roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » De WHO heeft er ongelijk in om de stemming te overhaasten 
WIE heeft er ongelijk in om de stemming te overhaasten

De WHO heeft er ongelijk in om de stemming te overhaasten 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs haar schending van haar eigen wettelijke vereisten verdedigd door ontwerpwijzigingen van de International Health Regulations (IHR) voor te leggen ter stemming tijdens de 77e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) in mei van dit jaar. Dit was een reactie op verschillende zorgen die in parlementen en het maatschappelijk middenveld waren geuit. Dit is van belang omdat (i) de WHO door het negeren van wettelijke vereisten en het overhaasten van een stemming de mondiale gezondheidszorg en economieën in gevaar brengt, en (ii) de WHO zich gedraagt ​​als een verwend kind, wat erop wijst dat de organisatie niet langer geschikt is voor haar mandaat.

Een haast zonder reden

Al meer dan achttien maanden zijn er bij de WHO onderhandelingen aan de gang over twee documenten die bedoeld zijn om de manier te veranderen waarop pandemieën en dreigingen daarvan worden beheerd, door de coördinatie en besluitvorming bij de WHO te centraliseren. Vanaf begin mei zijn de wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling van 2005 (IHR) en een nieuw Pandemische overeenkomst, waarover nog steeds wordt onderhandeld door respectievelijk de Werkgroep voor Wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling (WGIHR) en de Intergouvernementele Onderhandelingsorganisatie (INB). Ondanks dat is aangetoond dat de WHO haar bewijsmateriaal over de frequentie van natuurlijke uitbraken en het risico op pandemieën, die de afgelopen één tot twintig jaar zijn afgenomen, op grove wijze verkeerd heeft voorgesteld, gaan deze met ongebruikelijke urgentie te werk. 

Dat blijkt uit de uitbraak van Covid-19 waarschijnlijk resultaat van onnatuurlijke middelen (gain-of-function onderzoek) En een WHO-beoordeling Gezien de effectiviteit van de nieuwe en zeer ontwrichtende reactie die pas in 2030 zal plaatsvinden, gaan de nationale onderhandelingsteams en de WHO niettemin door met een paradigma van massaal toezicht, gevolgd door massale vaccinatie met vaccins die niet ondergaan normale klinische onderzoeken. 

Dit is duidelijk ongepast vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, maar misschien in het licht hiervan is het des te vreemder omdat de WHO haar eigen wettelijke vereisten overtreedt door binnen slechts drie weken hierover te stemmen. De WHO is nog steeds van plan dat haar lidstaten erover zullen stemmen de voorlopige agenda van de 77e WHA zonder referentiedocumenten. 

Deze geplande stemming is niet in overeenstemming met artikel 55, lid 2 van het Verdrag huidige IHR welke biedt:

Artikel 55 Wijzigingen

1. Wijzigingen van deze Regeling kunnen worden voorgesteld door elke Staat die Partij is of door de Directeur-Generaal. Dergelijke voorstellen voor wijzigingen zullen ter overweging aan de Gezondheidsvergadering worden voorgelegd.

2. De tekst van elke voorgestelde wijziging wordt door de Directeur-Generaal ten minste vier maanden vóór de Gezondheidsvergadering waarop zij ter behandeling wordt voorgesteld, aan alle Staten die Partij zijn, medegedeeld.

Bezorgdheid over deze vreemde situatie is geuit door politici, academici, basisorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Een recent open brief Het oproepen van de WHO en haar lidstaten om de geplande adoptie van beide teksten stop te zetten heeft meer dan 13,000 steunbetuigingen opgeleverd van burgers uit meerdere landen. Een Europees parlement heeft ervoor gestemd om de stemmingen bij de WHA uit te stellen en de juridische procedure te respecteren (het is immers eenvoudigweg verstandig om een ​​juridisch bindende en complexe overeenkomst goed te beoordelen voordat u deze ondertekent). Alle 49 Republikeinse senatoren tekenden een sterke brief op 1 mei een beroep doen op president Biden om de Amerikaanse steun voor beide ontwerpteksten in te trekken en te wijzen op de schending van artikel 55, lid 2. 

Wellicht als reactie op de diverse geuite zorgen heeft het IHR-secretariaat onlangs zijn beleid bijgewerkt Vraag en antwoord online sectie, met een nogal fantasierijke bewering dat de WHO heeft voldaan aan de vereisten van artikel 55, lid 2, zoals hieronder: 

Om te voldoen aan de vereiste van artikel 55, lid 2, heeft het WHO-secretariaat op 16 november 2022 alle voorstellen voor wijzigingen van de IHR verspreid, ongeveer 17 maanden vóór de zevenenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering, die op 27 mei 2024 begint, wanneer ze worden voorgesteld voor overweging.

Bovendien beweerde het IHR-secretariaat zelfs dat het de technische vereisten van art. 55(2) IHR door te communiceren “alle voorgestelde wijzigingen in deze [308] amendementen, ontwikkeld door de WGIHR-redactiegroep, aan alle 196 staten die partij zijn, na elke WGIHR-bijeenkomst. '

Een feitelijk verslag van de relevante WHO-documenten toont echter gemakkelijk aan dat deze beweringen gebrekkig zijn. De amendementen die ruim zeventien maanden geleden zijn ingediend, bestaan ​​over het algemeen niet meer. De amendementen die na elke onderhandelingsronde zijn bereikt, zijn ook grotendeels gewijzigd, vervangen of geschrapt. De huidige amendementen zijn het resultaat van maanden van herziening, onderhandelen en herformuleren om de betekenissen te veranderen op aandringen van de staten die partij zijn.

Door te beweren dat de bewoordingen niet langer bestaan ​​en dat er niet over zal worden gestemd, wordt voldaan aan de vereisten voor lidstaten om een ​​tekst te herzien vóór een stemming, waarbij ze de tekst negeren waaraan ze feitelijk gehouden zullen worden, en wordt de ernst van het hele WGIHR-proces in twijfel getrokken. Het is bijzonder ongelukkig en zeer zorgwekkend om te zien hoe een mondiaal orgaan als de WHO handelt met zoveel minachting voor de mensen die het geacht wordt te dienen, en misschien veel zegt over de problemen waarmee de mondiale volksgezondheid momenteel wordt geconfronteerd.

De WHO heeft de gerichte wijzigingen verspreid onder haar verplichting uit Besluit WHA 75(9) en Besluit A/WGIHR/1/5

Toen de WHO op 308 november 16 het pakket van 2022 gerichte amendementen verspreidde, voldeed de organisatie in werkelijkheid simpelweg aan haar verplichting op grond van een besluit van de 75e WHA – Besluit WHA 75(9) lid 2 (c) – aangenomen in mei 2022.

De vijfenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering (…) heeft besloten (…):

(2) met betrekking tot gerichte wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling (2005):

(c) te verzoeken dat voorgestelde wijzigingen uiterlijk op 30 september 2022 worden ingediend, waarbij al deze voorgestelde wijzigingen onverwijld door de Directeur-Generaal aan alle Staten die Partij zijn worden meegedeeld;

Bij dit besluit werden staten uitgenodigd hun wijzigingsvoorstellen vóór 30 september 2022 in te dienen. De compilatie van de verbale notes (waarmee een officiële communicatie tussen een internationale organisatie en de permanente missie van een staat werd aangeduid) werd online gepubliceerd in zowel originele talen en Engels, getiteld “Voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) ingediend in overeenstemming met besluit WHA75(9) (2022)”. Uit hun omslagpagina's bleek dat deze documenten werden gepubliceerd op grond van een besluit van de WGIHR tijdens haar eerste bijeenkomst op 14-15 november 2022, zoals gerapporteerd in document A/WGIHR/1/5:

3. a) Het secretariaat publiceert de voorgestelde wijzigingen online, zoals ingediend door de lidstaten, tenzij de indienende lidstaten anders informeren; voorts publiceert het secretariaat ook online een artikelsgewijze compilatie van de voorgestelde wijzigingen, zoals toegestaan ​​door de indienende lidstaten, in de zes officiële talen, zonder toekenning van de voorstellen aan de lidstaten die ze voorstellen.

De WGIHR ging verder dan de 65e WHA door de wijze van communicatie van gerichte wijzigingen in detail te beschrijven – online en in een compilatie, in alle zes officiële talen. Derhalve was de onlinepublicatie van de compilatie van de wijzigingen door de WHO een dag later het resultaat van deze besluiten, en niet van de toepassing van artikel 55, lid 2, IHR. 

De oorspronkelijke bedoeling om artikel 55, lid 2, IHR te respecteren, werd op vreemde wijze verworpen

Bovendien gaven verschillende belangrijke documenten aan dat aan het begin van dit proces alle WHO, WGIHR en de IHR Review Committee (een panel van deskundigen opgericht in overeenstemming met artikel 47 IHR om de uitkomst van de WGIHR te beoordelen) zich bewust waren van de vereisten van artikel 55, lid 2, en was van plan dit te respecteren.

In oktober 2022, tijdens de eerste bijeenkomst op 14 en 15 oktober 2022, heeft de WGIHR haar werkwijze aangenomen (document A/WGIHR/1/4) die zijn eigen rapportage en tijdlijn vaststelde: 

Overeenkomstig besluit WHA75(9) zal de werkgroep een pakket gerichte wijzigingen voorstellen ter overweging door de zevenenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering, in overeenstemming met artikel 55 van de International Health Regulations (2005).

(paragraaf 6)

Afzonderlijk, de Referentie van de IHR Review Committee ook duidelijk de verwachting dat de WGIHR in januari 2024 tot het definitieve pakket amendementen zou komen, wat de staten vier maanden de tijd zou hebben gegeven om ze te herzien voorafgaand aan de 77e WHA in mei 2024.

15 december 2023: De Toetsingscommissie blijft in 2023 “inactief” en zal in december 2023 opnieuw bijeenkomen om het door de WGIHR overeengekomen pakket amendementen te herzien, met de bedoeling om vóór half januari de definitieve technische aanbevelingen aan de DG voor te leggen 2024.

Januari 2024: WGIHR legt hun definitieve pakket voorgestelde wijzigingen voor aan de DG, die deze overeenkomstig artikel 55.2 aan alle staten die partij zijn zal meedelen, ter overweging door de zevenenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering.

Het mandaat verwijst dus ongetwijfeld naar het definitieve pakket van de voorgestelde wijzigingen; dat wil zeggen, de voorgestelde wijzigingen in de IHR in hun definitieve formulering waarin ze door de WHA in overweging moeten worden genomen. 

Uit deze documenten blijkt dat het “pakket amendementen”, dat klaar is voor beoordeling en stemming, het volgende moet zijn uiteindelijke tekst van alle voorgestelde wijzigingen die de WGIHR moest bereiken. Als de voogdijorganisatie die belast is met het adviseren en ondersteunen van zowel de WGIHR als de IHR Review Committee, heeft de WHO de plicht deze te adviseren de regels, procedures, tijdlijnen en mandaten te respecteren. Minder dan een maand voor de stemming gaan de onderhandelingen binnen de WGIHR echter nog steeds door laatste versie uitgebracht op 16 april. Als de WHO eind mei nog steeds van plan is de WHA te adviseren de wettelijke vereisten te overtreden, zal een vertrouwensbreuk bij zowel de lidstaten als het grote publiek onvermijdelijk zijn. De WHO zal haar interne processen belachelijk maken.

Oproep aan de WHO en 196 staten die partij zijn bij de IHR om artikel 55, lid 2, te respecteren

Er is momenteel geen sprake van een toenemende frequentie van natuurlijke uitbraken of pandemieën en de last van natuurlijke uitbraken is, vergeleken met andere ziektelasten, klein. Veel van de interventies die in de pandemische documenten worden voorgesteld – lockdowns, massale vaccinaties en wijdverbreide economische ontwrichting van de ‘gehele overheid, de hele samenleving’ en het afschaffen van de mensenrechten als reactie op ziekten die weinig last hebben of louter bedreigingen – hebben dat niet gedaan. is aangetoond dat het nuttig is. Duidelijke belangenconflicten die de overeenkomsten teisteren, waarbij bedrijfssponsors van de WHO tot degenen behoren die zullen profiteren van de voorgestelde aanpak, zijn niet aangepakt. Er bestaat een duidelijk risico dat het verleggen van hulpbronnen de algemene gezondheid zal aantasten.

"Nemo is supra leges" - Niemand staat boven de wet. Onze samenlevingen zijn op deze basis gegrondvest. Het respect voor de wet door leiders en besluitvormers moet gezien worden. Valse beweringen die te kwader trouw worden gedaan, schaden het vertrouwen van het publiek. 

Een verstandige beslissing in dit geval zou zijn om een ​​nieuwe deadline vast te stellen, zoals eind mei, voor een nieuwe beoordelingsperiode van vier maanden. Niets weerhoudt de WHO ervan later dit jaar een buitengewone zitting van de WHA bijeen te roepen om over een dergelijk definitief pakket te stemmen, als het wordt bereikt. Wat zou deze haast en deze minachting om artikel 4(55) IHR te schenden kunnen verklaren? Waarom acht de WHO het passend dat haar lidstaten niet de wettelijk vereiste tijd krijgen om documenten te beoordelen die bedoeld zijn om hen te binden? Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

auteurs

  • David Bell

    David Bell, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is een volksgezondheidsarts en biotech-adviseur op het gebied van wereldwijde gezondheid. Hij is een voormalig arts en wetenschapper bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), programmahoofd voor malaria en ziekten met koorts bij de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genève, Zwitserland, en directeur Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fonds in Bellevue, WA, VS.

    Bekijk alle berichten
  • Thi Thuy Van Dinh

    Dr. Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) werkte op het gebied van internationaal recht bij het United Nations Office on Drugs and Crime en het Office of the High Commissioner for Human Rights. Vervolgens beheerde ze multilaterale organisatiepartnerschappen voor Intellectual Ventures Global Good Fund en leidde ze inspanningen voor de ontwikkeling van milieugezondheidstechnologie voor omgevingen met weinig middelen.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute