roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Hefbomen van controle: accepteren of vluchten?
Hefbomen van controle - Brownstone Institute

Hefbomen van controle: accepteren of vluchten?

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De extreme niveaus van controle die over de hele wereld zichtbaar waren tijdens de ‘pandemie’ leidden in principe niet tot iets nieuws, maar alleen tot een verergering ervan. Zeker, er waren allerlei rechtvaardigingen voor een dergelijke intensivering van de controle, allemaal in naam van wat Giorgio Agamben in zijn toespraak zei. Waar zijn we nu? noemt het een 'sanitaire terreur'. En toch is ‘controle’, als centraal motief van moderne samenlevingen, in het verleden bekend en als zodanig geïdentificeerd door verschillende denkers, zoals Gilles Deleuze en het kritische theorieduo van Michael Hardt en Antonio Negri

In een relatief kort essay – 'Naschrift over de controlemaatschappijen'(Oktober, vol. 59, Winter, 1992, pp. 3-7) – Deleuze schetst op briljante wijze hoe, sinds Michel Foucaults genealogische studie van de manieren van straffen in westerse samenlevingen (Discipline en straffen, 1995), hebben laatstgenoemden ongemerkt de overstap gemaakt naar 'societies of control'. Foucault onthulde het 'disciplinaire' karakter van deze samenlevingen en identificeerde specifieke architectonische voorbeelden waarin dit werd belichaamd.

Het meest in het oog springend was dit de 'panoptische' gevangenis – waar het ideaal een constante, ononderbroken bewaking van de gevangenen was – maar zoals hij opmerkte, delen fabrieken, scholen en ziekenhuizen allemaal dit 'carcerale' karakter. De 'carcerale samenleving' werd gekenmerkt door de reductie van menselijke lichamen tot volgzaamheid, volgens welke ze economisch productief en politiek passief zijn.

De tijd waarin we leven vertoont alle kenmerken van controlemaatschappijen, die de disciplinaire samenlevingen zijn opgevolgd, maar op een niveau van intensiteit dat Deleuze waarschijnlijk zelfs zou verbazen als hij vandaag had geleefd. Volgens Deleuze vertegenwoordigen ‘controlesamenlevingen’ een verdere stap in de reductie van mensen tot een toestand van machteloosheid tegenover de manieren waarop ze gecontroleerd worden, maar dit keer op een veel subtielere manier dan in de carcerale samenleving beschreven door Foucault. . In het 'Postscript' schrijft hij met een verbazingwekkende mate van vooruitziendheid dat de 'nieuwe krachten die aan de deur kloppen', die op het punt staan ​​de door Foucault geïdentificeerde instellingen te verdrijven (p. 4), 

… zijn de samenlevingen van controle, die bezig zijn de disciplinaire verenigingen te vervangen. 'Controle' is de naam die Burroughs voorstelt als term voor het nieuwe monster, een monster dat Foucault herkent als onze onmiddellijke toekomst... Het is hier niet nodig om een ​​beroep te doen op de buitengewone farmaceutische producties, de moleculaire manipulatie, de genetische manipulaties, ook al staan ​​deze op het programma. het nieuwe proces ingaan. Het is niet nodig om te vragen welk regime het zwaarste of meest tolereerbare is, want het is binnen elk van hen dat bevrijdende en tot slaaf makende krachten met elkaar geconfronteerd worden. In de crisis van het ziekenhuis als omgeving van opsluiting zouden buurtklinieken, hospices en dagopvang in eerste instantie bijvoorbeeld nieuwe vrijheid tot uitdrukking kunnen brengen, maar zij zouden ook kunnen deelnemen aan controlemechanismen die opgewassen zijn tegen de zwaarste opsluitingen. Er is geen reden om bang te zijn of te hopen, maar alleen om naar nieuwe wapens te zoeken.     

Ken Kesey's Een vloog over het koekoek's Nest, later gefilmd en geregisseerd door Milos Forman, met Jack Nicholson in de gedenkwaardige rol van RP McMurphy, kan dienen als overtuigende dramatisering van 'de zwaarste van alle opsluitingen' waarnaar Deleuze hierboven verwijst. Als we over opsluitingen praten, denken we natuurlijk aan de opsluiting in huis als gevolg van de ‘pandemische’ afsluitingen.

Maar er is ook het vooruitzicht op vormen van ruimtelijke opsluiting die het WEF voor de rest van de mensheid heeft gepland, namelijk zogenaamde ‘Steden van 15 minuten', gepromoot door het ogenschijnlijk onschadelijke idee om minder gebruik te maken van benzineslurpende auto's (voor 'het bestrijden van klimaatverandering', natuurlijk...) en overal naartoe te lopen binnen een cirkelvormige of vierkante ruimte die wordt begrensd door grenzen, waar het 15 minuten zou duren om te lopen van de ene kant naar de andere. Zeer aantrekkelijk. Alleen, wat ze je niet vertellen is dat, als dit allemaal eenmaal aanwezig is, deze barrières elektronisch gecontroleerde limieten zouden worden, waarboven je niet zou kunnen gaan zonder een soort elektronische pas. Met andere woorden: het zou een concentratiekamp in de open lucht zijn.    

In zijn essay over controlemaatschappijen maakt Deleuze melding van een verbazingwekkend nauwkeurige anticipatie op deze vijftien minuten durende steden van de kant van zijn vriend en collega Félix Guattari. Hoe griezelig is deze anticiperende projectie van Guattari (p. 15)?

Félix Guattari heeft zich een stad voorgesteld waar je je appartement, je straat, je buurt kunt verlaten, dankzij je (individuele) [van “divide” BO] elektronische kaart die een bepaalde barrière opwerpt; maar de kaart kan net zo gemakkelijk op een bepaalde dag of tussen bepaalde uren worden afgewezen; wat telt is niet de barrière, maar de computer die de positie van ieder persoon – legaal of illegaal – volgt en een universele modulatie bewerkstelligt. 

Gezien het feit dat dit begin jaren negentig werd gepubliceerd, getuigt het van een opmerkelijke mate van vooruitziendheid. Door vooruitziend te zijn, kan men zich voorbereiden op wat gaat komen, maar het is net zo belangrijk om achteraf te leren van wat de samenleving is opgelegd. Naomi Wolf geeft bijvoorbeeld blijk van een scherp inzicht in de aard en doeltreffendheid van de controlemaatregelen die in de loop van de ‘pandemie’ van Covid zijn ingevoerd en die gebruik maakten van technologische ‘vooruitgang’ die in een eerder stadium niet beschikbaar waren voor andere totalitaristen. In De lichamen van anderen (p. 200) schrijft ze: 

In feite is de hele wereld in de nasleep van Covid een gedigitaliseerd platform geworden dat eigendom is van zes entiteiten en dat naar believen kan worden in- en uitgeschakeld. 

Zelfs als een vaccinpaspoort regeringen een veel grotere controle over het individu geeft, waardoor het probleem van de vrijheid van handelen van burgers in een vrije samenleving wordt opgelost, lost het voor technologiebedrijven ook het probleem van de privacy van gebruikers online op. 

Wat de leiders betreft die momenteel hun land verraden en denken dat ze altijd met deze technologische elites aan tafel zullen zitten, vergissen ze zich ernstig. Hoezeer de dissidenten deze situatie ook durven aan te vechten, ook zij kunnen met één vingerbeweging worden uitgeschakeld. Machine learning kan sociale media scannen en commentatoren, journalisten, artsen en zelfs dissidente technologen uitschakelen.

Rasters kunnen worden uitgeschakeld. Weg

Toeleveringsketens kunnen worden uitgeschakeld. Weg.

Persoonlijkheden kunnen worden uitgeschakeld. Op 4 september 2021 kreeg Candace Owens van de facilitair directeur van een Covid-testlocatie in Aspen, Colorado, te horen dat ze geen Covid-test kon ondergaan vanwege ‘wie je bent’.

Hele populaties kunnen worden uitgeschakeld.

In 2021-22 ging de vrijheid verloren via vaccinpaspoorten in Europa, Canada, Australië, Israël en veel staten in de Verenigde Staten zonder dat er een schot werd afgevuurd.

In haar recentere boek Tegenover het Beestgaat ze verder door haar lezers te herinneren aan het grootste obstakel in de Verenigde Staten, dat de totale controle in de weg staat waar de neofascistische technocraten van vandaag naar streven (p. 121): 

In 2021 en 2022, toen in heel Europa – en Australië en Canada – de lichten uitgingen via lockdowns en vaccinpaspoorten en de gedwongen controle van de bewegingen, de handel en het onderwijs van voorheen vrije mensen – het laatste wat ons in Amerika hield gratis was, ja, het Tweede Amendement.

Wolf erkent dat het hoofdstuk, waarin ze treurig nadenkt over het feit dat ze ‘een kind van de vredesbeweging’ is – en daarom wapens altijd met argwaan en afkeer heeft bekeken – neerkomt op ‘Rethinking the Second Amendment’ (de titel van het hoofdstuk), gezien de gewijzigde historische omstandigheden waarin we ons vandaag de dag bevinden, niet alleen in Amerika, maar overal koesteren we vrijheid in al zijn gevarieerde vormen.

En het is niet moeilijk om het met haar eens te zijn dat het wijdverbreide wapenbezit in Amerika een onmiskenbaar obstakel is voor degenen die ze graag van hun eigenaren willen afpakken, eenvoudigweg omdat degenen onder laatstgenoemde groep die kennis hebben gekregen van de verachtelijke motieven van de neofascisten zouden waarschijnlijk de agenten van deze zogenaamde dictators in de weg staan. 

Later in hetzelfde hoofdstuk (p. 127) erkent Wolf dat, ook al is het gemakkelijk om je ‘favoriete’ amendement te kiezen, in haar geval het Eerste, het de plicht is om de Amerikaanse grondwet in zijn geheel te aanvaarden, inclusief het Tweede Amendement. Deze overtuiging van haar kant wordt versterkt door het feit dat ze tegenwoordig mensen kent die wapens hebben en die niet voldoen aan de stereotypen waarmee ze op jongere leeftijd vertrouwd was. Het is duidelijk dat Wolf zich heeft gerealiseerd dat de tijden zijn veranderd en dat verschillende historische eisen verschillende verantwoordelijkheden en plichten met zich meebrengen. 

Ik zou willen betogen dat het Eerste en het Tweede Amendement samen moeten worden gelezen, voor zover hun gecombineerde functie datgene heeft verhinderd dat Amerika weer een open veld werd waar een dictator als Justin Trudeau de vrije loop kon laten (met uitzondering van Alberta, in Canada, natuurlijk, waar de premier, Danielle Smith, heeft een vastberaden standpunt ingenomen tegen de fascistische excessen van Trudeau). 

Al deze reflecties doen me denken aan een essay dat jaren geleden werd geschreven door een student die zich had ingeschreven voor een cursus politieke filosofie, over de aanhoudende manier waarop Duitse joden door de nazi’s werden ontwapend voordat ze naar vernietigingskampen werden gestuurd. Dit herinnert ons er voortdurend aan dat, hoezeer iemand ook tegen wapengeweld is – en dat ben ik zeker – verantwoordelijk wapenbezit een voorwaarde is om zichzelf te kunnen verdedigen, vooral als het erop aankomt, zoals het gezegde luidt. 

In Zuid-Afrika, waar ik woon, heeft de ANC-regering (die onder één hoedje speelt met het WEF) het voor mensen zo moeilijk mogelijk gemaakt om vuurwapens te bezitten, maar er zijn er nog steeds velen die dat wel doen. Ik verwacht ten volle dat de zogenaamde 'autoriteiten' hun inspanningen om burgers te ontwapenen in de toekomst zullen intensiveren. Ik heb van een vriend in Australië gehoord dat de ontwapening van burgers daar grotendeels succesvol is geweest – tot groot nadeel van hen. Binnen gecontroleerde samenlevingen is wapenbezit immers een anachronisme, iets uit een tijdperk waarin het soort dingen dat door Deleuze werd geïdentificeerd en verwacht nog niet het niveau had bereikt van een wurggreep op de vrijheid van burgers. 

Terugkerend naar Deleuzes visionaire essay is het opmerkelijk dat twintig jaar vóór Hardt en Negri (in Verklaring) heeft het ‘onderwerp met schulden’ uitgekozen als een van de subjectiviteitsfiguren gecreëerd door het neoliberalisme – de andere drie zijn het ‘gemediatiseerde’, ‘geëffectiseerde’ en ‘vertegenwoordigde’ onderwerp (daarover meer in een volgende post) – de Franse denker hadden al geanticipeerd op de rol die schulden spelen bij het beheersen van de levens van mensen. Hij schrijft (Naschrift, p. 6):

Marketing is het centrum of de 'ziel' van het bedrijf geworden. Ons wordt geleerd dat bedrijven een ziel hebben, wat het meest angstaanjagende nieuws ter wereld is. De werking van de markten is nu het instrument van sociale controle en vormt het onbeschaamde ras van onze meesters. Controle is van korte duur en heeft een snel verloop, maar is ook continu en zonder beperking, terwijl discipline van lange duur was, oneindig en discontinu. De mens is niet langer een opgesloten mens, maar een mens met schulden. Het is waar dat het kapitalisme de extreme armoede van driekwart van de mensheid als een constante heeft gehandhaafd, te arm om schulden te hebben, te talrijk om opgesloten te worden…   

Weinig kon Deleuze anticiperen op het kwaadaardige genie van de digitale valuta van de centrale bank – de uitbreiding van controle door middel van schulden, belichaamd in deze CBDC’s – waarover Naomi Wolf, verwijzend naar het ‘vaccinpaspoort’ waarin CBDC’s zouden worden opgenomen, schreef (in De lichamen van anderen, P. 194): 'Kortom, dit was iets waar geen terugkeer meer mogelijk was. Als er inderdaad een “heuvel was om op te sterven”, dan was dit het wel.' 

Het is moeilijk voor te stellen waarom mensen bereid zouden zijn CBDC’s of ‘vaccinpaspoorten’ te accepteren, en toch heb ik met verschillende mensen gesproken die de spot dreven met mijn suggestie om zoveel mogelijk contant geld op een veilige plaats te verzamelen voor de tijd dat CBDC’s zouden verdwijnen. worden geïntroduceerd, opdat zij niet gedwongen worden hun eigen slavernij toe te staan.

Verbijsterd als ze gewoonlijk zijn door deze suggestie, leg ik uit dat, door vastgebonden te zijn aan een abstracte entiteit die volledig gecontroleerd zou worden door AI volgens een algoritme dat hen geen enkele vrijheid geeft in de manier waarop ze deze digitale entiteiten zouden besteden – wat Ze zouden immers geen 'geld' zijn, wat privé is; ze zouden in feite slaven zijn van het 'systeem'. Het systeem zal altijd ‘weten’ hoe ze deze digitale ‘dollars’ hebben uitgegeven of willen uitgeven, en zal sommige aankopen sanctioneren terwijl andere worden geblokkeerd. 

Ze kunnen natuurlijk altijd besluiten om zich af te melden voor het ‘systeem’, als ze bereid zijn ‘uitgesloten te worden van de samenleving’, zoals Bill Gates berucht gezegd over degenen die de digitale gevangenis zouden weigeren die de neofascisten voor de rest van de mensheid hebben gebouwd. Dat zou ik zeker doen, maar ik vermoed dat de meeste mensen te veel verdiept zijn in sociale media en de technische middelen om daar te verblijven – meestal een smartphone, en natuurlijk het internet – om die drastische stap te zetten.

Voor mij en mijn levenspartner zou het niet zo moeilijk zijn omdat we in een klein stadje tussen majestueuze bergen wonen (waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen), en we in deze stad zelfvoorzienend kunnen zijn, met de hulp en goede wil van onze vrienden hier. Ik zou het schrijven voor Brownstone natuurlijk missen, maar als de prijs om weer toegang tot het internet te krijgen de doorslaggevende factor wordt, weet ik wat onze keuze zou zijn.        

Deze keuze wordt geleid door het verschil tussen de bekende 'overvallerskeuze' van Jacques Lacan en de 'revolutionaire keuze' (vergeef me als je dit eerder hebt gelezen). De eerste luidt: 'Je geld of je leven' en vertegenwoordigt een verlies-/verliessituatie omdat je hoe dan ook iets zou verliezen. De keuze van de revolutionair daarentegen luidt: ‘Vrijheid of dood’, en creëert een win/win-situatie, want als je zou sterven in de loop van een rechtvaardige strijd tegen een democidale onderdrukker, zou je sterven als een gratis persoon. En noch mijn partner, noch ik zouden ooit in de dystopie leven die voor ons wordt voorbereid. Maar eerst moeten ze natuurlijk slagen, en ik betwijfel of dat zal lukken. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Bert Olivier

    Bert Olivier werkt bij het Departement Wijsbegeerte, Universiteit van de Vrijstaat. Bert doet onderzoek op het gebied van psychoanalyse, poststructuralisme, ecologische filosofie en techniekfilosofie, literatuur, film, architectuur en esthetiek. Zijn huidige project is 'Het onderwerp begrijpen in relatie tot de hegemonie van het neoliberalisme'.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute