roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Ethische uitdagingen die voortvloeien uit de grote illusie
ethische uitdagingen

Ethische uitdagingen die voortvloeien uit de grote illusie

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Vanaf het begin kregen regeringen te horen dat dit een pandemie was die maar eens in de honderd jaar voorkomt en dat de enige oplossing om massale sterfte te verminderen of te voorkomen de ontwikkeling van een vaccin zou zijn. Er werden geen andere oplossingen overwogen, alleen vertragingstactieken.

De voorlopige resultaten van de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) van het mRNA-vaccin door Pfizer en Moderna werden gevierd als spectaculair succesvol en daarom gingen regeringen en de media ervan uit dat de oplossing was gevonden. Een stoet leiders verzekerde het publiek dat de vaccins zo effectief waren dat je, eenmaal geïnjecteerd, niet besmet zou raken of de infectie zou doorgeven aan anderen.

Overheden en organisaties gingen over tot het promoten van universele vaccinatie en verplichtten hele klassen van werknemers zich te laten vaccineren op straffe van verlies van hun baan, ook al schaadt COVID-19 (Covid) de bevolking na de werkende leeftijd overweldigend.

De ethische rechtvaardiging werd niet altijd duidelijk vermeld, maar kwam neer op het argument dat universele vaccinatie noodzakelijk was voor het algemeen belang. Het sterkste argument was dat iedereen een ethische verplichting had om anderen geen schade toe te brengen door de infectie door te geven, ondersteund door de overtuiging dat vaccinatie 'de verspreiding zou stoppen', zowel door overdracht te belemmeren als door te voorkomen dat mensen besmet raken, zodat ze zouden geen infectie hebben om door te geven.

Overheden vereenvoudigen en versimpelen hun boodschappen om ze aan het publiek over te brengen, dus de campagneboodschap was dat de vaccins zowel 'veilig als effectief' waren, punt uit.

Maar alle onderliggende aannames lijken steeds twijfelachtiger in het licht van het zich ontwikkelende bewijsmateriaal.

Vaccinatie stopte de verspreiding niet op een van de hierboven genoemde manieren. Bescherming tegen infectie en overdracht was tijdelijk. De RCT's en daaropvolgende onderzoeken baseren hun resultaten op effectiviteit gedurende beperkte tijdsperioden, waarbij deelnemers in veel gevallen slechts enkele maanden worden gevolgd, en meestal niet langer dan 24 weken. Extrapolatie uit deze steekproefpopulaties en tijdsperioden bleek niet valide. In de intervallen tussen de ramen bezweken nog steeds individuen. 

Studies op basis van follow-up op langere termijn laten meestal een afname van de effectiviteit in de loop van de tijd zien. Dit komt niet tot uiting in de enkelpuntsschattingen van de werkzaamheid, zoals de 95 procent die voortkomt uit de RCT's. Studies of cijfers die zijn gebaseerd op korte follow-upperioden hebben een vergelijkbare validiteit als opiniepeilingen die twaalf maanden na een verkiezing worden gehouden. Je moet weten hoe het verhaal afloopt. 

In de twee jaar sinds de introductie van de vaccins raakte iedereen toch besmet, in veel gevallen meerdere keren. Volgens de recente preprint volgens experts van Harvard, Yale en Stanford was in november 94 2022 procent van de Amerikaanse bevolking besmet. 

De logisch onweerlegbare conclusie hieruit is dat noch lockdowns, noch vaccins, noch grenscontroles in staat waren om 'de verspreiding te stoppen'. Het werkte niet.

Het argument dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren om anderen te beschermen gaat dus niet op. Zelfs het vermogen van de vaccins om het individu te beschermen begint wankel te lijken, vooral in het licht van de Cleveland Clinic studie die een dosis-responscorrelatie aantoonde, waarbij het risico op infectie (symptomatisch of asymptomatisch) progressief toeneemt met het aantal doses. Het is al enige tijd duidelijk dat er dalende rendementen komen en diverse andere bronnen geven aan dat dit op den duur plaats maakt voor negatieve rendementen; zie bijvoorbeeld figuur 2 in Tseng et al. Deze resultaten komen overeen met de hogere infectiepercentages voor gevaccineerde mensen in de tabellen van Public Health England rapporten over vaccinsurveillance, tabellen die werden stopgezet nadat het was omgedoopt tot de Health Security Agency.

De immuniteit bouwt gedurende enkele weken op en neemt dan af, uiteindelijk onder het startpunt. Actie wordt gevolgd door reactie. Als de meetperiode kort genoeg is, meet je alleen de actiefase en mis je de reactie.

Dit kan de eerste keer in de geschiedenis zijn dat regeringen gedurende meer dan twee jaar een vaccin hebben gepromoot dat het risico om besmet te raken vergroot.        

De volgende verdedigingslinie is dat vaccinatie een langere bescherming biedt tegen ziekenhuisopname en overlijden. Maar figuur 1 in Xu et al. vertoont na vijf weken een gestage achteruitgang totdat na ongeveer een jaar een negatieve werkzaamheid optreedt.

Verder heeft de altijd acute 'el gato malo' leeftijdsgestratificeerde gegevens kunnen downloaden van het Office of National Statistics in het VK van sterfgevallen tot mei 2022, gedifferentieerd tussen 'ooit gevaccineerd' en niet-gevaccineerd. Vervolgens berekende hij het relatieve risico op overlijden aan de hand van bevolkingsgegevens. De zijn verontrustend, tonen 60-70 procent meer risico op overlijden voor de gevaccineerde groep, en een stijgende trend. Natuurlijk, dit is van een anonieme auteur en niet gepubliceerd in een collegiaal getoetst tijdschrift, maar de tijdschriften verzaken hun plicht en publiceren geen onafhankelijke analyses van deze gegevens. El gato malo heeft de handschoen gegooid - wie zal deze slechte kat weerleggen (zonder statistische trucs)? 

De derde verdedigingslinie is dat de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden kan worden hersteld door middel van boosters. Maar is dit iets anders dan het blik verder op de weg schoppen? Zal het effect van boosters ook na vijf weken afnemen en na een jaar negatief worden? De kortetermijnresultaten vertalen zich over het algemeen niet in winsten op middellange termijn - waarom zouden boosters dat veranderen? 

Dit bewijs roept twijfels op over 'effectief' en tast ook 'veilig' aan. Het directe bewijs van nadelige effecten na het op de markt brengen neemt ook toe. De ernstigste waarover agentschappen zich zorgen moeten maken en die moeten worden onderzocht, is de mogelijkheid dat de vaccins een aanzienlijk aantal doden kunnen veroorzaken. 

Er is definitief bewijs dat het mogelijk is dat vaccins tot sterfgevallen leiden in de vorm van pathologierapporten, zoals deze door Gill et al. en deze door Schwab et al. Het wordt dus een zaak van het grootste publieke belang voor regeringen en hun instanties om erachter te komen hoe vaak dit voorkomt. Wat is de inval overlijden als gevolg van vaccinletsel? 

Deze informatie is moeilijk te verkrijgen. Eén aanvalslinie is het berekenen van de incidentie van overlijden door alle oorzaken vanaf het punt van vaccinatie tot een bepaald eindpunt. Deze informatie is ook moeilijk te verkrijgen, aangezien de meeste onderzoeken de incidentie van ziekenhuisopname en/of overlijden door (of met) Covid berekenen, vaak met uitzondering van de eerste 14 dagen. 

Dit komt omdat de immuunrespons de eerste twee weken niet op gang komt. Maar onderzoekers zouden ons informatie moeten geven over eventuele nadelige gevolgen van vaccinatie vanaf het moment dat het vaccin het lichaam binnenkomt, aangezien dit is wat het publiek moet weten om een ​​beslissing te kunnen nemen. Als de beslissing uit hun handen wordt genomen en wordt genomen door overheden of werkgevers (wat niet zou mogen gebeuren) dan moeten de overheden en werkgevers het weten.

Sommige gegevens kunnen worden ontleend aan een recent onderzoek uit Qatar, dat tijdens de pandemie een nuttige informatiebron is geweest als een microkosmos met ogenschijnlijk betrouwbare nationale gegevens. Butt et al. vertel ons dat er in Qatar van 6,928,359 januari 1 tot 2021 juni 30 2022 doses zijn toegediend en dat er op enig moment in die periode 4,413 doden zijn gevallen. Er waren 138 sterfgevallen binnen 30 dagen na vaccinatie, en deze zijn uitgesplitst naar de waarschijnlijkheid van associatie met vaccinatie: Niet gerelateerd; Lage waarschijnlijkheid; Tussenliggend; Waarschijnlijkheid; en hoog.

Voordat we verder gaan met de methodologie, kunnen we vaststellen dat het ruwe sterftecijfer 30 dagen na vaccinatie in totaal 19.9181 per miljoen doses zou zijn. Verder:

De ruwe sterftecijfers in Qatar voor de jaren 2019, 2020 en 2021 waren 6.60, 7.94 en 8.74 per 100,000 inwoners. Het sterftecijfer onder de gevaccineerde personen met een hoge waarschijnlijkheid van verwantschap met SARS-CoV-2-vaccinatie was 0.34 per 100,000 gevaccineerde personen, terwijl het sterftecijfer onder de gevaccineerde personen met een hoge of middelmatige waarschijnlijkheid van verwantschap met SARS-CoV-2-vaccinatie 0.98 per 100,000 (8 sterfgevallen geclassificeerd als hoge waarschijnlijkheid en 15 sterfgevallen als intermediaire waarschijnlijkheid onder 2,347,635 unieke personen die ten minste één dosis van een vaccin hebben gekregen).

De auteurs stellen dat de sterfgevallen onder gevaccineerde personen veel lager zijn dan de ruwe sterftecijfers voor 2019, 2020 en 2021. Hoe zou vaccinatie met Covid uw algehele risico om door alle oorzaken te overlijden met zes keer of meer kunnen verminderen? Dit is niet aannemelijk.

Maar het werkelijke aantal sterfgevallen van gevaccineerde personen die in de bovenstaande alinea worden aangehaald, zijn de sterfgevallen na 30 dagen, terwijl de ruwe sterftecijfers jaarlijkse cijfers zijn (vermeld in aanvullende tabel 2). De sterftecijfers voor gevaccineerde personen moeten dus met 12 worden vermenigvuldigd. 

Ook hebben de auteurs de sterftecijfers berekend die waarschijnlijk verband houden met vaccinatie met behulp van de aloude methode om de meeste relevante sterfgevallen uit te sluiten:

Aanwezigheid van een of meer ernstige onderliggende aandoeningen die verband houden met een hoog risico op overlijden (bijv. chronisch gevorderd hartfalen, reeds bestaande atherosclerotische hartziekte met eerdere ernstige nadelige cardiovasculaire gebeurtenissen) en documentatie van artsen in medische dossiers van degenen die rechtstreeks aan de dood hebben bijgedragen, werden gebruikt om lage waarschijnlijkheid toekennen.

Dus juist de categorieën individuen die het meest waarschijnlijk door vaccinatie over de rand zouden worden geduwd, werden allemaal uitgesloten. Al deze personen worden daarentegen typisch meegerekend bij het berekenen van het aantal mensen dat sterft aan Covid. Met andere woorden, er wordt met twee maten gemeten. Alle parameters zijn geselecteerd om de gewenste conclusie te rechtvaardigen.

In een voordruk, Dag et al. vergeleek de meldingspercentages van Covid met het Amerikaanse Vaccine Adverse Events Reporting-systeem (VAERS) met de gegevens over achtergrondsterftecijfers en concludeerde: 'Voor overlijdensgebeurtenissen binnen respectievelijk zeven dagen en 42 dagen na vaccinatie waren de waargenomen meldingspercentages lager dan de verwachte alle- sterftecijfers veroorzaken.'

Maar achtergrondsterftecijfers zijn gebaseerd op de totale 100 procent van de geregistreerde sterfgevallen door alle oorzaken, terwijl VAERS gebaseerd is op een subset van sterfgevallen en waarvan bekend is dat ze te kampen hebben met onderrapportage. Bijvoorbeeld, Rosenthal et al. ontdekte dat het rapportagepercentage van vaccinsurveillance voor sterfgevallen na kinkhoestvaccinatie vergelijkbaar was met het rapportagepercentage voor de ziekte in het algemeen – ongeveer 33 procent.

In het geval van Covid-vaccins zijn gezondheidswerkers dat wel nodig volgens de wet om 'ernstige ongewenste voorvallen' te melden, ongeacht of de verslaggever denkt dat het vaccin de bijwerking heeft veroorzaakt.' Aangezien het doel van VAERS echter is om signalen van ongewenste voorvallen veroorzaakt door vaccinatie te monitoren, beoordelen gezondheidswerkers alleen wanneer ze denken dat het mogelijk is dat ze door vaccinatie kunnen worden veroorzaakt. Singleton et al. de normale realiteit uitdrukken: 'Alle personen die een oorzakelijk verband vermoeden tussen de toediening van een vaccin en een daaropvolgende bijwerking worden aangemoedigd om een ​​melding in te dienen, ook patiënten of hun ouders en niet alleen gezondheidswerkers (sinds 1999 <5% van de VAERS-meldingen kwamen van ouders).'

Ze zouden niet alle sterfgevallen door welke oorzaak dan ook melden. Het is onwaarschijnlijk dat ze sterfgevallen als gevolg van andere infectieziekten, zoals griepachtige ziekten, zouden melden. Ze zouden sterfgevallen als gevolg van auto-ongelukken niet melden aan een vaccinbewakingssysteem. Hoewel het huidige klimaat van buitengewone aandacht voor Covid zou kunnen stimuleren dat er meer melding wordt gemaakt van mogelijke bijwerkingen voor deze vaccins, kan aan de andere kant zware groepsdruk om 'aarzeling met vaccins' niet aan te moedigen, gezondheidswerkers ontmoedigen om zelfs maar relevante bijwerkingen te melden. 

Commentatoren proberen vaak VAERS-rapporten in diskrediet te brengen omdat ze door iedereen kunnen worden gemaakt, maar 67 procent van de meldingen aan VAERS worden ingediend door de medische en verpleegkundige teams die directe ervaring hebben met de behandeling van de patiënt. Deze getuigenis mag niet lichtvaardig worden afgewezen door externe experts die alleen vanuit de archieven werken.

Je hebt geen doctoraat in de biostatistiek nodig om de logische gebreken op te pikken die voortkomen uit ongepaste vergelijkingen. Onderzoekers en bureaus zouden appels met appels moeten vergelijken in plaats van met peren. 

De niet-gecorrigeerde cijfers uit Qatar (die zijn gebaseerd op algemene sterftecijfers, niet op vaccinsurveillance) doen opvallend veel denken aan de sterftecijfers die aan VAERS zijn gerapporteerd. Zoals ik aangaf in dit en dit eerdere bijdrage heeft de CDC de gerapporteerde sterftecijfers na Covid-vaccinatie in de loop van de tijd berekend, oplopend tot 21 tot 26 per miljoen doses. Dit is minstens 21 keer hoger dan de sterftecijfers die in de literatuur zijn opgetekend voor eerdere vaccins in voorgaande jaren. De CDC heeft dit niet uitgelegd en bespreekt het ook niet in de gepubliceerde analyse van de eerste zes maanden van VAERS-gegevens, de enige dergelijke brede beoordeling die ze hebben gepubliceerd. De analyse gaat helemaal niet in op de kwestie van evenredigheid in vergelijking met eerdere vaccins.

Informatie over evenredigheid (of beter gezegd onevenredigheid!) is vrijgegeven als gevolg van een verzoek om vrijheid van informatie en is geanalyseerd door Josh Guetkow van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, die de resultaten als volgt samenvat:

  • CDC's VAERS-veiligheidssignaalanalyse op basis van rapporten van 14 december 2020 - 29 juli 2022 voor mRNA COVID-19-vaccins toont duidelijke veiligheidssignalen voor overlijden en een reeks zeer zorgwekkende trombo-embolische, cardiale, neurologische, hemorragische, hematologische, immuun -systeem- en menstruele bijwerkingen (AE's) bij Amerikaanse volwassenen.
  • Er waren 770 verschillende soorten bijwerkingen die veiligheidssignalen vertoonden in de leeftijd van 18+, waarvan meer dan 500 (of 2/3) een groter veiligheidssignaal hadden dan myocarditis/pericarditis.

De release is ook geweest geanalyseerd door Norman Fenton en Martin Neill die commentaar geven:

  • Een andere ongelooflijk belangrijke statistiek is het percentage sterfgevallen (dat alleen wordt gegeven voor de leeftijdsgroep 18+) dat is 14% in de covid-vaccins (10,169 van de 73,178) vergeleken met slechts 4.7% (618 van de 13,278) in niet-covid-vaccins. Als de CDC wil beweren dat de kans dat een bijwerking van het covid-vaccin de dood tot gevolg heeft niet significant hoger is dan die van andere vaccins, dan is het aan hen om een ​​andere oorzakelijke verklaring voor dit verschil te bedenken.  

In een andere post, zij ook gevonden dat er 'een statistisch significante lineaire relatie was tussen landen die sterk gevaccineerd zijn en overtollige sterfgevallen'.

De benchmark van 20 of meer sterfgevallen per miljoen doses begint zich te verstevigen als basislijn, afgeleid uit de twee verschillende bronnen (VAERS en de studie van Qatar). Op 31 december 2022 waren er in de VS 665 miljoen doses toegediend. Als we volgens de gebruikelijke aanpak criteria zouden bedenken om tweederde hiervan uit te sluiten, zouden er nog steeds meer dan 13,000 mogelijke sterfgevallen moeten worden verantwoord, en de verantwoordelijke gezondheidswerkers bij ten minste 60 procent van deze sterfgevallen vermoedden dat ze verband hielden met vaccinatie. Om al deze sterfgevallen volledig te laten verdwijnen, zou een ongekende statistische goochelarij nodig zijn. Ongetwijfeld kan het worden gedaan, met voldoende vindingrijkheid.

Maar waarom is dit risico op duizenden doden geen voorpaginanieuws?

Het antwoord is dat het in het niet lijkt te vallen naast de bewering dat vaccinatie miljoenen levens heeft gered, zoals berekend in dit papier in het Lancet. Maar deze bewering is een illusie en gebouwd op zand. Het is afgeleid van modellering en de modellering maakt aannames over bijvoorbeeld de lagere sterftecijfers na vaccinatie die zijn afgeleid van de kortetermijnstudies die we hebben onderzocht. 

Steek deze lagere sterftecijfers in je model, reken ze uit over een bevolkingsprofiel en je ontdekt dat: vaccinatie het aantal doden heeft verminderd! Maar de procedure is volledig circulair en berust op extrapolatie uit beperkte steekproeven, zoals besproken. Het onderliggende systematische herziening van de vaccinwerkzaamheid waarop ze vertrouwden, vermeldt expliciet: 'we houden geen rekening met de beschermingsduur in deze analyse.' En nogmaals: 'De duur van de follow-up in klinische onderzoeken en effectiviteitsstudies is nog niet voldoende om de duur van door vaccins geïnduceerde immuniteit robuust in te schatten.'  

De werkelijke resultaten op middellange termijn (over ten minste 12 maanden) in de gegevens op populatieniveau, zoals de statistieken van de Health Security Agency en ONS, verschillen dramatisch van de modellering op basis van steekproeven. Actuals moeten de voorkeur krijgen boven hypotheticals. Het vermogen van massale Covid-vaccinatie om de algemene uitkomsten van de bevolking wezenlijk te veranderen, is niet aangetoond.

De ethische rechtvaardiging voor de massale vaccinatiecampagnes berust impliciet of expliciet op de utilitaire ethiek, die streeft naar 'het grootste goed van het grootste aantal'. Utilitaristische ethici zouden stellen dat het gerechtvaardigd zou zijn om duizenden doden te veroorzaken om miljoenen te redden. Ik heb deze principes in meer detail besproken in De COVID-19-pandemie: ethische uitdagingen en overwegingen

Het eerste probleem met dit argument is dat een dergelijke afweging nooit eerder is geaccepteerd. Farmaceutische producten die 50 doden veroorzaken, worden van de markt gehaald. Ten tweede zijn bureaus niet openhartig en niet aan het publiek bekendgemaakt dat deze afweging wordt gemaakt. Ten derde zijn de voorwaarden van de afweging niet geldig - de bewering dat miljoenen levens zijn gered, kan niet worden gevalideerd.

Meerdere massale vaccinaties voor Covid hebben veel te veel rode vlaggen opgeleverd. Het is niet ethisch voor regeringen en werkgevers om er voorbij te rijden en vaccinatie te blijven promoten en verplichten zonder een behoorlijk, onpartijdig en openlijk onderzoek te doen naar ernstige ongewenste voorvallen. Ze bevinden zich in een staat van ontkenning, waaraan een einde moet komen.

Overschakelend naar persoonlijke ervaring, kwam ik onlangs een persoon tegen in de uitgebreide familie van ongeveer mijn leeftijd (midden 60). We waren geschokt toen we haar op het voetpad zagen met een looprek vastgeklemd, en ze zag er erg bleek en zwak uit, als een bewoner van een bejaardentehuis. Ze vertelde ons dat ze ernstige Covid had opgelopen, weken op de IC had gelegen en bijna doodging – na ‘vier schoten!’ Veilig en effectief? Dit is de enige persoon in mijn hele kennissenkring die voor zover ik weet ernstige Covid heeft gehad.

Kelly et al. bereken een totaal aantal van ongeveer 9 ernstige Covid-gebeurtenissen per 10,000 mensen gedurende een periode van 24 weken, en beweer dat dit 'laag' is. Maar de percentages voor groepen met een hoger risico zijn het dubbele, er is geen controlegroep om mee te vergelijken en ze hanteren een enge definitie van Covid, vergelijkbaar met die gebruikt door China (Covid-pneumonie). Ze hebben helemaal gelijk dat deze meer conservatieve definitie de inflatie van ziekenhuisopnames door incidentele infectie vermijdt, maar het maakt het ook moeilijker om te benchmarken. Individuen zoeken meerdere vaccinaties omdat ze zich veilig willen voelen, tegen de achtergrond waar opgeblazen cijfers zijn gebruikt om hun angst te creëren. Het impliciet vergelijken van leeggelopen cijfers met opgeblazen cijfers is een ander voorbeeld van het gebruik van statistieken om te misleiden. We worden in een doolhof van spiegels geleid.

In arbeidsverhoudingen in mijn land hebben we een sleutelbegrip dat bekend staat onder de afkorting BOOT, wat staat voor 'better-off-overall-test'. Werknemers kunnen overeenstemming bereiken met hun werkgevers over een deal waarin ze voorwaarden uitruilen tegen lonen, zolang ze in het algemeen beter af zijn in vergelijking met de wettelijke minima. Vaccinatiestrategieën brengen ook compromissen met zich mee, en we hebben dringend behoefte aan een rigoureuze BOOT voor hen, opgesplitst per risicogroep en zich uitstrekkend over een redelijke periode.

Er zijn sterke kwantitatieve en kwalitatieve argumenten voor agentschappen om te antwoorden dat de nadelige effecten van Covid-vaccinatie op middellange termijn groter zijn dan de voordelen. We wachten nog steeds op een eerlijke weerlegging op basis van brede praktijkresultaten op middellange termijn. Als bureaus en de onderzoeken waarop ze vertrouwen dit niet kunnen, geef ze dan de BOOT!Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Michaël Tomlinson

    Michael Tomlinson is adviseur op het gebied van governance en kwaliteit van het hoger onderwijs. Voorheen was hij directeur van de Assurance Group bij het Australische bureau voor kwaliteit en normen voor tertiair onderwijs, waar hij teams leidde om beoordelingen uit te voeren van alle geregistreerde aanbieders van hoger onderwijs (inclusief alle Australische universiteiten) op basis van de drempelnormen voor hoger onderwijs. Daarvoor bekleedde hij twintig jaar hoge functies aan Australische universiteiten. Hij was een deskundig panellid voor een aantal offshore-reviews van universiteiten in de regio Azië-Pacific. Dr. Tomlinson is een Fellow van het Governance Institute of Australia en van het (internationale) Chartered Governance Institute.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute