnames en overlijden te keren. 

Virale ziekten zoals COVID-19, met complexe pathofysiologie, reageren niet op één medicamenteuze behandeling, maar vereisen een multidrugsbenadering. We moeten het virus met meerdere therapieën aanpakken. Deze veelzijdige therapeutische benadering omvat 1) adjuvante voedingssupplementen; 2) gecombineerde intracellulaire anti-infectieuze therapie (antivirale middelen en antibiotica); 3) inhalatie/orale corticosteroïden en colchicine; 4) plaatjesaggregatieremmers/anticoagulantia; 5) ondersteunende zorg inclusief aanvullende zuurstof, monitoring en telegeneeskunde. 

Gerandomiseerde onderzoeken naar individuele, nieuwe orale therapieën hebben geen effectieve hulpmiddelen opgeleverd. Geen enkele therapeutische optie is tot nu toe adequaat geweest, maar combinaties zijn zeer succesvol toegepast in de klinische praktijk. De behandelende artsen die moedig en dapper waren, vonden dat het dringend was om de SMDT-benadering universeel toe te passen om grote aantallen acute COVID-19-patiënten te helpen, hun intensiteit en duur van de symptomen te verminderen en hen te redden van ziekenhuisopname en overlijden. De sleutel is het gebruik van vroege behandeling zodra de symptomen zich ontwikkelen wanneer het virus zich vroeg in de replicatiefase bevindt. 

Deze korte compilatie (Tabel 1 en Figuren 1 & 2) beschrijft een vluchtige samenvatting met de directe url-links van therapieën waarvan enige mate van effectiviteit is aangetoond als ze zijn geïnfecteerd met het COVID-19-virus in een van zijn variante vormen, waaronder Delta en Omicron. 

Terwijl de COVID-19-noodsituatie aan het afnemen is en Omicron een afrit biedt, bestaan ​​varianten, waaronder de Delta- en Omicron-variant, nog steeds en zullen ze blijven bestaan. We waren daarom van mening dat het publiek (en vooral degenen met een hoog risico) op de hoogte moeten zijn van bekende behandelingsopties. Terwijl de meeste mensen en vooral jongeren en kinderen inderdaad een zeer laag risico lopen op ziekte en vooral van de zeer milde bijna 'verkoudheid' Omicron-variant, biedt deze vroege behandelingsrichtlijn een belangrijke hulpbron die levensreddend kan zijn wanneer dat nodig is. 

Dit stuk behandelt:  

Assisteren bij dit artikel zijn: 

 • Dr. Paul E. Alexander, MSc, PhD (PublicHealth.news; TheUNITYProject)
 • Dr. Harvey Risch, MD, PhD (Yale School of Public Health) 
 • Dr. Howard Tenenbaum, PhD (Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Toronto)
 • Dr. Ramin Oskoui, MD (Foxhall Cardiologie, Washington)
 • Dr. Peter McCullough, MD (Truth for Health Foundation (TFH)), Texas
 • Dr. Parvez Dara, MD (consultant, medisch hematoloog en oncoloog)
 • De heer Erik Sass, MA (redacteur bij de Economic Standard) 

Tabel 1: Bewijs over therapieën voor vroege behandeling van COVID 

Studie #Auteur, studietitel, url-link PDF, overheersende samenvattende bevinding over het voordeel van dit medicijn in de bewapening van vroege behandeling
Naam therapeut: IVERMECTINE (zie figuur 1 en opmerking over ivermectine voor intramurale behandeling en richtlijnen voor clinici, alstublieft klik hier.)
1) Espitia-Hernandez G et al. "Effecten van combinatietherapie met ivermectine-azitromycine-cholecalciferol op met COVID-19 geïnfecteerde patiënten: een proof-of-concept-studie." Biomedisch Onderzoek 2020; 31 (5): 129-133Download PDFSamenvatting: Patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria werden uitgenodigd om Ivermectine (6 mg eenmaal daags op dag 0,1,7 en 8) plus azitromycine (500 mg eenmaal daags gedurende 4 dagen) plus cholecalciferol (4000 UI tweemaal daags gedurende 30 dagen) in te nemen. Het resultaat van de behandeling werd geëvalueerd op de 10e dag vanaf de eerste dag van inname van het geneesmiddel. Herstelpercentage van de 28 patiënten die de combinatietherapie kregen was 100%, de gemiddelde symptomatische herstelduur was 3.6 dagen en negatieve PCR werd bevestigd op dag 10. 
2) Samaha Ali et al. "Effecten van een enkele dosis ivermectine op virale en klinische resultaten bij asymptomatische SARS-CoV-2-geïnfecteerde proefpersonen: een klinische proefstudie in Libanon." Virussen 2021 26 mei;13(6):989. Doi: 10.3390/v13060989Downloaden PDFSamenvatting: Er werd een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd bij 100 asymptomatische Libanese proefpersonen die positief testten op SARS-CoV2. Vijftig patiënten kregen standaard preventieve behandeling, voornamelijk supplementen, en de experimentele groep kreeg een enkele dosis ivermectine, afhankelijk van het lichaamsgewicht, naast dezelfde supplementen die de controlegroep kreeg. 72 uur nadat het regime begon, was de stijging van de Ct-waarden dramatisch hoger in de ivermectine dan in de controlegroep. Bovendien ontwikkelden meer proefpersonen in de controlegroep klinische symptomen: drie personen (6%) moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, vergeleken met 0% voor de ivermectinegroep.
3) Cadegiani, FA et al. "Vroege COVID-19-therapie met azitromycine plus nitazoxanide, ivermectine of hydroxychloroquine in poliklinische instellingen Aanzienlijk verminderde symptomen in vergelijking met bekende resultaten bij onbehandelde patiënten." Nieuwe microben en nieuwe infecties, 7 juli 2021. Doi:  10.1016/j.nmni.2021.100915Downloaden PDFSamenvatting: Vergeleken met CG1 en CG2 vertoonde AG een vermindering van 31.5 tot 36.5% in virale shedding (p < 0.0001), 70 tot 85% en 70 tot 73% in duur van klinische symptomen van COVID-19... Voor elke 1,000 bevestigde gevallen voor COVID-19 werden minimaal 140 patiënten verhinderd voor ziekenhuisopname (p < 0.0001), 50 voor mechanische beademing en vijf overlijdens.
4) Biber A et al. "Gunstig resultaat op de virale belasting en de levensvatbaarheid van de kweek met behulp van ivermectine bij de vroege behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met milde COVID-19 - een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie." medRxiv, 31 mei 2021. Doi: 10.1101/2021.05.31.21258081Downloaden PDFSamenvatting: De dubbelblinde studie vergeleek patiënten die ivermectine 0 mg/kg gedurende 2 dagen kregen versus placebo bij niet-gehospitaliseerde COVID-3-patiënten... Primair eindpunt was vermindering van de virale last op de 19e dag (derde dag na beëindiging van behandeling) zoals weergegeven door Ct-niveau >6 (niet-infectieus niveau)… Op dag 30 bereikten 6 van de 34 (47%) patiënten in de ivermectine-arm het eindpunt, vergeleken met 72/21 (42%) in de placebo-arm … Culturen op dag 50 tot 2 waren positief in 6/3 (23%) van de ivermectinemonsters versus 13.0/14 (29%) in de placebogroep (p=48.2).
5) Merino J et al. "Ivermectine en de kans op ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19: bewijs van een quasi-experimentele analyse op basis van een openbare interventie in Mexico-Stad." SocArXiv, 3 mei 2021. Doi: 10.31235/osf.io/r93g4Downloaden PDFSamenvatting: “We schatten logistische regressiemodellen met gematchte observaties, aangepast aan leeftijd, geslacht, COVID-ernst en comorbiditeiten. We vonden een significante vermindering van ziekenhuisopnames bij patiënten die de op ivermectine gebaseerde medische kit kregen; het bereik van het effect is 52% – 76%, afhankelijk van de modelspecificatie.”
6) Fonseca SNS et al. "Risico van ziekenhuisopname voor Covid-19 poliklinische patiënten die worden behandeld met verschillende medicijnregimes in Brazilië: vergelijkende analyse." Travel Med Infect Dis. 2020 november-december; 38. Doi: 10.1016 / j.tmaid.2020.101906Downloaden PDFSamenvatting: “Het gebruik van hydroxychloroquine (HCQ), prednison of beide verminderde het ziekenhuisopnamerisico significant met 50-60%. Ivermectine, azithromycine en oseltamivir verminderden het risico niet substantieel verder.”
7) Lima-Morales R et al. "Effectiviteit van een multidrug-therapie bestaande uit Ivermectine, Azithromycine, Montelukast en Acetylsalicylzuur om ziekenhuisopname en overlijden te voorkomen bij ambulante COVID-19-gevallen in Tlaxcala, Mexico." Int J Infect Dis. 2021 april; 105: 598-605. Doi: 10.1016/j.ijid.2021.02.014Downloaden PDFSamenvatting: “Een vergelijkende effectiviteitsstudie werd uitgevoerd onder 768 bevestigde SARS-CoV-2-gevallen in de leeftijd van 18-80 jaar, die ambulante zorg kregen... In totaal kregen 481 gevallen de TNR4-therapie, terwijl 287 een andere behandeling kregen (vergelijkingsgroep). Bijna 85% van de gevallen die de TNR4 ontvingen herstelde binnen 14 dagen vergeleken met 59% in de vergelijkingsgroep. De kans op herstel binnen 14 dagen was 3.4 keer groter in de TNR4-groep dan in de vergelijkingsgroep. Patiënten die met TNR4 werden behandeld, hadden respectievelijk een 75% en 81% lager risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen of te overlijden dan de vergelijkingsgroep.”
8) Loue P et al. "Ivermectine en COVID-19 in verzorgingstehuis: casusrapport." J Infect Dis Epidemiol. 17 april 2021; 7:4, 202. Doi: 10.23937 / 2474-3658 / 1510202Downloaden PDFSamenvatting: “Van de 25 PCR-positieve patiënten kozen er 10 voor de IVM-behandeling (groep 1) en 15 voor de IVM-behandeling (groep 2). Patiënten van groep 1 kregen een enkele dosis van 200 microgram/kg lichaamsgewicht... Sterfte trad op bij 1 patiënt in groep 1 en 5 van groep 2 (p = 0.34).”
Naam therapeut: DOXYCYCLIJN 
1) Hashim H et al. "Gecontroleerd gerandomiseerd klinisch onderzoek naar het gebruik van ivermectine met doxycycline voor de behandeling van COVID-19-patiënten in Bagdad, Irak." medRxiv, 27 oktober 2020. Doi:  10.1101/2020.10.26.20219345Downloaden PDFSamenvatting: Gerandomiseerde gecontroleerde studie bij 70 COVID-19-patiënten (48 licht-matige, 11 ernstige en 11 kritieke patiënten) behandeld met 200 ug/kg PO ivermectine per dag gedurende 2-3 dagen samen met 100 mg PO doxycycline tweemaal daags gedurende 5 -10 dagen plus standaardtherapie; de tweede arm bestaat uit 70 COVID-19-patiënten (48 licht-matige en 22 ernstige en nul kritieke patiënten) die standaardtherapie krijgen... van alle patiënten en van ernstige patiënten, 3/70 (4.28%) en 1/11 (9%), respectievelijk gevorderd tot een verder gevorderd stadium van de ziekte in de Ivermectine-Doxycycline-groep versus respectievelijk 7/70 (10%) en 7/22 (31.81%), respectievelijk in de controlegroep.
2)Yates P et al. "Doxycyclinebehandeling van hoogrisico COVID-19-positieve patiënten met comorbide longziekte." Therapeutische vooruitgang bij luchtwegaandoeningen. Januari 2020. Doi: 10.1177/1753466620951053Downloaden PDFSamenvatting: Casestudy van vier hoogrisico, symptomatische COVID-19-patiënten die snelle verbetering lieten zien na behandeling met doxycycline.
3)Ahmad I et al. "Doxycycline en hydroxychloroquine als behandeling voor risicovolle COVID-19-patiënten: ervaring uit casusreeksen van 54 patiënten in instellingen voor langdurige zorg." medRxiv, 22 mei 2020. Doi:  10.1101/2020.05.18.20066902Downloaden PDFSamenvatting: Een reeks van 54 hoogrisicopatiënten, die plotseling koorts, hoesten en kortademigheid (SOB) ontwikkelden en bij wie COVID-19 werd gediagnosticeerd of vermoed werd dat ze COVID-85 hadden, werd gestart met een combinatie van DOXY-HCQ en 46 % (n=11) patiënten vertoonden klinisch herstel gedefinieerd als: verdwijnen van koorts en SOB, of een terugkeer naar de uitgangswaarde als patiënten beademingsafhankelijk zijn. In totaal werden 6% (n=6) patiënten overgebracht naar ziekenhuizen voor acute zorg vanwege klinische verslechtering en 3% (n=XNUMX) patiënten stierven in de faciliteiten. Naïeve indirecte vergelijking suggereert dat deze gegevens significant betere resultaten waren dan gegevens gerapporteerd in MMWR voor vergelijkbare faciliteiten.
4)Gendrot M et al. "In vitro antivirale activiteit van doxycycline tegen SARS-CoV-2." Moleculen, 2020, 25(21), 5064; Doi: 10.3390 / moleculen25215064Downloaden PDFSamenvatting: Doxycycline vertoonde in vitro activiteit op Vero E6-cellen die waren geïnfecteerd met een klinisch geïsoleerde SARS-CoV-2-stam (IHUMI-3) met een mediane effectieve concentratie (EC50) van 4.5 ± 2.9 µM, compatibel met orale opname en intraveneuze toediening. Doxycycline interageerde zowel bij binnenkomst van SARS-CoV-2 als in replicatie na binnenkomst van het virus. Naast de in vitro antivirale activiteit tegen SARS-CoV-2, heeft doxycycline ontstekingsremmende effecten door de expressie van verschillende pro-inflammatoire cytokinen te verminderen en zou het co-infecties en superinfecties als gevolg van breedspectrum antimicrobiële activiteit kunnen voorkomen.
5) Meybodi ZA et al. "Effectiviteit en veiligheid Doxycycline bij de behandeling van COVID-19-positieve patiënten: een klinische proefstudie." Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, juni 2021; 15(1): 610-614. Doi: 10.21203 / rs.3.rs-141875 / v3Downloaden PDFSamenvatting: Patiënten die aan de inclusiecriteria voldeden, ontvingen doxycycline in een dosis van 100 mg elke 12 uur gedurende zeven dagen en werden vervolgens geëvalueerd op de baseline-dag. Op dag 3, 7 en 14 na opname voor hoesten, kortademigheid, temperatuur en zuurstofverzadiging. Bevinding: van de 21 patiënten waren 11 patiënten mannelijk en tien patiënten vrouwelijk. Hoesten, kortademigheid, temperatuur en O2-sat verbeterden zowel bij poliklinische als klinische patiënten in vergelijking met baseline.
Naam therapeut: VITAMINE D
1)Kaufman H et al. "SARS-CoV-2-positiviteitspercentages geassocieerd met circulerende 25-hydroxyvitamine D-spiegels." PLOS One, 17 september 2020. Doi: 10.1371 / journal.pone.0239252Downloaden PDFSamenvatting: Retrospectieve, observationele analyse om te bepalen of circulerende 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D)-spiegels geassocieerd zijn met positiviteitspercentages voor ernstige acute respiratoire aandoeningen coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In totaal werden 191,779 patiënten geïncludeerd, mediane leeftijd 54 jaar, 68% vrouw. Het SARS-CoV-2-positiviteitspercentage was hoger bij de 39,190 patiënten met "deficiënte" 25(OH)D-waarden (<20 ng/ml) (12.5%, 95% BI 12.2-12.8%) dan bij de 27,870 patiënten met " adequate” waarden (30–34 ng/ml) (8.1%, 95% BI 7.8–8.4%) en de 12,321 patiënten met waarden ≥55 ng/ml (5.9%, 95% BI 5.5–6.4%).
2)Israël A et al. "Het verband tussen vitamine D-tekort en Covid-19 bij een grote populatie." medRxiv, 7 september 2020. Doi: 10.1101/2020.09.04.20188268Downloaden PDFSamenvatting: Populatiegebaseerd onderzoek om de relatie tussen de prevalentie van vitamine D-tekort en de incidentie van COVID-19 te beoordelen. Matched 52,405 geïnfecteerde patiënten met 524,050 controle-individuen van hetzelfde geslacht, leeftijd, geografische regio en gebruikte voorwaardelijke logistische regressie om de relatie tussen baseline vitamine D-spiegels, verwerving van vitamine D-supplementen in de afgelopen 4 maanden en positieve COVID-19 te beoordelen. Vond een zeer significante correlatie tussen de prevalentie van vitamine D-tekort en de incidentie van COVID-19, en tussen de verhouding tussen vrouwen en mannen voor ernstige vitamine D-deficiëntie en de verhouding tussen vrouwen en mannen voor de incidentie van COVID-19. In het gematchte cohort werd een significant verband gevonden tussen lage vitamine D-spiegels en het risico op COVID-19, waarbij het hoogste risico werd waargenomen op ernstig vitamine D-tekort. Er werd een significant beschermend effect waargenomen bij leden die in de afgelopen 4 maanden vloeibare vitamine D-formuleringen (druppels) hadden gekregen.
3)Katz J. "Verhoogd risico op COVID-19 bij patiënten met vitamine D-tekort." Voeding, april 2021; 84:111106. Doi: 10.1016 / j.nut.2020.111106Downloaden PDFSamenvatting: Patiënten met vitamine D-tekort hadden 4.6 keer meer kans om positief te zijn voor COVID-19 (aangegeven door de ICD-10 diagnostische code COVID19) dan patiënten zonder deficiëntie (P <0.001). Bovendien hadden patiënten met vitamine D-tekort 5 keer meer kans om besmet te raken met COVID-19 dan patiënten zonder deficiëntie na correctie voor leeftijdsgroepen (OR = 5.155; P <0.001).
4)Baktash V et al. "Vitamine D-status en resultaten voor gehospitaliseerde oudere patiënten met COVID-19." Postgrad Med J. 2021 juli; 97 (1149): 442-447. Doi: 10.1136/postgraduaatsmedj-2020-138712Downloaden PDFSamenvatting: Prospectieve cohortstudie tussen 1 maart en 30 april 2020 om het belang van vitamine D-tekort bij oudere patiënten met COVID-19 te beoordelen. Het cohort bestond uit patiënten van ≥65 jaar die symptomen vertoonden die passen bij COVID-19 (n=105). De COVID-19-positieve arm vertoonde een lagere mediane serum 25(OH)D-spiegel van 27 nmol/L (IQR=20-47 nmol/L) vergeleken met de COVID-19-negatieve arm, met een mediane waarde van 52 nmol/L (IQR =31.5-71.5 nmol/L) (p-waarde=0.0008). Bij patiënten met vitamine D-deficiëntie was er een hogere piek D-dimeerspiegel (1914.00 gFEU/L vs 1268.00 gFEU/L) (p=0.034) en een hogere incidentie van NIV-ondersteuning en opname met hoge afhankelijkheidsafdeling (30.77% vs 9.68%) ( p=0.042).
5) Martín Giménez VM et al. "Vitamine D-tekort bij Afro-Amerikanen wordt geassocieerd met een hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door SARS-CoV-2." Journal of Human Hypertension vol 35, pagina's 378-380 (2021). Doi: 10.1038 / s41371-020-00398-zDownloaden PDFSamenvatting: Ondanks het gebrek aan studies om het adequate niveau van vitamine D te bepalen om te beschermen tegen virale infectie, zijn we het eens met Grant et al., en schatten dat een bereik tussen 40 en 60 mg/dL en de aanbevolen dosis om dit te bereiken, tussen 5000 en 10,000 IE/dag gedurende enkele weken.
6)Ricci A et al. "De status van de circulerende vitamine D-spiegels en klinische prognostische indices bij COVID-19-patiënten." Respiratory Research vol 22, Artikelnummer: 76 (2021). Doi: 10.1186/s12931-021-01666-3Downloaden PDFSamenvatting: Vitamine D-spiegels waren ontoereikend bij (80%) van de patiënten, onvoldoende bij (6.5%) en normaal bij (13.5%). Patiënten met zeer lage vitamine D-plasmaspiegels hadden meer verhoogde D-dimeerwaarden, een hoger aantal B-lymfocyten, een afname van CD8 + T-lymfocyten met een lage CD4/CD8-ratio, meer gecompromitteerde klinische bevindingen (gemeten met LIPI- en SOFA-scores). ) en thoracale CT-scan betrokkenheid. Vitamine D-deficiëntie wordt in verband gebracht met gecompromitteerde ontstekingsreacties en grotere longbetrokkenheid bij patiënten die door COVID-19 zijn getroffen.
7)Lakkireddy M et al. "Impact van dagelijkse hoge dosis orale vitamine D-therapie op de inflammatoire markers bij patiënten met de ziekte van COVID 19." Scientific Reports vol 11, 20 mei 2021. Doi: 10.1038/s41598-021-90189-4Downloaden PDFSamenvatting: Therapeutische verbetering van vitamine D tot 80-100 ng/ml heeft de ontstekingsmarkers geassocieerd met COVID-19 significant verminderd zonder enige bijwerkingen.
Naam therapeut: ZINC
1)Carlucci P et al. "Zinksulfaat in combinatie met een zinkionofoor kan de resultaten bij gehospitaliseerde COVID-19-patiënten verbeteren." Journal of Medical Microbiology, 15 september 2020, v 69 nummer 10. Doi: 1099/jmm.0.001250Downloaden PDFSamenvatting: In univariate analyses verhoogde zinksulfaat de frequentie van patiënten die naar huis werden ontslagen, en verminderde de behoefte aan beademing, opname op de IC en mortaliteit of overplaatsing naar een hospice voor patiënten die nooit werden opgenomen op de IC.
2)Dubourg G et al. "Lage zinkconcentraties in het bloed bij patiënten met een slechte klinische uitkomst tijdens SARS-CoV-2-infectie: is er behoefte aan aanvulling met zink-COVID-19-patiënten?" Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 13 februari 2021. 1016/j.jmii.2021.01.012Downloaden PDFSamenvatting: Bij 275 patiënten met COVID-19 vonden we dat de mediane zinkspiegel in het bloed significant lager was bij patiënten met een slechte klinische uitkomst (N=75) in vergelijking met patiënten met een goede klinische uitkomst (N=200) (840 μg/L versus 970 g/L; p<0.0001), wat suggereert dat zinksuppletie nuttig zou kunnen zijn voor patiënten met ernstige COVID-19.
3)Frontera J et al. "Behandeling met zink is geassocieerd met verminderde mortaliteit in het ziekenhuis bij COVID-19-patiënten: een multicenter cohortonderzoek." BMC Infectieziekten [preprint]. 26 oktober 2020. Doi: 21203 / rs.3.rs-94509 / v1Downloaden PDFSamenvatting: Van de 3,473 patiënten (mediane leeftijd 64, 1947 [56%] man, 522 [15%] beademd, 545 [16%] overleden), kregen 1,006 (29%) Zn+ionofoor. Zn+ionofoor was geassocieerd met een 24% lager risico op sterfte in het ziekenhuis (12% van degenen die Zn+ionofoor kregen stierf versus 17% die dat niet deden).
4)Heller RA et al. "Voorspelling van overlevingskansen bij COVID-19 door zink, leeftijd en selenoproteïne P als samengestelde biomarker." Redox Biology, januari 2021, v 38. Doi: 1016 / j.redox.2020.101764Downloaden PDFSamenvatting: Onze gegevens wijzen op een ernstig en acuut zinktekort bij de meerderheid van de patiënten met COVID-19 bij opname in het ziekenhuis. … We concluderen dat de Zn- en SELENOP-status binnen de referentiebereiken wijzen op hoge overlevingskansen bij COVID-19, en nemen aan dat het corrigeren van een diagnostisch bewezen tekort aan Se en/of Zn door een gepersonaliseerde suppletie het herstel kan ondersteunen.
5)Vogel-González M et al. "Lage zinkniveaus bij klinische opname gaan gepaard met slechte resultaten bij COVID-19." medRxiv, 11 oktober 2020. Doi: 1101/2020.10.07.20208645Downloaden PDFSamenvatting: Personen met SZC bij opname <50 µg/dl hadden een mortaliteit van 21% die significant hoger was vergeleken met 5% mortaliteit bij personen met zink bij opname ≥50 µg/dl; p<0. Onze studie toont een correlatie aan tussen serumzinkspiegels en COVID-001-uitkomst. Serumzinkspiegels lager dan 19 mcgg/dl bij opname correleerden met slechtere klinische presentatie, langere tijd om stabiliteit te bereiken en hogere mortaliteit.
6)Jothimani D et al. "COVID-19: slechte resultaten bij patiënten met zinktekort." International Journal of Infection Diseases, november 2020, v 100: 343-349. Doi: 1016/j.ijid.2020.09.014Downloaden PDFSamenvatting: Meer patiënten in de zinkdeficiënte groep … hadden IC-zorg nodig (7 vs 2, P=0.266) en geregistreerde sterfgevallen (5 vs 0) in vergelijking met patiënten met normale zinkspiegels.
7)Yasui Y et al. "Analyse van de voorspellende factoren voor een kritieke ziekte van COVID-19 tijdens de behandeling - relatie tussen serumzinkniveau en kritieke ziekte van COVID-19." International Journal of Infectious Diseases, november 2020, v 100: 230-236. Doi: 1016/j.ijid.2020.09.008Downloaden PDFSamenvatting: Op basis van de meetresultaten van serumzinkspiegels bij patiënten met COVID-19 in ons ziekenhuis, vertoonden bijna alle ernstige gevallen subklinische of klinische zinkdeficiëntie. Langdurige hypozinkemie bleek een risicofactor te zijn voor een ernstig geval van COVID-19. Bij het evalueren van de relatie tussen het serumzinkgehalte en de ernst van patiënten met COVID-19 door multivariate logistische regressieanalyse, kan kritieke ziekte worden voorspeld door de gevoeligheid en valse specificiteit van een ROC-curve met een foutenpercentage van 10.3% en AUC van 94.2% door slechts twee factoren: serumzinkwaarde (P = 0.020) en LDH-waarde (P = 0.026).
8)Derwand R et al. "COVID-19 poliklinische patiënten: vroege risico-gestratificeerde behandeling met zink plus een lage dosis hydroxychloroquine en azithromycine: een retrospectieve case series-studie." International Journal of Antimicrobial Agents, december 2020, v 56:6. Doi: 1016/j.ijantimicag.2020.106214Downloaden PDFSamenvatting: Na 4 dagen (mediaan, IQR 3-6, beschikbaar voor N=66/141) bij aanvang van de symptomen, kregen 141 patiënten (mediane leeftijd 58 jaar, IQR 40-67; 73% man) een recept voor de drievoudige therapie. voor 5 dagen. Onafhankelijke openbare referentiegegevens van 377 bevestigde COVID-19-patiënten uit dezelfde gemeenschap werden gebruikt als onbehandelde controle. 4 van de 141 behandelde patiënten (2.8%) werden opgenomen in het ziekenhuis, wat significant minder was (p<0.001) vergeleken met 58 van de 377 onbehandelde patiënten (15.4%) (odds ratio 0.16, 95% BI 0.06-0.5). Eén patiënt (0.7%) stierf in de behandelde groep versus 13 patiënten (3.5%) in de onbehandelde groep (odds ratio 0.2, 95% BI 0.03-1.5; p=0.12).
Naam therapeut: COLCHICINE
1)Tardif JC et al. "Colchicine voor buiten de gemeenschap behandelde patiënten met COVID-19 (COLCORONA): een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, adaptieve, placebo-gecontroleerde, multicenter studie." Lancet Respir Med. 2021 27 mei; Doi: 10.1016/S2213-2600(21)00222-8Downloaden PDFSamenvatting: 2,235 patiënten werden willekeurig toegewezen aan colchicine en 2,253 aan placebo. Bij patiënten met PCR-bevestigde COVID-19 leidde colchicine tot een lager percentage van de samenstelling van overlijden of ziekenhuisopname dan placebo.
2)Scarsi M et al. "Verband tussen behandeling met colchicine en verbeterde overleving in een cohort in één centrum van volwassen ziekenhuispatiënten met COVID-19-pneumonie en acuut respiratoir distress syndroom." Ann Rheum Dis. 2020 okt; 79 (10): 1286-1289. Doi: 10.1136/anrheumdis-2020-217712Downloaden PDFSamenvatting: 140 opeenvolgende opgenomen patiënten werden behandeld met standaardzorg (hydroxychloroquine en/of intraveneuze dexamethason; en/of lopinavir/ritonavir). Ze werden vergeleken met 122 opeenvolgende opgenomen patiënten die werden behandeld met colchicine en standaardbehandeling (antivirale geneesmiddelen werden vóór colchicine stopgezet vanwege mogelijke interactie). Patiënten die werden behandeld met colchicine hadden een betere overlevingskans in vergelijking met SoC na 21 dagen follow-up (84.2% vs. 63.6%). 
Naam therapeut: BROOMHEXINE
1)Ansarin et al. "Effect van broomhexine op klinische resultaten en mortaliteit bij COVID-19-patiënten: een gerandomiseerde klinische studie." BioImpacts, 2020, 10 (4), 209-215. Doi: 10.34172/bi.2021.30Downloaden PDFSamenvatting: In totaal werden 78 patiënten met vergelijkbare demografische en ziektekenmerken geïncludeerd. Er was een significante afname van het aantal IC-opnames (2 van de 39 vs. 11 van de 39, P=0.006), intubatie (1 van de 39 vs. 9 van de 39, P=0.007) en overlijden (0 vs. 5, P=0.027) in de met broomhexine behandelde groep vergeleken met de standaardgroep. Er werden geen patiënten uit het onderzoek teruggetrokken vanwege bijwerkingen.
2)Li et al. "Bromhexinehydrochloridetabletten voor de behandeling van matige COVID-19: een open-label gerandomiseerde gecontroleerde pilotstudie." clin. Vert. Wetenschap (2020) 13, 1096-1102. Doi: 10.1111/cts.12881Downloaden PDFSamenvatting: In totaal werden 18 patiënten met matige COVID-19 gerandomiseerd in de BRH-groep (n = 12) of de controlegroep (n = 6). Er waren suggesties van BRH-voordeel ten opzichte van placebo in verbeterde thorax-computertomografie, behoefte aan zuurstoftherapie en ontslagsnelheid binnen 20 dagen. 
3)Maggio et al. "Hergebruik van de mucolytische hoestonderdrukker en TMPRSS2-proteaseremmer bromhexine voor de preventie en behandeling van SARS-CoV-2-infectie." Farmacologisch onderzoek 157 (juli 2020) 104837 Doi: 10.1016/j.phrs.2020.104837Samenvatting: Farmacokinetische gegevens ondersteunen het testen van het gebruik van broomhexine voor deze indicatie, aangezien het in long- en bronchiale epitheelcellen concentraties kan bereiken die 4 tot 6 keer hoger zijn dan die in het plasma, in principe hoog genoeg om TMPRSS2 te remmen.
4)Mareev, et al. “Resultaten van een open, prospectieve, gecontroleerde, vergelijkende studie voor de behandeling van nieuwe coronavirusinfectie (COVID-19): broomhexine
En spironolacton voor de behandeling van coronavirale infectie waarvoor ziekenhuisopname vereist is (BISQUIT).” Kardiologia, 2020;60(11). DOI: 10.18087/cardio.2020.11.n1440Engelse vertaling: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487145/Downloaden PDFSamenvatting: 103 patiënten werden geïncludeerd (33 in de broomhexine- en spironolactongroep en 70 in de controlegroep). Analyse voor de groep als geheel onthulde een statistisch significante vermindering van de opnameduur van 10.4 tot 9.0 dagen en de koortstijd van 6.5 tot 3.9 dagen.
5)Michajlov, et al. "Bromhexinehydrochloride-profylaxe van COVID-19 voor medisch personeel: een gerandomiseerde open-labelstudie." medRxiv voordruk, 29 mei 2021. Doi: 10.1101/2021.03.03.21252855Downloaden PDFSamenvatting: 25 gezondheidswerkers kregen een behandeling met broomhexinehydrochloride (8 mg 3 maal per dag) en 25 waren controles. Minder deelnemers ontwikkelden symptomatische COVID-19 in de behandelingsgroep in vergelijking met controles (0/25 vs 5/25). 
6)U, et al. "Hydroxychloroquine-gemedieerde remming van SARS-CoV-2-invoer wordt verzwakt door TMPRSS2." PLOS Pathogenen, 19 januari 2021. Doi: 10.1371/journaal.ppat.1009212Downloaden PDF (van PLOS-website) Samenvatting: we laten zien dat combinaties van hydroxychloroquine en een klinisch geteste TMPRSS2-remmer samenwerken om het binnendringen van SARS-CoV-2 effectief te remmen.
Naam therapeut: BUDESONIDE
1)Ramakrishnan S et al. "Geïnhaleerde budesonide bij de behandeling van vroege COVID-19 (STOIC): een fase 2, open-label, gerandomiseerde gecontroleerde studie." Lancet Respir Med, 9 april 2021. Doi: 10.1016/ S2213-2600(21)00171-5Downloaden PDFSamenvatting: 146 deelnemers werden willekeurig toegewezen, 73 naar de gebruikelijke zorg en 73 naar budesonide. Voor de per-protocol populatie (n=139) trad de primaire uitkomst op bij tien (14%) van 70 deelnemers in de gebruikelijke zorggroep en één (1%) van 69 deelnemers in de budesonidegroep. Voor de ITT-populatie trad de primaire uitkomst op bij 11 (15%) deelnemers in de gebruikelijke zorggroep en twee (3%) deelnemers in de budesonidegroep. Klinisch herstel was 1 dag korter in de budesonidegroep vergeleken met de gebruikelijke zorggroep (mediaan 7 dagen versus 8). Het gemiddelde aantal dagen met koorts in de eerste 14 dagen was lager in de budesonidegroep dan in de gebruikelijke zorggroep (2% versus 8%) en het aandeel deelnemers met ten minste 1 dag koorts was lager in de budesonidegroep wanneer vergeleken met de gebruikelijke zorggroep. Minder deelnemers die willekeurig aan budesonide waren toegewezen, hadden aanhoudende symptomen op dag 14 en 28.
Naam therapeut: DEXAMETHASON
1)Tomazini BM et al. "Effect van dexamethason op Days Alive en beademingsvrij bij patiënten met matig of ernstig acuut respiratoir noodsyndroom en COVID-19 De gerandomiseerde klinische studie van CoDEX." JAMA, 2 september 2020. Doi: 10.1001/jama.2020.17021Downloaden PDFSamenvatting: In deze gerandomiseerde klinische studie met 299 patiënten was het aantal dagen in leven zonder mechanische beademing gedurende de eerste 28 dagen significant hoger bij patiënten die werden behandeld met dexamethason plus standaardzorg in vergelijking met standaardzorg alleen (6.6 dagen versus 4.0 dagen). ).
2)Horby P et al. (HERSTEL Samenwerking). "Dexamethason bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19." NEJM, 25 februari 2021. Doi: 10.1056 / NEJMoa2021436Downloaden PDFSamenvatting: Bij patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, resulteerde het gebruik van dexamethason in een lagere 28-daagse mortaliteit bij degenen die bij randomisatie ofwel invasieve mechanische ventilatie of alleen zuurstof kregen, maar niet bij degenen die geen ademhalingsondersteuning kregen. 
Naam therapeut: MONOKLONALE ANTILICHAMEN 
1)Verderese JP et al. "Neutraliserende monoklonale antilichaambehandeling vermindert ziekenhuisopname voor milde en matige coronavirusziekte 2019 (COVID-19): een echte ervaring." Klinische infectieziekten, 24 juni 2021. Doi: 10.1093/cid/ciab579Downloaden PDFSamenvatting: 707 bevestigde COVID-19-patiënten kregen NmAbs en 1709 historische COVID-19-controles werden opgenomen; 553 (78%) kregen BAM, 154 (22%) kregen REGN-COV2. Patiënten die NmAb-infusie kregen, hadden significant lagere ziekenhuisopnames (5.8% vs 11.4%, P < .0001), kortere verblijfsduur indien opgenomen (gemiddeld 5.2 vs 7.4 dagen; P = 02) en minder SEH-bezoeken binnen 30 dagen na -index (8.1% vs 12.3%, P = .003) dan controles.
2)O'Brien MP et al. "Subcutane REGEN-COV-antilichaamcombinatie om Covid-19 te voorkomen." NEJM, 4 augustus 2021. Doi: 10.1056 / NEJMoa2109682Downloaden PDFSamenvatting: Symptomatische SARS-CoV-2-infectie ontwikkelde zich bij 11 van de 753 deelnemers in de REGEN-COV-groep (1.5%) en bij 59 van de 752 deelnemers in de placebogroep (7.8%) (relatieve risicoreductie [1 minus het relatieve risico] , 81.4%, P<0.001). In week 2 tot 4 hadden in totaal 2 van 753 deelnemers in de REGEN-COV-groep (0.3%) en 27 van 752 deelnemers in de placebogroep (3.6%) symptomatische SARS-CoV-2-infectie (relatieve risicovermindering , 92.6%. REGEN-COV voorkwam ook symptomatische en asymptomatische infecties in het algemeen (relatieve risicoreductie, 66.4%). Onder symptomatisch geïnfecteerde deelnemers was de mediane tijd tot het verdwijnen van de symptomen 2 weken korter bij REGEN-COV dan bij placebo (respectievelijk 1.2 weken en 3.2 weken) en de duur van een hoge viral load (>104 kopieën per milliliter) korter was (respectievelijk 0.4 weken en 1.3 weken). Er werden geen dosisbeperkende toxische effecten van REGEN-COV waargenomen.
Naam therapeut: QUERCETINE
1)Di Pierro F et al. "Mogelijke therapeutische effecten van adjuvante quercetine-suppletie tegen COVID-19-infectie in een vroeg stadium: een prospectief, gerandomiseerd, gecontroleerd en open-label onderzoek." Int J General Med, 8 juni 2021. Doi: 10.2147/IJGM.S318720Downloaden PDFSamenvatting: Prospectief, gerandomiseerd, gecontroleerd en open-label onderzoek. Een dagelijkse dosis van 1000 mg QP werd gedurende 30 dagen onderzocht bij 152 poliklinische COVID-19-patiënten om het adjuvans effect ervan bij de behandeling van de vroege symptomen en bij het voorkomen van de ernstige gevolgen van de ziekte te onthullen. De resultaten lieten een afname zien van de frequentie en duur van ziekenhuisopnames, de noodzaak van niet-invasieve zuurstoftherapie, de overgang naar intensive care-afdelingen en het aantal sterfgevallen. De resultaten bevestigden ook het zeer hoge veiligheidsprofiel van quercetine. 
Naam therapeut: Fluvoxamine
1)Lenze E et al. "Fluvoxamine versus placebo en klinische verslechtering bij poliklinische patiënten met symptomatische COVID-19. Een gerandomiseerde klinische studie.” JAMA. 2020; 324(22): 2292-2300. Doi: 10.1001 / jama.2020.22760Samenvatting: In deze gerandomiseerde studie met 152 volwassen poliklinische patiënten met bevestigde COVID-19 en het begin van de symptomen binnen 7 dagen, trad klinische verslechtering op bij 0 patiënten behandeld met fluvoxamine versus 6 (8.3%) patiënten behandeld met placebo gedurende 15 dagen, een verschil dat statistisch significant.
2)ReisG et al. "Effect van vroege behandeling met fluvoxamine op het risico op spoedeisende zorg en ziekenhuisopname bij patiënten met COVID-19: de TOGETHER gerandomiseerde, klinische platformstudie." Lancet Wereldwijde gezondheid. 27 oktober 2021; 10(1): E42-E51. Doi: 10.1016/S2214-109X(21)00448-4Samenvatting: Het aandeel patiënten dat meer dan 19 uur in een spoedeisende setting van COVID-6 werd waargenomen of vanwege COVID-19 naar een territair ziekenhuis werd overgebracht, was lager voor de fluvoxaminegroep in vergelijking met placebo (79 [11%] van 741 versus 119 [ 16%] van 756) [. . .] Er waren 17 sterfgevallen in de fluvoxaminegroep en 25 sterfgevallen in de placebogroep in de primaire intention-to-treat-analyse (odds ratio [OR] 0, 68% BI: 95–0). Er was één overlijden in de fluvoxaminegroep en 36 in de placebogroep voor de per-protocol populatie (OR 1; 27% BI 12-0).
3)Seftel D et al. "Prospectief cohort van fluvoxamine voor vroege behandeling van coronavirusziekte 19." Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 2, februari 2021. Doi: 10.1093/ofid/ofab050Download PDFSamenvatting: Incidentie van ziekenhuisopname was 0% (0 van 65) met fluvoxamine en 12.5% (6 van 48) met alleen observatie. Na 14 dagen bleven de resterende symptomen bestaan ​​bij 0% (0 van 65) met fluvoxamine en 60% (29 van 48) met observatie.
Naam therapeut: PREDNISOON
1)Ooi ST et al. "Antivirale middelen met aanvullende corticosteroïden voorkomen klinische progressie van longontsteking in het vroege coronavirus 2019: een retrospectieve cohortstudie." Travel Open Forum Infectious Diseases, Volume 7, Issue 11, November 2020, ofaa486. Doi: 10.1093/ofid/ofaa486Downloaden PDFSamenvatting: "Een combinatie van corticosteroïden en antivirale middelen was geassocieerd met een lager risico op klinische progressie en invasieve mechanische ventilatie of overlijden bij vroege COVID-19-pneumonie."
2)Fonseca SNS et al. "Risico van ziekenhuisopname voor Covid-19 poliklinische patiënten die worden behandeld met verschillende medicijnregimes in Brazilië: vergelijkende analyse." Travel Med Infect Dis. 2020 november-december; 38. Doi: 10.1016 / j.tmaid.2020.101906Downloaden PDFSamenvatting: "Het gebruik van hydroxychloroquine (HCQ), prednison of beide verminderde het risico op ziekenhuisopname significant met 50-60%."
Naam therapeut: AZITHROMYCINE
1)TaiebF et al. "Hydroxychloroquine en azitromycinebehandeling van gehospitaliseerde patiënten die besmet zijn met SARS-CoV-2 in Senegal van maart tot oktober 2020." J Clin Med, 2021 juni 30;10(13):2954. Doi: 3390 / jcm10132954.Downloaden PDFSamenvatting: In deze analyse werden in totaal 926 patiënten geïncludeerd. Zeshonderdvierenzeventig (674) (72.8%) patiënten kregen een combinatie van HCQ en AZM. De resultaten toonden aan dat het percentage patiënten dat ontslagen werd op D15 significant hoger was voor patiënten die HCQ plus AZM kregen (OR: 1.63, IC 95% (1.09-2.43). 
2)Lagier JC et al. “Uitkomsten van 2,111 COVID-19 gehospitaliseerde patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine/azitromycine en andere regimes in Marseille, Frankrijk: een monocentrische retrospectieve analyse.” IHU-Méditerranée Infection [preprint], 4 juni 2021.Download PDFSamenvatting: Behandeling met HCQ-AZ was een onafhankelijke beschermende factor tegen overlijden – zink was onafhankelijk beschermend tegen overlijden bij patiënten die met HCQ-AZ werden behandeld.
3)Heras E et al. "COVID-19 sterfterisicofactoren bij ouderen in een centrum voor langdurige zorg." Europese geriatrische geneeskunde, 27 november 2020, v 12, p 601-607. Doi: 1007 / s41999-020-00432-wDownloaden PDFSamenvatting: Onder 100 COVID-19+ verpleeghuispatiënten in Andorra identificeerde multivariate logistische regressieanalyse behandeling met hydroxychloroquine plus azithromycine als een onafhankelijke factor die overleving bevordert in vergelijking met geen behandeling of andere behandelingen.
4)LyTDA et al. "Patroon van SARS-CoV-2-infectie bij afhankelijke bejaarde bewoners die in instellingen voor langdurige zorg in Marseille, Frankrijk, maart-juni 2020 wonen." Int J Antimicrob Agents, 2020 Dec;56(6):106219. Doi: 1016/j.ijantimicag.2020.106219Samenvatting: Gegevens van 1,691 oudere bewoners en 1,000 personeelsleden werden achteraf verzameld door middel van interviews met de medische teams in 24 LTCF's en door gebruik te maken van de elektronische gezondheidsregistratiesystemen van de ziekenhuizen. 116 (51.4%) patiënten kregen een kuur met orale hydroxychloroquine en azithromycine (HCQAZM) gedurende ≥ 3 dagen en 47 (20.8%) stierven. Door multivariate analyse was het sterftecijfer positief geassocieerd met man zijn (30.7%, vs. 14.0%, OR=3.95, p=0.002), ouder zijn dan 85 jaar (26.1%, vs. 15.6%, OR=2.43, p = 0.041), en het ontvangen van zuurstoftherapie (39.0%, vs. 12.9%, OR=5.16, p<0.001) en negatief geassocieerd met de diagnose via massascreening (16.9%, vs. 40.5%, OR=0.20, p=0.001 ) en een HCQ-AZM-behandeling van ≥3 dagen (15.5%, vs. 26.4%, OR=0.37, p=0.02).
5)Lauriola M et al. "Effect van combinatietherapie van hydroxychloroquine en azithromycine op de mortaliteit bij COVID-19-patiënten." Klinische en translationele wetenschap, 14 september 2020. Doi: 1111/cts.12860Downloaden PDFSamenvatting: In deze studie vonden we een verminderde ziekenhuissterfte bij patiënten die werden behandeld met een combinatie van hydroxychloroquine en azithromycine na correctie voor comorbiditeiten. … Bij multivariabele Cox proportionele risicoregressieanalyse, … was gebruik van hydroxychloroquine + azithromycine (vs. geen behandeling) (HR 0.265, 95% CI 0.171-0.412, p<0.001) omgekeerd geassocieerd [met overlijden].
6)Arshad S et al. "Behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine en combinatie bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19." Int Jour Inf Dis, 1 juli 2020, 97: 396-403. Doi: 10.1016/j.ijid.2020.06.099Downloaden PDFSamenvatting: In deze multi-ziekenhuisbeoordeling werd, bij controle op COVID-19-risicofactoren, behandeling met hydroxychloroquine alleen en in combinatie met azitromycine geassocieerd met een vermindering van de COVID-19-gerelateerde mortaliteit.
Naam therapeut: HYDROXYCHLOROQUINE (Figuur 2)
1)Risch, Harvey. "Hydroxychloroquine bij vroege behandeling van hoog-risico COVID-19 poliklinische patiënten: werkzaamheid en veiligheidsbewijs." Zesde versie, bijgewerkt op 17 juni 2021.Download PDFSamenvatting: Elke studie naar het gebruik van hydroxychloroquine (HCQ) met een hoog risico op poliklinische patiënten heeft een risicovermindering voor ziekenhuisopname of mortaliteit aangetoond. Meta-analyse toont 40% reductie in ziekenhuisopname en 75% reductie in mortaliteit. Een grote databasestudie van meer dan 900,000 oudere patiënten die hydroxychloroquine gebruiken, toont geen overmatige mortaliteit door alle oorzaken en geen overmatig optreden van fatale hartritmestoornissen.
2)Miljoen M et al. “Vroege behandeling met hydroxychloroquine en azithromycine bij 10,429 poliklinische COVID-19-patiënten: een monocentrische retrospectieve cohortstudie.” Geaccepteerd voor publicatie, Int J Infect Dis.Download PDFSamenvatting: Cohort van 10,429 COVID-19-patiënten behandeld met HCQ, azithromycine en andere medicijnen. Van de patiënten van 60 jaar en ouder werden 1,495 patiënten die 3+ dagen met HCQ+azitromycine werden behandeld vergeleken met 520 patiënten die de medicijnen minder dan 3 dagen kregen, alleen de individuele medicijnen kregen of geen van beide kregen. De voor leeftijd, geslacht en tijdsperiode gecorrigeerde regressieanalyse toonde een sterftekansverhouding van 0.17.
3)Mokhtari M et al. “Klinische uitkomsten van patiënten met milde COVID-19 na behandeling met hydroxychloroquine in een poliklinische setting. Int Immunopharmacol Vol 96, juli 2021. Doi: 10.1016/j.intimp.2021.107636Downloaden PDFSamenvatting: Multicenter, populatiegebaseerd nationaal retrospectief cohortonderzoek van 28,759 volwassenen met milde COVID-19, gezien binnen 7 dagen na het begin van de symptomen tussen maart en september 2020 in Iran. Behandeling met HCQ ging gepaard met een vermindering van 38% van het risico op ziekenhuisopname en een vermindering van 70% van het sterfterisico, beide zeer statistisch significant.
4)Barbosa Esper, et al. “Empirische behandeling met hydroxychloroquine en azithromycine voor vermoedelijke gevallen van COVID-19, gevolgd door telegeneeskunde.” 15 april 2020. Toegankelijk op 30 april 2020.Download PDFSamenvatting: Hoewel de ernst van de symptomen en comorbiditeiten aanzienlijk groter waren bij de behandelde patiënten dan bij de controles, was de behoefte aan ziekenhuisopname significant lager bij degenen die hydroxychloroquine kregen: 1.2% bij patiënten die met de behandeling begonnen vóór dag 7 van de symptomen en 3.2% voor patiënten die begonnen behandeling na dag 7, vergeleken met 5.4% voor controles. Bij de 412 behandelde patiënten werden geen hartritmestoornissen gemeld.
5)Szente Fonseca SN et al. "Risico van ziekenhuisopname voor Covid-19 poliklinische patiënten die worden behandeld met verschillende medicijnregimes in Brazilië: vergelijkende analyse." Travel Med Infect Dis 2020;38:101906. Doi: 10.1016 / j.tmaid.2020.101906Downloaden PDFSamenvatting: Studie van 717 geteste-positieve symptomatische patiënten ouder dan 40, gemiddelde leeftijd 51, die zich tussen 11 mei en 3 juni 2020 in Brazilië presenteerden. Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, kortademigheid bij presentatie, obesitas, diabetes en hartaandoeningen, was het gebruik van zowel HCQ als prednison samen geassocieerd met een oddsratio voor ziekenhuisopname van 0.40; gebruik van alleen HCQ, odds ratio=0.45; en gebruik van alleen prednison, odds ratio = 0.51.
6)IpA et al. “Hydroxychloroquine bij de behandeling van poliklinische patiënten met licht symptomatische COVID-19: een multicenter observationeel onderzoek. BMC Infect Dis 2021;21:72. Doi: 10.1186 / s12879-021-05773-wDownloaden PDFSamenvatting: Tussen 1 maart en 22 april 2020 werden 1,274 patiënten met niet-opname ER-bezoeken geïdentificeerd en bevestigd met SARS-CoV-2 door middel van PCR-tests. 97 ontvingen voorschriften voor of waren begonnen met het nemen van HCQ, en van de overige 1,177 werden 970 propensity-scores gematcht op leeftijd, demografische variabelen en een groot aantal comorbiditeitsfactoren, met symptomen, indicatoren van de ernst van de ziekte, baseline laboratoriumtests en ER-bezoek en opvolgtijden. Meer dan driekwart van de proefpersonen had comorbiditeiten of was ouder dan 60, waardoor ze een hoog risico liepen. In de gematchte multivariate analyse verminderde behandeling met HCQ het risico op ziekenhuisopname significant met 47%.
7)LyTDA et al. "Patroon van SARS-CoV-2-infectie bij afhankelijke bejaarde bewoners die in instellingen voor langdurige zorg in Marseille, Frankrijk, maart-juni 2020 wonen." Int J Antimicrob Agents 2020;56(6):106219. Doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106219Downloaden PDFSamenvatting: Studie van 23 verpleeghuizen in Marseille, Frankrijk, waarbij van de 226 geïnfecteerde bewoners 37 werden ontdekt vanwege COVID-19-symptomen en 189 door middel van massale screening. In multivariate analyse gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, gebruik van zuurstoftherapie en detectiemodaliteit (symptomen vs screening), werd het ontvangen van HCQ+azitromycine gedurende ten minste drie dagen geassocieerd met een 63% lager sterfterisico.
8)Heras E et al. "COVID-19 sterfterisicofactoren bij ouderen in een centrum voor langdurige zorg." Eur Geriatr Med 2021;12(3):601-607. Doi: 10.1007 / s41999-020-00432-wDownloaden PDFSamenvatting: Studie identificeerde 100 PCR-bevestigde COVID-19-patiënten, mediane leeftijd 85, die HCQ+azitromycine, HCQ met andere antibiotica zoals bètalactam- of chinolontypes, of andere antibiotica alleen kregen. In multivariate analyse van voor risico gecorrigeerde mortaliteit had behandeling met HCQ+azitromycine vs. alleen andere antibiotica OR=0.044; behandeling met HCQ+andere antibiotica vs. andere antibiotica alleen had OR=0.32.
9)Cangiano B et al. “Dood in een Italiaans verpleeghuis tijdens COVID-19-pandemie: correlatie met geslacht, leeftijd, ADL, vitamine D-suppletie en beperkingen van de diagnostische tests.” Veroudering 2020;12. Doi: 10.18632/veroudering.202307Downloaden PDFSamenvatting: Achtennegentig van de 157 bewoners in een verpleeghuis in Milaan, Italië, gemiddelde leeftijd 90, testten positief op SARS-CoV-2. In logistische regressiemodellen gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, Barthel's index en BMI, was de ontvangst van HCQ geassocieerd met een 7-voudig verminderde mortaliteit.
10)Sulaiman T et al. "Het effect van vroege op hydroxychloroquine gebaseerde therapie bij COVID-19-patiënten in ambulante zorginstellingen: een landelijke prospectieve cohortstudie." Voordrukken 2020. Doi: 10.1101/2020.09.09.20184143Downloaden PDFSamenvatting: Ongeveer 8,000 milde tot matige gevallen van PCR-positieve COVID-19 die zich presenteerden op nationale poliklinieken in Saoedi-Arabië tussen 5-26 juni 2020 werden gerekruteerd voor inschrijving. Behandelde en controlepatiënten waren vergelijkbaar in verdelingen van leeftijd, geslacht en negen gerapporteerde comorbiditeiten. In multivariate modellering gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en comorbiditeit, verminderde HCQ-ontvangst de mortaliteit met een factor drie, terwijl er een 3-voudige vermindering van de mortaliteit was met behandeling met HCQ + zink versus alleen zink.
11)Cadegiani, FA et al. "Vroege COVID-19-therapie met azitromycine plus nitazoxanide, ivermectine of hydroxychloroquine in poliklinische instellingen Aanzienlijk verminderde symptomen in vergelijking met bekende resultaten bij onbehandelde patiënten." Nieuwe microben en nieuwe infecties, 7 juli 2021. Doi: 1016/j.nmni.2021.100915Downloaden PDFSamenvatting: In totaal werden 159 patiënten behandeld met HCQ en namen 137 controles deel. Er waren geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen onder de HCQ-patiënten, terwijl 27 controlepatiënten in het ziekenhuis werden opgenomen en 2 stierven.

Figuur 1: Onderzoek naar ivermectine als poliklinische behandeling 

Figuur 2: Studies van hydroxychloroquine als poliklinische behandelingUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • Paul Elia Alexander

  Dr. Paul Alexander is een epidemioloog die zich richt op klinische epidemiologie, evidence-based geneeskunde en onderzoeksmethodologie. Hij heeft een master in epidemiologie van de Universiteit van Toronto en een master van Oxford University. Hij promoveerde aan McMaster's Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact. Hij heeft een achtergrondopleiding in Bioterrorisme/Biowarfare van John's Hopkins, Baltimore, Maryland. Paul is een voormalig WHO-consultant en senior adviseur van het Amerikaanse ministerie van HHS in 2020 voor de COVID-19-respons.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute