roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » De illusie van het republikeinisme
republikeins

De illusie van het republikeinisme

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Op 11 mei 2023 hief de regering-Biden de laatste beperkingen op. Wij buitenlanders die ons verzetten tegen het Corona-regime kunnen eindelijk weer naar de VS reizen. Wat is de verklaring van dat regime? Waarom kon het Corona-regime zich zo gemakkelijk laten gelden en waarom kan hetzelfde schema doorgaan met de regimes Klimaat en Wakker worden? 

De beste verklaring, althans vanuit West-Europees perspectief, is deze: het was een illusie te geloven dat we tot het voorjaar van 2020 in een geconsolideerde open samenleving en een republikeinse rechtsstaat leefden. Dit was alleen zo omdat het anticommunistische verhaal dat tot 1989 heerste een relatief open samenleving en een relatief goed functionerende rechtsstaat vereiste. Met het einde van dit verhaal als gevolg van de ineenstorting van het Sovjetrijk, was het daarom te verwachten dat een nieuw collectivistisch verhaal zijn plaats zou innemen en de pijlers van de open samenleving en de rechtsstaat zou wegvagen die bestonden als een afbakening van Sovjet-communisme. 

Dit is de beste verklaring, want in het licht daarvan is de ontwikkeling sinds het voorjaar van 2020 niet verrassend maar gewoon wat te verwachten was. Het resultaat is dan dat we de illusie moeten laten varen dat een republikeinse rechtsstaat, gekenmerkt door zowel geweldsmonopolies als wetgeving en jurisdictie in handen van centrale staatsinstellingen, het geëigende middel is om de fundamentele rechten van mensen te waarborgen en een open maatschappij.

Toen politici in Europa vanaf februari 2020 het idee opperden om steden af ​​te sluiten als reactie op de verspreiding van het coronavirus, dacht ik dat als politici zouden bezwijken voor deze verleiding om aan de macht te komen, de media en het volk hen zouden verdrijven: Chinees totalitarisme kan niet worden toegepast in Europa of de VS. 

Toen niet alleen individuele steden op slot gingen, maar hele staten in Europa en de VS, beschouwde ik dat als een paniekreactie. De paniek is zeker opzettelijk aangewakkerd, vooral door degenen die het hoofd koel moeten houden en op de bewijzen moeten vertrouwen, namelijk wetenschappers, ambtenaren en politici. Niettemin, opzettelijke verspreiding van angst en paniek is geen verklaring voor wat we sinds het voorjaar van 2020 hebben meegemaakt. Paniek houdt geen jaren aan.

Opvallend was dat enkele van de medische experts die in de media werden afgeschilderd als de spreekbuizen van de wetenschap al in 2009-10 een pandemie hadden voorspeld met de Mexicaanse griep – zoals Anthony Fauci in de VS, Neil Ferguson in het VK en Christian Drosten in Duitsland. Destijds werden ze op tijd gestopt. 

Nu waren ze beter voorbereid, gecoördineerd en hadden ze machtige bondgenoten zoals Bill Gates en Klaus Schwab. Er is hier echter niets nieuws en niets geheims. Het was bekend wat deze mensen wilden en wat voor soort wetenschap ze promootten. Als men denkt dat er een samenzwering hier moet men gewoon erkennen dat er altijd zulke samenzweringen zijn.

Zoals elke "samenzwering" gaat ook deze hand in hand met winstbelangen. Er waren echter veel meer bedrijven die schade ondervonden van de lockdowns, de test-, quarantaine- en vaccinatieverplichtingen dan dat er bedrijven waren die profiteerden van dit regime. We moeten uitleggen waarom zovelen met dit regime instemden, tot hun directe, duidelijke economische schade en tegen hun waarden en overtuigingen in hun omgang met hun medemensen in het verleden.

De complothypothese biedt niet eens een juiste diagnose. Het trekt de aandacht weg van het cruciale feit: hetzelfde actiepatroon dat ontstond als reactie op de golven van het coronavirus, komt ook voor in andere kwesties, zoals de reactie op klimaatverandering en het bevoordelen van zogenaamd onderdrukte minderheden (de zogenaamde wakeness). 

Het algemene patroon is dit: mensen worden onder de algemene verdenking geplaatst anderen schade toe te brengen met hun gebruikelijke levensloop – met elke vorm van direct sociaal contact zou men kunnen bijdragen aan de verspreiding van schadelijke virussen; met welke vorm van energieverbruik dan ook zou men kunnen bijdragen aan schadelijke klimaatverandering; met enige vorm van sociaal gedrag kan men op de een of andere manier leden van een in de geschiedenis onderdrukte minderheid kwetsen. Men zuivert zich van deze algemene achterdocht door zich te onderwerpen aan een totale regulering, niet alleen van de sociale relaties maar ook van het privéleven. Deze regeling wordt opgelegd door politieke autoriteiten en wordt onder dwang gehandhaafd. De politieke autoriteiten gebruiken vermeende wetenschappelijke bevindingen om deze alomvattende regelgeving te legitimeren.

Het patroon is hetzelfde; maar de mensen die de respectievelijke kwesties besturen – corona, klimaat, wakkerheid – zijn verschillend, ook al is er overlap. Als er een patroon van handelen is dat zich manifesteert in verschillende thema's, dan suggereert dit dat we te maken hebben met een overkoepelende trend. De Vlaamse psycholoog Mattias Desmet legt uit in deel II van zijn boek De psychologie van totalitarisme (Chelsea Green Publishing 2022) hoe deze trend een massabeweging vormt die eindigt in totalitarisme, ook op Brownstone, 30 aug. 22). De Oxford-geleerde Edward Hadas gaat in de dezelfde richting in zijn zoektocht naar een verklaring voor Brownstone. 

We ondergaan inderdaad de opkomst van een nieuw, specifiek postmodern totalitarisme, zoals ik betoogde een eerder stuk. Totalitarisme impliceert niet noodzakelijkerwijs het gebruik van openlijk, fysiek geweld tot en met de uitroeiing van hele groepen mensen. De kern van totalitair bewind is een zogenaamd wetenschappelijke doctrine die de staatsmacht gebruikt om het hele sociale en ook privéleven te reguleren. 

Dit is waar de huidige trend over gaat die zich manifesteert in de aanpak van verschillende kwesties, zoals tot nu toe de coronavirusgolven, klimaatverandering en de bescherming van bepaalde minderheden. Deze problemen zijn incidenteel. Ze zijn afhankelijk van de feitelijke uitdagingen (virusgolven, klimaatverandering) die kunnen worden gebruikt om deze trend van een regime van allesomvattende sociale controle te stimuleren. 

De onderliggende trend daarentegen is niet contingent. Deze trend wordt gevoed door het samenspel van in ieder geval de volgende vier factoren:

1) Politieke wetenschap: Sciëntisme is de doctrine dat de kennis die is ontwikkeld door de moderne natuurwetenschap en haar methoden alles kan omvatten, inclusief menselijk denken en handelen. Sciëntisme is politiek wanneer eisen voor controle van de acties van mensen door de centrale overheid door middel van dwingende politieke maatregelen worden afgeleid van deze aanspraak op kennis. "Follow the science" is de slogan van de politieke wetenschap. Politiek sciëntisme plaatst wetenschap boven mensenrechten: vermeende wetenschap legitimeert politieke acties die de basisrechten overstijgen. "Follow the science" gebruikt vermeende wetenschap als wapen tegen de fundamentele rechten van mensen.

2) Intellectueel postmodernisme en postmarxisme: Het postmodernisme is een intellectuele stroming sinds de jaren 1970 die beweert dat het gebruik van de rede niet universeel is, maar gebonden aan een bepaalde cultuur, religie, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, enz. Het resultaat van deze relativering is dat in de samenleving en in de staat gelden niet langer gelijke rechten voor iedereen, maar moeten bepaalde groepen worden bevoordeeld. Evenzo is het in de academische wereld niet langer alleen relevant wat zegt iemand, maar vooral die zegt, dat is de cultuur, religie, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, etc. van de persoon in kwestie. Het gevolg is dat de rede niet langer een middel is om de uitoefening van macht te beperken. De rede als instrument om macht te beperken staat en valt met de claim dat het gebruik van de rede voor alle mensen hetzelfde is. In zijn voorkeur voor bepaalde groepen tegen het universele gebruik van de rede met gelijke rechten voor iedereen, komt het intellectueel postmodernisme samen met het postmarxisme (ook wel “cultureel marxisme” genoemd), waarvoor het kenmerkend is om steeds nieuwe, vermeende slachtoffergroepen van de republikeinse rechtsstaat met het beginsel van gelijke rechten voor iedereen.

3) Welvaartsstaat: De legitimering van de moderne rechtsstaat bestaat uit het afdwingen van gelijke rechten voor iedereen. Dit betekent dat de politieke instellingen de veiligheid garanderen door iedereen op hun grondgebied te beschermen tegen aanvallen op lijf, leden en eigendom door andere mensen. Hiertoe hebben de staatsorganen (i) het geweldsmonopolie op het respectieve grondgebied (uitvoerende macht) en (ii) het monopolie van wetgeving en rechtspraak (wetgevende, rechterlijke macht). Deze machtsconcentratie verleidt haar dragers – vooral politici – echter om de garantie van bescherming steeds verder uit te breiden tot bescherming tegen allerlei levensrisico’s en recentelijk, zoals we hebben gezien, zelfs bescherming tegen de verspreiding van virussen, tegen klimaatverandering. en tegen meningen die de gevoelens van sommige vocale groepen zouden kunnen kwetsen (wakker worden). Om de overeenkomstige uitbreiding van de aanspraken van politieke instituties op bescherming en dus op macht te rechtvaardigen, is de verzorgingsstaat afhankelijk van verhalen van de politieke wetenschap en het intellectueel postmodernisme.

4) Crony-kapitalisme: Gezien de eerder genoemde machtsconcentratie in handen van centrale staatsinstellingen onder het voorwendsel van steeds meer bescherming, is het opportuun voor ondernemers om hun producten te presenteren als bijdragend aan het algemeen belang en staatssteun te eisen. Het resultaat is vriendjeskapitalisme: winsten zijn privé. De risico's worden afgewenteld op de staat en daarmee op degenen van wie de staat verplichte heffingen in de vorm van belastingen kan heffen om bedrijven indien nodig voor insolventie te behoeden. Als bedrijven vervolgens de respectieve ideologie van de politieke wetenschap overnemen, kunnen ze dit bedrijfsmodel tot het uiterste doorvoeren: de staat redt hen niet alleen van verliezen en insolventie, maar koopt hun producten ook rechtstreeks op kosten van het grote publiek, op wie deze producten zijn letterlijk gedwongen, zonder dat de bedrijven aansprakelijk zijn voor eventuele schade. We hebben deze perversie van het kapitalisme gezien met de coronavaccins. Het herhaalt zich met zogenaamde hernieuwbare energiebronnen.

De regimes Corona, Climate en Wokeness zijn uitdrukkingen van de krachtige trend die het gevolg is van het samenspel van deze vier factoren. Meer precies, de overgang naar een specifiek postmodern totalitarisme waarvan we getuige zijn, voedt zich met de alliantie van de krachten van de verzorgingsstaat en het vriendjeskapitalisme aan de ene kant met de krachten van de politieke wetenschap in de wetenschap en de ideologie van het postmarxistische intellectuele postmodernisme aan de andere kant. ander.

Het blootleggen en analyseren van deze trend is echter slechts een diagnose van wat we zien, geen verklaring. De regimes Corona, Klimaat en Wakker worden worden elk door slechts een paar mensen gedreven. Waarom zijn deze weinigen in staat een trend in gang te zetten waarin zovelen meezwemmen, zodat de overgang naar een nieuw totalitarisme bijna zonder weerstand verloopt, alle historische ervaring ten spijt?

De fout over de open samenleving en de republikeinse rechtsstaat

Deze trend is onverwacht en onverklaarbaar, ervan uitgaande dat we tot nu toe grotendeels in een open samenleving en in een republikeinse rechtsstaat hebben geleefd. De open samenleving in de zin van het beroemde boek van Karl Popper The Open Society en haar vijanden (1945) wordt gekenmerkt door het feit dat daarin verschillende levenswijzen, religies, levensbeschouwingen etc. vreedzaam samenleven en elkaar zowel economisch (arbeidsverdeling) als cultureel verrijken door onderlinge uitwisseling. De open samenleving wordt niet gevormd door een gedeeld idee van een materieel algemeen belang. Er is geen corresponderend verhaal dat de samenleving bij elkaar houdt. Evenzo de rechtsstaat: het dwingt de morele verplichting van iedereen af ​​om het recht op zelfbeschikking van alle andere mensen te respecteren.

Vanuit epidemiologisch oogpunt waren de coronavirusgolven niet erger dan eerdere golven van respiratoire virussen zoals de Aziatische griep van 1957-58 en de Hong Kong-griep van 1968-70. Dit was vanaf het begin duidelijk en transparant toen men naar het empirische bewijs keek. Waarom werden destijds geen dwingende politieke maatregelen overwogen om deze virusuitbraken in het verleden te bestrijden? Het antwoord ligt voor de hand: de open samenlevingen en rechtsstaten van het Westen moesten zich onderscheiden van de communistische regimes in Oost-Europa. Het contrast tussen West- en Oost-Berlijn was voor iedereen zichtbaar. Reageren op een virale golf met dwingende politieke maatregelen zou niet verenigbaar zijn geweest met waar het Westen voor stond.

Maar was dat zo omdat de waardering voor de open samenleving als zodanig destijds in het bewustzijn van mensen was verankerd? Of is de reden dat de samenleving bij elkaar werd gehouden door de afscheiding van het communisme en dus door een verhaal dat specifiek anticommunistisch was, en het onverenigbaar was met dit verhaal om op een virusgolf te reageren met dwingende politieke maatregelen?

Vanuit het eerstgenoemde gezichtspunt is er geen verklaring waarom er opnieuw een trend de kop opsteekt die ons terugvoert naar een samenleving die gesloten is onder een collectivistisch verhaal. Laten we daarom het gezichtspunt veranderen: het is niet alleen een toevallig feit dat er in de open samenleving vóór 1989 een substantieel verhaal was met anticommunisme als kern dat deze samenleving vorm gaf. Wat contingent is, is niet dat er een verhaal bestond, maar dat het anticommunistisch was. 

Omdat het narratief dat de samenleving bij elkaar hield onder de gegeven omstandigheden anticommunistisch moest zijn, moest het ruimte bieden aan een relatief open samenleving en een grotendeels republikeinse rechtsstaat. De vertegenwoordigers van de staatsmacht mochten intern niet al te repressief zijn en zich niet bemoeien met de manier van leven van mensen. Het verhaal liet dat niet toe. Maar dat was louter te wijten aan toevallige historische omstandigheden. Deze omstandigheden veranderden en maakten dit verhaal overbodig toen de vijand verdween met de ineenstorting van het Sovjet-communisme.

Omdat het niet de open samenleving qua open samenleving was die de overhand had, maar slechts een verhaal dat afhankelijk was van het toelaten van een relatief open samenleving voor de cohesie van de samenleving die het bedient, ontstond er een leemte in de vorm van de afwezigheid van een verhaal. In deze leemte duwde toen een verhaal dat, terwijl het zijn retoriek oppervlakkig koppelt aan de bestaande open samenleving om haar instellingen te veroveren, in wezen doet wat verhalen die de samenleving bij elkaar zouden moeten houden – en mensen die zulke verhalen pushen om te oefenen macht in naam van het algemeen welzijn – neiging om te doen: een collectivisme vestigen waaraan mensen zich moeten onderwerpen in hun manier van leven.

Waarom is het zo dat er een primaat is van sociaal samenhangende en dus collectivistische verhalen boven de principes van de open samenleving? En hoe komt het dat het collectivistische verhaal dat nu naar voren is gekomen juist gemeenschappelijke goederen postuleert die allemaal bestaan ​​uit bescherming tegen iets – bescherming tegen virussen, bescherming tegen klimaatverandering, bescherming tegen meningen die (zelfs als ze waar zijn) de gevoelens kunnen kwetsen van groepen met een luide stem (wakker worden)?

De republikeinse rechtsstaat, die zich vervolgens ontwikkelde tot liberale democratieën, is de politieke orde van de open samenleving. De rechtsstaat dwingt iedereen af ​​om het zelfbeschikkingsrecht van ieder ander te respecteren in de vorm van een concreet rechtssysteem dat veiligheid garandeert tegen aanvallen op lijf, leden en eigendom. 

Om deze taak te vervullen, beschikt de staat over de twee bovengenoemde bevoegdheden: (i) het geweldsmonopolie op het respectieve grondgebied (uitvoerende macht) en (ii) het monopolie van wetgeving en jurisdictie (wetgevende macht, rechterlijke macht). Dit monopolie geeft de organen van de republikeinse rechtsstaat echter een volheid aan macht die eerdere staten niet hadden. Als bijvoorbeeld de samenleving gesloten was onder een vorm van christelijke religie, dan waren ook de staatsorganen onderworpen aan deze religie. Hun bevoegdheden om wetten uit te vaardigen en recht te spreken werden beperkt door deze religie. De kerk, priesters en ook leken konden zich legitiem verzetten tegen de vertegenwoordigers van de staatsmacht als ze deze grens overschreden. In de republikeinse rechtsstaat is dit daarentegen niet mogelijk. De onbeperkte macht van het staatsgezag bij het maken van wetten en rechtspraak is paradoxaal genoeg het gevolg van de waardeneutraliteit van de open samenleving; namelijk het gevolg van het feit dat er in deze samenleving geen leer van een inhoudelijk, algemeen welzijn heerst.

De taak van de republikeinse staat is om elke persoon te beschermen tegen aanvallen op lijf, leden en eigendom door andere personen. Dit is de grondgedachte van de macht die gepaard gaat met de monopolies van geweld en wetgeving en jurisdictie. Maar hoe moet de staat deze bescherming bieden? Om elke persoon op zijn grondgebied effectief te beschermen tegen gewelddadige aanvallen op leven, lichaam en eigendom door andere personen, zouden de overheidsinstanties te allen tijde de verblijfplaats van iedereen moeten registreren, toezicht moeten houden op alle transacties, enz. 

Daarmee zou de rechtsstaat echter een totalitaire toezichtstaat worden. Waar ligt de grens waar voorbij de rechtsstaat overgaat van een macht die de vrijheden van ieder mens beschermt tegen aantasting door anderen naar een macht die zelf inbreuk maakt op de personen op haar grondgebied? Nogmaals, alleen de staatsautoriteiten kunnen dit beoordelen.

Het probleem is dit: als er eenmaal een staat is die de macht heeft van zowel geweldsmonopolies als wetgeving en jurisdictie in een territorium, neigen de houders van deze macht ertoe hun macht uit te breiden onder het voorwendsel van steeds betere bescherming van elke persoon op hun grondgebied tegen aantasting door andere personen. Met andere woorden, deze machtsconcentratie trekt juist die mensen aan die macht willen uitoefenen en daarom een ​​carrière als functionarissen van deze staatsmacht nastreven – zoals politici in het bijzonder, die verkiezingen proberen te winnen met steeds verdergaande beschermingsbeloften . 

Zo komt geleidelijk de verzorgingsstaat tot stand, die een monopolie uitoefent op de bescherming tegen allerlei levensrisico's (ziekte, armoede, arbeidsongeschiktheid op oudere leeftijd, enz.), en zo de vrijwilligersverenigingen verdringt die anders dergelijke bescherming. De verzorgingsstaat bindt de mensen op zijn grondgebied technocratisch aan zich door bescherming tegen levensrisico's.

Zo hebben we al een grote stap verwijderd van de open samenleving: de mensen in een territorium zijn aan elkaar gesmeed door de bescherming die de staatsorganen van dat territorium als monopolie verlenen. Het resultaat is een afbakening van andere mensen. Overeenkomstige ideologieën ontstaan, namelijk de ideologieën van het nationalisme in de 19th eeuw. De verzorgingsstaat ontwikkelt zich zo tot de oorlogsstaat.

Nadat het nationalisme was ingestort en het verhaal van het anticommunisme ook in het Westen overbodig was geworden, kwam er een globalistisch verhaal voor in de plaats, dat qua globalisme en qua gebrek aan andere machtige staten waarmee het zich kan onderscheiden (nationalisme, anticommunisme) , moet op haar beurt putten uit vermeende wetenschap voor haar legitimiteit (politieke wetenschap) en moet zichzelf de vorm geven van verbeterde bescherming tegen levensrisico's - tot en met bescherming tegen virussen, tegen klimaatverandering, tegen meningen die de gevoelens van vocale mensen kunnen kwetsen (wakker worden). Dit narratief sluit dus oppervlakkig aan bij de bestaande open samenleving, maar transformeert deze in haar tegendeel, namelijk in een systeem van totale sociale controle. 

De verzorgingsstaat heeft gewoon zo'n verhaal nodig om te kunnen blijven bestaan. Dit is de verklaring voor de ontwikkeling die sinds het voorjaar van 2020 duidelijk is geworden: deze ontwikkeling is gewoon wat te verwachten was. Degenen die het, zoals ik, niet hadden verwacht, waren onderworpen aan de illusie van republicanisme, de illusie van de republikeinse rechtsstaat als de instelling die de fundamentele rechten van mensen beschermt en een open samenleving realiseert.

Een uitweg

Als we eenmaal hebben onderkend tot welk dilemma het republicanisme leidt, staat het ons vrij de band tussen de open samenleving en de republikeinse rechtsstaat te verbreken, voor zover deze laatste wordt gekenmerkt door (1) het geweldsmonopolie en (2) het monopolie van wetgeving en jurisdictie. Ook dit weten wij te realiseren. De Angelsaksische traditie van common law is een manier om wetten te vinden en te handhaven die niet afhankelijk is van een centrale staatsautoriteit die de monopolies van geweld bezit, evenals van wetgeving en rechterlijke macht op een grondgebied. Het gaat hier in de eerste plaats om het vinden van wetten in plaats van het maken van wetten: herkennen wanneer een persoon of groep personen hun manier van leven op een zodanige manier uitoefent dat zij inbreuk maken op het recht van anderen om vrij te leven. 

Zoals in elk geval van cognitie, wordt deze cognitie het best bereikt door een pluralisme dat vallen en opstaan ​​​​of correctie mogelijk maakt in plaats van een monopolie in de handen van één macht. Vrijheidsrechten gebaseerd op het natuurrecht kunnen duidelijk worden gedefinieerd als eigendomsrechten, inclusief eigendom van het eigen lichaam, en dus operationeel worden gemaakt zonder dat er wetgeving nodig is van een centrale overheidsinstantie om conflicten op te lossen. Evenzo kunnen binnenlandse veiligheidsdiensten worden geleverd en gehandhaafd door middel van vrijwillige interactie en associatie, in plaats van een centraal staatsmonopolie op het gebruik van geweld te vereisen - op voorwaarde dat een rechtsorde zoals in het gewoonterecht effectief wordt geïmplementeerd.

Zelfs als rechtvaardigheid en interne veiligheid op deze manier kunnen worden gegarandeerd, is er nog geen centraal punt: de open samenleving wordt gekenmerkt door de afwezigheid van een collectivistisch verhaal dat de samenleving samenbindt voor een substantieel gemeenschappelijk goed. De verbinding van de open samenleving met de republikeinse rechtsstaat zet het mechanisme op gang waarmee de staat zijn bescherming steeds verder uitbreidt en deze uitbreiding inbedt in een narratief dat de samenleving vormgeeft. Het is niet voldoende om deze band alleen maar te verbreken door middel van rechtsorde en veiligheidsdiensten die het zonder centraal staatsmonopolie van geweld, wetgeving en jurisdictie stellen; men moet ook voorkomen dat de leemte van de waardeneutraliteit van de open samenleving op zijn beurt wordt opgevuld door een collectivistisch narratief dat de open samenleving ondermijnt. 

Dit betekent dat de open samenleving ook afhankelijk is van een positief verhaal over vrijheid en zelfbeschikking. Als open samenleving moet ze echter open zijn in termen van hoe - en dus door welke waarden - dit verhaal wordt gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, het moet plaats bieden aan een pluralisme van verhalen die het eens zijn over de implementatie in de samenleving van de morele verplichting voor elke persoon om het recht op zelfbeschikking van elke andere persoon te respecteren.

Een open samenleving hebben we nog niet gerealiseerd, omdat de koppeling tussen de open samenleving en de republikeinse rechtsstaat de open samenleving ondermijnt. De open samenleving kan alleen bestaan ​​zonder overheersing in de zin van een staat met zowel geweldsmonopolie als wetgeving en jurisdictie. We kunnen zo'n samenleving creëren met de mensen zoals ze zijn, als we ze maar toestaan ​​en als we de collectivistische verhalen tegengaan met iets positiefs en constructiefs. Op basis daarvan blijf ik optimistisch voor de toekomst.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Michaël Esfeld

    Michael Esfeld is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Lausanne, fellow van Leopoldina – de National Academy of Germany, en lid van de raad van toezicht van het Liberal Institute of Switzerland.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute