roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Fiat Money en het Covid-regime: feitelijk bestaand postmodernisme

Fiat Money en het Covid-regime: feitelijk bestaand postmodernisme

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

Wat betekent de onbeperkte creatie van? fiat geld en het corona-regime gemeen hebben? Uiteraard is het eerste de randvoorwaarde voor het tweede: zonder de mogelijkheid voor overheden om willekeurig geld uit het niets te creëren, zouden de corona-lockdowns niet zijn gebeurd, omdat mensen de economische gevolgen direct in hun portemonnee zouden hebben gevoeld. Maar de parallel gaat dieper, zoals ik in dit stuk zal beargumenteren: fiat geld luidt de eerste, economische fase in van wat kan worden omschreven als 'het feitelijk bestaande postmodernisme'; het coronaregime luidt zijn tweede, totalitaire fase in die alle aspecten van het sociale leven raakt.

[Duitse vertaling hieronder ingebed ~ editor]

Het postmodernisme is in de eerste plaats een intellectuele stroming die breekt met de pijlers van het moderne tijdperk. Na de pijnlijke ervaring van de godsdienstoorlogen in Europa in de 16th en 17th Eeuwenlang kwamen zowel de moderne wetenschap als de moderne rechtsstaat naar voren als zichzelf bevrijdend van het uitoefenen van macht door een bepaalde visie op te leggen van wat het algemeen welzijn zou moeten zijn. 

In de wetenschap speelt autoriteit geen rol; men moet bewijzen en argumenten leveren voor de beweringen die men doet, en deze beweringen zijn onderworpen aan nauwkeurig onderzoek. De moderne rechtsstaat onthoudt zich van het implementeren van een visie op een vermeend algemeen belang, gericht op de bescherming van de mensenrechten van ieder mens. Dit zijn uitsluitend rechten tegen ongewenste inmenging van buitenaf in iemands manier van leven, op voorwaarde dat iedereen hetzelfde recht toekent.

Hier komt de wetenschap om de hoek kijken: elke bewering over negatieve externe effecten die een ongewenste inmenging in iemands manier van leven vormen, moet gebaseerd zijn op feiten die objectief en voor iedereen toegankelijk zijn, in tegenstelling tot subjectieve gevoelens of opvattingen over wat goed of slechte. 

Om een ​​veelvoorkomend voorbeeld te noemen: het feit van een robuuste statistische correlatie tussen blootstelling aan rook en longkanker legitimeert het reguleren van roken in de openbare ruimte, gezien het normatieve uitgangspunt van het recht op verdediging tegen het toebrengen van schade. Wetenschap en de rechtsstaat zijn daarom de twee pijlers van het moderne tijdperk: de moderne samenleving wordt alleen bijeengehouden door het respecteren van de mensenrechten van iedereen en de erkenning van objectieve feiten die zijn vastgesteld door wetenschap en gezond verstand, maar niet door enige gedeelde visie op een vermeend collectief goed.

Het postmodernisme als intellectuele stroming verwerpt daarentegen het gebruik van de rede als middel om de uitoefening van macht te beperken. Het ontkracht de rede als een zoveelste vorm van dwang. Er zijn geen objectieve feiten die ontdekt kunnen worden door het gebruik van de rede, en er zijn geen vrijheidsrechten die betrekking hebben op elke persoon op grond van het feit dat zij begiftigd is met rede in denken en handelen. Het postmodernisme is echter geen relativisme waarin iedereen of elke groep zijn eigen realiteit construeert en leeft. 

Zoals Michael Rectenwald zet het in "Sociale rechtvaardigheid en de opkomst van Covid-tirannie,,Zonder objectieve criteria is er geen ander hof van beroep dan macht.'' In zijn boek Lente voor sneeuwvlokken Rectenwald, gepubliceerd in 2018, diagnosticeert, verwijzend naar de ontwikkeling van wakkerheid en annuleercultuur, de overgang naar 'praktisch postmodernisme' (pp. xiii, 114-117) die neerkomt op pure tirannie. 

Inderdaad, de parallel is duidelijk: het socialisme als een intellectuele stroming die door Marx en Engels werd geïnitieerd, veranderde in het totalitarisme van het 'feitelijk bestaande socialisme' toen er politieke autoriteit op werd gebouwd. Op dezelfde manier verandert het postmodernisme als intellectuele stroming in een nieuwe vorm van totalitarisme wanneer het in de politiek wordt geïmplementeerd.

Fiatgeld

In 1971 schortte president Nixon de definitie van de Amerikaanse dollar op met een bepaalde hoeveelheid goud (toen 1/35 van een troy ounce). In 2002 zei Willem Duisenberg, toenmalig president van de Europese Centrale Bank, prees de euro als 's werelds eerste valuta die nergens door wordt ondersteund 

Dit is eigenlijk het bestaande postmodernisme in de economie: de constructie van een realiteit in de vorm van een claim op echte goederen en diensten (koopkracht van geld) uit het niets, per fiat, in de vorm van ongedekte en dus potentieel onbeperkte geldschepping. Dit is een postfeitelijk werkelijkheid: er zijn geen feiten die deze werkelijkheid bepalen en dus beperken. Zolang een valuta daarentegen is gekoppeld aan goud, zilver of een mand met goederen, wordt de koopkracht bepaald door de materiële activa waarop ze is gebaseerd. Hun beschikbaarheid is beperkt. Ze kunnen niet worden vergroot door politieke beslissingen.

De goudpin van de Amerikaanse dollar stortte in 1971 in als gevolg van een staat die intern aan steeds meer welzijnseisen wilde voldoen zonder rijkdom te creëren (Johnson's 'Great Society') en die ook met militaire middelen aanspraak op macht extern afdwong (de oorlog in Vietnam). Geconfronteerd met de keuze om deze claims aan de realiteit aan te passen of de illusie van de realiteit te creëren om deze claims te promoten, kozen de VS en vervolgens alle andere staten voor het laatste. Ten slotte heeft ook Zwitserland in 1999 afgezien van elke vorm van koppeling van zijn valuta aan goud.

Dit is eigenlijk bestaand postmodernisme, omdat het breekt met de rechtsstaat: de missie van deze laatste is de bescherming van verdediging rechten tegen ongevraagde inmenging van buitenaf in de vrijheid om zelf te bepalen hoe je je leven leidt. De verzorgingsstaat daarentegen wordt bijeengehouden door het geven van aanspraak rechten op allerlei uitkeringen; dat wil zeggen, rechten op voordelen die niet hun oorsprong vinden in privaatrechtelijke contracten tussen individuen voor de uitwisseling van goederen en diensten. 

Bijgevolg worden deze aanspraakrechten afgedwongen door de staatsmacht. Hun vervulling wordt uiteindelijk afhankelijk van de onbeperkte creatie van fiat geld. Zolang dit echter beperkt is tot: panem en circensis – de verzorgingsstaat en zijn orkestratie in de media – de inmenging in de privésfeer van mensen en hun manier van leven is beperkt. Er is hier geen collectief, algemeen welzijn dat iedereen wordt opgelegd.

Postmodern totalitarisme

Met het coronaregime gaat het feitelijk bestaande postmodernisme zijn tweede, totalitaire fase in: het omvat nu alle aspecten van het leven. Er is geen privacy meer: ​​de lockdowns regelen de sociale contacten zelfs binnen het kerngezin. Zelfs je lichaam is niet meer je eigendom: het staat ter beschikking van de staat, zoals blijkt uit de vaccinatiecampagne, die uitmondt in vaccinmandaten. Totalitarisme is niet noodzakelijk een regime van brutaal geweld. Geweld komt pas binnen als de bevolking het verhaal waarop het regime is gebaseerd niet meer gelooft. 

Totalitarisme wordt gekenmerkt door onbeperkte regulering van het leven van mensen door een politieke autoriteit met dwingende macht in naam van een vermeend algemeen belang (zie ook Mattias Desmet, “De psychologie van het totalitarisme. '

Een eerste aspect dat het huidige regime als specifiek postmodern kenmerkt, is de constructie van een postfeitelijk werkelijkheid die iedereen wordt opgelegd. De golven van het coronavirus zijn een feit. Maar er zijn geen feiten die aantonen dat deze virusuitbraak gevaarlijker is dan eerdere virusuitbraken zoals de Hong Kong-griep 1968-70 of de Aziatische griep 1957-58 die alleen met medische middelen werden bestreden.

Deze constructie van een post-feitelijke werkelijkheid is bovendien postmodern in die zin dat het de relatie tussen rechten en staat omkeert: in het moderne tijdperk was het de taak van de staat om de grondrechten te beschermen. In het postmoderne regime kent de staat vrijheid toe als privilege voor conformiteit. Het mechanisme dat veel academici verleidde die geen sympathie hebben voor intellectueel postmodernisme, is dit: er wordt gesuggereerd dat je door je normale, alledaagse levenswijze te volgen, het welzijn van anderen in gevaar brengt. Elke vorm van fysiek contact kan bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Elke activiteit heeft een impact op de niet-menselijke omgeving die kan bijdragen aan levensbedreigende klimaatverandering. 

Gewone, alledaagse manieren van leven presenteren als een gevaar voor anderen, dat is waar de constructie van zowel een corona als een klimaatcrisis en de angst en hysterie die door deze constructies worden aangewakkerd, dienen. Wetenschap kan hiervoor worden gebruikt op dezelfde manier als religie in de premoderne tijd: met modelberekeningen waarin de parameters willekeurig kunnen worden aangepast en elke versie van rampscenario's op de muur kan worden geschilderd. De dominantie van modellen over bewijs past perfect bij de postfactuele constructie van de werkelijkheid in het feitelijk bestaande postmodernisme.

Men bevrijdt zich dan van het algemene vermoeden anderen schade te berokkenen door de dagelijkse gang van zaken door het verwerven van een sociale pas – zoals de vaccinatiepas of een andere vorm van een attest – waarmee men aantoont dat men zich aan het regime houdt. De gediplomeerde mens vervangt daarmee de verantwoordelijke burger. Beloningen voor conformiteit komen in de plaats van basisrechten.

Om de willekeur van deze orden te verdoezelen, wordt een cultus opgericht: het dragen van maskers, het publiekelijk onthullen van de vaccinatiestatus door middel van het tonen van een gezondheidspas in min of meer sociale interactie, enz. hebben inmiddels de status verworven van symbolen van een religieuze cultus. Om precies te zijn, het is geen eerbiedwaardige religie, maar ronduit bijgeloof met het ongegronde geloof in magische krachten, zoals magische krachten van het dragen van maskers in het openbaar en medische behandelingen die worden verkocht als vaccinaties om het kwaadaardige virus te verdrijven. 

Dit is een soort moderne verkoop van aflaten waarmee men zichzelf reinigt van het vermoeden anderen schade te berokkenen door alledaagse activiteiten te ontplooien. Het vragen om bewijs voor de effectiviteit van deze maatregelen wordt op morele veroordeling onthaald in plaats van op rationele discussies, zoals agnosten in religie vroeger werden verbannen. Kortom, een religieuze, in feite bijgelovige cultus is terug als een vorm van sociale cohesie die wordt gecontroleerd door een centrale politieke autoriteit en wordt gelegitimeerd door de pretentie van wetenschappelijke bevindingen.

Het belangrijkste verschil tussen het huidige postmoderne totalitarisme en eerdere totalitarisme is dit: het grote verhaal van een absoluut goed - de klassenloze samenleving als het ultieme doel van de geschiedenis in het communisme, de raciaal zuivere samenleving in het nationaal-socialisme - wordt vervangen door vele kleine verhalen van deelgoederen, zoals gezondheidsbescherming, klimaatbescherming, enz. 

Elk van deze verhalen impliceert, wanneer het dominant is, een even uitgebreide sociale controle als de grote verhalen ooit deden. Hierin schuilt het gevaar van het feitelijk bestaande postmodernisme: wanneer zo'n verhaal kapot gaat – zoals het coronaverhaal nu – is dat niet het einde van het totalitaire regime. Men kan gemakkelijk overschakelen van het ene kleine verhaal naar het andere – van corona naar klimaat naar verschillende soorten ‘sociale rechtvaardigheid’, enz. – om het regime van een allesomvattende sociale controle te handhaven.

Het postmoderne totalitarisme is geen specifiek technocratisch totalitarisme. Elk totalitarisme is afhankelijk van de op dat moment beschikbare technologische middelen om het regime van totale sociale controle te installeren. Er is geen totalitarisme zonder een ideologie, vermeende wetenschap die deze ideologie en een bijgelovige cultus ondersteunt. In elk totalitarisme worden al deze middelen aangewend om een ​​nieuwe mens te scheppen. In het huidige geval gaat het om een ​​transformatie van de menselijke natuur zodanig dat mensen elkaar niet meer besmetten met virussen, geen energie meer verbruiken op een manier dat ze het milieu vervuilen, enz.

De toekomst van vrijheid

Als deze diagnose op de goede weg is, is het belangrijk, maar niet voldoende om het corona-verhaal, het klimaatverhaal, enz. te ontkrachten. Men moet het feitelijk bestaande postmodernisme aan de wortel uitroeien. Dit betekent teruggaan naar de fundamenten van de moderniteit: de rechtsstaat bestaat uit het afdwingen van negatieve vrijheid, namelijk niet-inmenging in de manier waarop mensen ervoor kiezen hun leven te leiden. Telkens wanneer men de rol van de staat uitbreidt om enige vorm van aanspraakrechten te bevorderen in naam van "sociale rechtvaardigheid" of een vermeend algemeen belang, is er geen limiet meer aan het reguleren van het leven van mensen. 

Men gaat dan onvermijdelijk op de weg naar lijfeigenschap, om de termen van Hayek te gebruiken. Dat blijkt weer eens uit de wijze waarop de corona- en klimaatwetenschap en politiek een nieuwe, specifiek postmoderne vorm van totalitaire sociale controle inluiden (zie ook Phillipp Bagus et al.,“Covid-19 en de politieke economie van massahysterie. '

Nogmaals, we hebben de moed nodig om de rede te gebruiken als een middel om de macht te beperken. De concentratie van macht is een kwaad op zich. Het leidt tot misbruik. Het is een illusie om te denken dat er een goede staat zou kunnen zijn met dwingende macht die de samenleving zou kunnen reguleren in de zin van “sociale rechtvaardigheid” door middel van herverdeling van rijkdom (de verzorgingsstaat met zijn afhankelijkheid van fiat geld) of, erger nog, het implementeren van een gemeenschappelijk goed door de regulering van het leven van mensen. De weg terug naar vrijheid is om onszelf te bevrijden van deze illusie.

In zijn essay “De vraag beantwoorden: wat is verlichting?” (1784), definieert Immanuel Kant verlichting als “de uitgang van de mens uit zijn zelfopgelegde onvolwassenheid.” Als men in dit essay 'religie' vervangt door 'wetenschap' en 'voogden' door 'experts', geeft het een passend beeld van de huidige situatie. 

Volgens Kant moet het publieke gebruik van de rede te allen tijde en onder alle omstandigheden vrij zijn om verlichting mogelijk te maken. Het is daarom van het grootste belang om de annulatiecultuur te bestrijden. Wetenschappers en intellectuelen moeten hun verantwoordelijkheid nemen tegenover de burgers, die hen financieren via hun belastingen, in hun publieke gebruik van de rede, in plaats van in zelfopgelegde censuur te gaan en politici en hun spreekbuis in de media te laten dicteren wat men wel en niet mag zeggen .

“Heb de moed om je eigen verstand te gebruiken!” is het motto van de Verlichting volgens Kant. Als genoeg mensen deze moed weer opbrengen, keren we terug naar het pad dat leidt naar vreedzaam samenleven, naar technologische en economische vooruitgang en daarmee naar meer kwaliteit van leven en kansen voor de ontwikkeling van een zelfbepaald leven voor iedereen: dit is de pad van op feiten gebaseerde wetenschap en een rechtsstaat die de grondrechten van elke individuele persoon waarborgt.

BrownstoneDuits.docUitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Michaël Esfeld

    Michael Esfeld is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Lausanne, fellow van Leopoldina – de National Academy of Germany, en lid van de raad van toezicht van het Liberal Institute of Switzerland.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute