roodbruine zandsteen » Brownstone-tijdschrift » Censuur » De EU-bestanden: wat Elon Musk u niet vertelt over Twitter-censuur
EU-Twitter

De EU-bestanden: wat Elon Musk u niet vertelt over Twitter-censuur

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De "Twitter-bestanden" hebben talrijke contacten tussen Amerikaanse overheidsfunctionarissen en Twitter en verzoeken om verwijdering van accounts of inhoud blootgelegd: met name in de context van vermeende Covid-19 "desinformatie". Maar wat ze niet hebben onthuld, is dat er in feite was een formeel overheidsprogramma expliciet gewijd aan “Fighting Covid-19 Disinformation” waarin Twitter, evenals alle andere grote socialemediaplatforms, waren ingeschreven. 

Als onderdeel van dit programma dienden de platforms maandelijkse (later tweemaandelijkse) rapporten in bij de overheid over hun censuurinspanningen. Hieronder ziet u een afbeelding van een archief van de rapporten "Fighting Covid-19 Disinformation".

Ik hoefde het intranet van de Amerikaanse overheid niet te hacken om ze te vinden. Ik hoefde alleen maar op de openbare website van de Europese Commissie te kijken. De regering in kwestie is immers niet de Amerikaanse regering, maar de Europese Commissie.

De rapporten zijn beschikbaar hier. Voor het geval er enige twijfel bestaat dat het in “Fighting Covid-19 Disinformation” om censuur gaat – maar hoe kan er enige twijfel bestaan? – de website van de Commissie specificeert dat de verslagen informatie bevatten over "gedegradeerde en verwijderde inhoud met valse en/of misleidende informatie die waarschijnlijk lichamelijk letsel kan veroorzaken of het volksgezondheidsbeleid kan schaden” (cursivering van de auteur).

Met name de Twitter-rapporten bevatten inderdaad niet alleen gegevens over verwijderde inhoud, maar ook over regelrechte accountopschortingen. Het is precies dankzij de gegevens die Twitter verzamelde om aan de verwachtingen van de EU te voldoen, dat we weten dat 11,230 accounts zijn geschorst op grond van Twitter's onlangs beëindigde Covid-19 Misleading Information Policy. De onderstaande grafiek is bijvoorbeeld afkomstig uit de laatste van Twitter (maart-april 2022) rapporteren aan de EU. Merk op dat de gegevens "wereldwijd" zijn, dwz dat Twitter rapporteerde aan de Europese Commissie over de censuur van inhoud en accounts over de hele wereld, niet alleen in de EU.

Voor alle duidelijkheid: het is strikt onmogelijk dat Twitter geen contact heeft gehad met EU-functionarissen over het censureren van afwijkende meningen over Covid-19, omdat de EU een programma had dat specifiek aan dit laatste was gewijd en Twitter daar deel van uitmaakte. Verder is het strikt onmogelijk dat Twitter dat niet is voortgezette om contact te hebben met EU-ambtenaren over het censureren van online inhoud en spraak in het algemeen.

Dit komt doordat het EU-programma “Fighting Covid-19 Disinformation” werd gelanceerd in het kader van haar meer algemene zogenaamde Code of Practice on Disinformation. Onder de Code hebben Twitter en andere online platforms en zoekmachines toezeggingen gedaan om te bestrijden – dat wil zeggen te onderdrukken – wat de Europese Commissie beschouwt als “verkeerde informatie” of “desinformatie”.

In juni vorig jaar werd een “versterkte” Praktijkcode desinformatie werd aangenomen, waardoor geformaliseerde rapportagevereisten ontstonden voor ondertekenaars van de Code, zoals Twitter. Andere belangrijke ondertekenaars van de Code zijn Google/YouTube, Meta/Facebook, Microsoft – met name de eigenaar van LinkedIn – en TikTok. 

Bovendien creëerde de aangescherpte Code ook een “permanente taskforce” over desinformatie, waaraan alle ondertekenaars van de code moeten deelnemen en dat wordt voorgezeten door niemand minder dan de Europese Commissie zelf. De "taskforce" omvat ook vertegenwoordigers van de buitenlandse dienst van de EU. (Voor meer details, zie Sectie IX van de code, getiteld "Permanente taskforce".)

En alsof dat nog niet genoeg was, kwam in september vorig jaar de EU opende een "digitale ambassade" in San Francisco, om precies dicht bij Twitter en andere toonaangevende Amerikaanse technologiebedrijven te zitten. Op dit moment deelt de ambassade naar verluidt kantoorruimte met het Ierse consulaat: wat volgens Google maps betekent dat het ongeveer 10 minuten rijden is vanaf het hoofdkantoor van Twitter.

Het is dus strikt onmogelijk dat Twitter geen contact heeft gehad en geen contact heeft gehad – zelfs uitgebreid en regelmatig contact – met EU-ambtenaren over het censureren van inhoud en accounts die de Europese Commissie als “verkeerde” of “desinformatie” beschouwt. Maar we hebben hier absoluut niets over gehoord in de "Twitter-bestanden".

Waarom? Het antwoord is: vanwege EU-censuur echt is overheidscensuur, ofwel censuur die Twitter is nodig uitvoeren op straffe van sanctie. Dit is het verschil tussen de EU-censuur en wat Elon Musk zelf aan de kaak heeft gesteld "Censuur door de Amerikaanse overheid." Dit laatste kwam neer op duwtjes en verzoeken, maar was nooit verplicht en zou nooit verplicht kunnen worden, dankzij het eerste amendement en het feit dat er nooit een handhavingsmechanisme is geweest. Elke wet die een dergelijk handhavingsmechanisme creëert, zou duidelijk ongrondwettelijk zijn. Daarom kon Twitter altijd gewoon nee zeggen.

Maar zolang het op de EU-markt wil blijven, kan Twitter geen nee zeggen tegen de eisen van de Europese Commissie. Zoals besproken in mijn vorige artikel hier, is het handhavingsmechanisme dat de praktijkcode verplicht stelt de EU-wet inzake digitale diensten (DSA). De DSA geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om boetes tot 6% van de wereldwijde omzet op te leggen aan platforms die volgens haar in strijd zijn met de Code: nb globaal omzet, niet alleen omzet op de EU-markt!

De Commissie is niet verlegen geweest om Twitter en de andere technologiebedrijven aan deze dreiging te herinneren en plaatste daarom het onderstaande tweet afgelopen juni op dezelfde dag dat de "versterkte" Code of Practice werd aangekondigd. 

Dit was nog voordat de DSA door het Europees Parlement was aangenomen! Maar de DSA is de afgelopen twee jaar het zwaard van Damocles geweest dat boven de hoofden van Twitter en de andere online platforms hing, en het is nu wet. Zodra Twitter door de Commissie is aangewezen als een "zeer groot online platform" - wat in dit geval onvermijdelijk is - heeft Twitter vier maanden de tijd om naleving aan te tonen, zoals hieronder "DSA-tijdlijn" maakt duidelijk.

Bovendien is de bevoegdheid om financiële sancties op te leggen niet de enige buitengewone handhavingsbevoegdheid die de DSA aan de Commissie geeft. De Commissie krijgt ook de bevoegdheid om zonder gerechtelijk bevel inspecties uit te voeren in bedrijfsgebouwen, de gebouwen te verzegelen voor de duur van de inspectie en toegang te krijgen tot alle "boeken of bescheiden" die zij wenst. (Zie artikel 69 Wft hier.) Dergelijke inspecties, die eerder werden gebruikt in de context van het EU-mededingingsrecht, staan ​​in de literatuur bekend als "dawn raids". (Zien hier, bijvoorbeeld.)

Dit is de reden waarom Elon Musk en de "Twitter Files" zo breedsprakig zijn over vermeende "censuur van de Amerikaanse overheid" en zo bereid zijn om de privécommunicatie van Amerikaanse regeringsfunctionarissen te "outen", maar behoorlijk stil zijn gebleven over de censuureisen van de EU en de privécommunicatie van EU-ambtenaren of vertegenwoordigers. Elon Musk wordt gegijzeld door de Europese Unie, en geen enkele gegijzelde met gezond verstand zal iets doen om de gijzelnemers te irriteren.

Verre van enig teken van strijd met de Code en de DSA, wat we van Elon Musk krijgen, zijn herhaalde toezeggingen van trouw: zoals de onderstaande tweet die hij plaatste na een ontmoeting met EU-commissaris voor de interne markt Thierry Breton in januari. (Voor een eerdere dergelijke toezegging in de vorm van een gezamenlijke videoboodschap met Breton, zie hier.)

En mocht Musk ooit twijfelen over wat hij moet doen om aan de eisen van de EU te voldoen, dan is hulp altijd dichtbij - op slechts 10 minuten afstand. Want de 'digitale ambassadeur' van de EU in Silicon Valley, Gerard de Graaf, is een van de auteurs van de DSA.

Maar als Elon Musk zo bang is om de EU over te steken, waarom heeft hij dan zoveel covid-19-dissidente accounts hersteld? Was dat niet een daad van verzet tegen de EU en met name tegen haar programma “Fighting Covid-19 Disinformation”? 

Nou nee, dat was het niet. 

Ten eerste moet eraan worden herinnerd dat Musk oorspronkelijk een "algemene amnestie" voor alle opgeschorte accounts had beloofd. Zoals besproken in mijn eerdere artikel hier, trok dit al snel een strenge en openbare berisping van niemand minder dan Thierry Breton, en Musk slaagde er niet in om door te gaan. In plaats daarvan heeft er, in overeenstemming met de eisen van Breton, een herstel van geval tot geval plaatsgevonden van geselecteerde rekeningen, die onlangs tot een straaltje is vertraagd.

@OpenVaet, wiens eigen Twitter-account opgeschort blijft, houdt een gedeeltelijke inventaris bij van opgeschorte Twitter-accounts. Op het moment van schrijven zijn slechts 99 van de 215 accounts in de steekproef, of ongeveer 46%, hersteld. (Zie de spreadsheet van @OpenVaet met nog steeds verbannen en herstelde accounts hier.) Ervan uitgaande dat de steekproef representatief is, zou dit betekenen dat er in totaal nog steeds meer dan 6,000 accounts zijn opgeschort.

En dan hebben we het nog niet over de meer verraderlijke vorm van censuur die 'zichtbaarheidsfiltering' of 'schaduwverbod' is. Onder het motto "Vrijheid van meningsuiting is geen vrijheid van bereik", heeft Elon Musk nooit ontkend dat Twitter zich met dat laatste zou blijven bezighouden. Veel van de terugkerende Covid-19-dissidenten hebben een merkwaardig gebrek aan betrokkenheid opgemerkt, waardoor ze zich afvragen of hun accounts niet nog steeds onderworpen zijn aan onaangekondigde speciale maatregelen. 

Maar ten tweede, en meer ter zake, kijk nog eens naar het archief van de hierboven getoonde rapporten “Fighting Covid-19 Disinformation”. Dat is de compleet archief. De rapporten van maart-april 2022 zijn de definitieve rapporten. Afgelopen juni, zoals opgemerkt hier, heeft de Europese Commissie het programma stopgezet en de rapportage over Covid-19 "desinformatie" samengevoegd tot de meer algemene rapportagevereisten die zijn vastgelegd in de "versterkte" praktijkcode inzake desinformatie. 

Tegen die tijd waren de meeste van de zwaarste Covid-19-maatregelen in de EU, inclusief "vaccinpaspoorten", al beëindigd, en de meeste van de overige zijn sindsdien geleidelijk teruggedraaid. Elon Musk stond dus (enige) afwijkende meningen over Covid-19 toe op Twitter, terwijl er, althans in de EU, nauwelijks meer een openbaar beleid was om van af te wijken.

Maar het censuurregime van de EU als zodanig is nog steeds van kracht, en aan de censuur op Twitter is nog lang niet een einde gekomen. Zo censureerde Twitter op de avond van de Braziliaanse verkiezingen op 30 oktober al lokale berichten over verkiezingsfraude. De beroemde “misleidende” waarschuwingslabels die ooit waren gebruikt om rapporten over schade door het Covid-19-vaccin in quarantaine te plaatsen, verschenen nu weer en benadrukten dat de verkiezingen in Brazilië volgens naamloze “experts” “veilig en zeker” waren. (Zie voor voorbeelden mijn topic hier.) 

Of het nu gaat om electorale integriteit/fraude in belangenlanden, de oorlog in Oekraïne of de “volgende pandemie” waarvoor de EU al gereserveerd mRNA "vaccin" -capaciteit, kunt u er zeker van zijn dat het de EU niet zal ontbreken aan nieuwe onderwerpen van "desinformatie" die censuur vereisen en dat Elon Musk en Twitter zullen verplichten. 

Of deze censuur de vorm aanneemt van regelrechte opschortingen en verwijderingen van inhoud of "degradatie" van inhoud en "zichtbaarheidsfiltering" van accounts is een ondergeschikte kwestie. De Europese Commissie zal dergelijke details kunnen uitwerken met Twitter en de andere platformen.

Sterker nog, de DSA vereist verder dat de platforms de Commissie toegang verlenen tot hun backoffices, waaronder, zoals Thierry Breton triomfantelijk opmerkt in een blogpost hier, "de 'black box' van algoritmen die de kern vormen van platformsystemen." Zoals opgemerkt op de website van de Commissie, is de Commissie zelfs bezig met de oprichting van een Europees Centrum voor Algoritmische Transparantie, om haar “toezichthoudende” rol ter zake beter te kunnen vervullen. 

Het behoeft geen betoog dat dergelijke "transparantie" zich niet uitstrekt tot louter gebruikers zoals u of ik. Voor ons blijft de algoritmische werking van de platformen een ‘black box’. Maar de Commissie zal er alles over kunnen weten en wijzigingen kunnen eisen om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de EU wordt voldaan.Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute