roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Goed doen door de armen te verslaan

Goed doen door de armen te verslaan

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

'Goed doen' op wereldschaal is nog nooit zo populair geweest en nog nooit zo winstgevend geweest. De publiek-private partnerschappen die nu de wereldwijde volksgezondheidsindustrie domineren, hebben sinds begin 2020 ruimschoots gepresteerd, wat zowel particuliere als zakelijke donoren verrijkt. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan de gang pandemie verdrag onderhandelingen houden een belofte in om deze stichtelijke opwaartse verschuiving van rijkdom vast te houden, waardoor een repetitief regime van afsluitingen, grenssluitingen en gedwongen vaccinatie mogelijk wordt om de verarming en onderwerping van minderbedeelden voort te zetten. 

Dit nieuwe paradigma wordt mogelijk gemaakt omdat degenen die voor de WHO, internationale agentschappen en particuliere stichtingen werken, die vroeger pleitten voor de verbetering van de kansarme miljarden in de wereld, dat niet meer doen. Kernprincipes van het volksgezondheidsbeleid - empowerment van de gemeenschap, gelijkheid en armoedebestrijding - zijn ingeruild voor volksgezondheid met winstoogmerk. Geen heroïsche strijd of verdediging, alleen medeplichtigheid en snel groeiende carrièremogelijkheden.

Verarming is winstgevender dan empowerment

De afgelopen twee jaar waren bijzonder demoraliserend voor iedereen die nog steeds vasthield aan de principes van de WHO grondwet en de mensenrechtenverdragen die tot doel hadden de terugkeer van het volksgezondheidsfascisme na de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. 

De verplaatsing van de Alma Ata-model of community empowerment door een nieuw model van op goederen gebaseerde gezondheid levering vereiste de naleving en actieve medewerking van de 'wereldwijde gezondheidsgemeenschap' - die medewerkers en adviseurs van de WHO en andere internationale gezondheidsinstanties, stichtingen en niet-gouvernementele organisaties waarvan ooit werd aangenomen dat ze tegen kolonialisme en uitbuiting waren.  

Deze zelfde mensen hadden de principes van gemeenschapscontrole opnieuw bevestigd in Astana pas in 2018. Sommigen hielpen bij het publiceren van de WHO 2019 richtlijnen voor pandemische griep die lockdowns en grenssluitingen verwierp vanwege hun discriminerende aard bij het schaden van mensen met een lager inkomen. Nogal een voltreffer om nu in te stemmen met een bijna uniform regime van dwang, verplichte armoede en verticale controle. Welkom in het nieuwe tijdperk van verbluffend winstgevende, retoriek-zware wereldwijde gezondheidskolonialisme.

Wereldwijde gezondheid wordt gekaapt

Internationale volksgezondheid, of 'mondiale gezondheid' zoals rijke westerlingen het noemden, groeide de afgelopen twee decennia uit tot een zaak van beroemdheden. Toenemende stromen van publiek geld, door de Global Fund in het bijzonder verjongde endemische ziekteprogramma's van lage-inkomenslanden. Maar de belofte van stijgende particuliere en bedrijfsfinanciering bracht een gecentraliseerde benadering met zich mee die de nadruk legde op de goederen waarin die bedrijven en particuliere belangen waren geïnvesteerd, met name vaccins. 

De Bill & Melinda Gates Foundation sponsorde de Gavi organisatie uitsluitend voor de levering van vaccins. Eenheidshulp werd opgericht om zich te concentreren op het bouwen van markten voor grondstoffen, en cepi werd in 2017 in Davos gelanceerd, uitsluitend om vaccins en biologische geneesmiddelen voor pandemieën te promoten. 

Een traditionele afkeer van belangenverstrengeling werd overwonnen door deze aantrekkingskracht van nieuw geld. Vooral de Gates's, een echtpaar dat hun geld verdiende met softwareontwikkeling, hadden nu op bestuursniveau directe invloed op grote gezondheidsorganisaties die het gezondheidsbeleid en de financiering van miljarden mensen bepaalden. Dit lijkt buitengewoon, maar om dit te voorkomen, zouden medewerkers van deze organisaties zich moeten verzetten tegen de sponsors van hun eigen salarissen, hun pensioenfondsen en onderwijs voor kinderen, en lagere operationele budgetten accepteren. Dat deden ze niet.

CEO's en investeerders van bedrijven werden de nieuwe goeroes op het gebied van volksgezondheid, die 'global health'-colleges financierden die discipelen bleken te zijn om te werken in de organisaties die ze sponsoren, en reageerden op modellering en farmaceutische ontwikkeling die hun sponsors hebben gefinancierd en/of geleid. Dit morele verval van de wereldwijde volksgezondheid werd blootgelegd door de Covid-19-reactie. 

Een virus dat zich voornamelijk op ouderen richtte, werd een reden om het onderwijs blokkeren en socialisatie van honderden miljoenen kinderen, en het bevorderen van massa ondervoeding, terwijl op een vaccin (geen immuniteit) werd 'gewacht'. Het werd als voldoende reden beschouwd om de toevoerlijnen, de toegang tot gezondheidszorg en de werkgelegenheid voor bevolkingsgroepen met een laag inkomen te verbreken, waardoor tientallen jaren van vooruitgang op het gebied van armoede vermindering, huwelijk kind, vrouwen rechten en infectieziekten zoals HIV / AIDS en malaria.

Deze bereidheid om het 'blijf thuis, onderwerp en gehoorzaam' medisch fascisme te promoten lijkt bijna alomtegenwoordig in de wereldwijde gezondheidsgemeenschap, althans voor degenen die in rijkere landen wonen. Zelfs de Wereldbank erkent dat het kwetsbare mensen ver doodt sneller dan Covid-19. Om deze puinhoop een halt toe te roepen en op te lossen, moeten we begrijpen waarom deze mensen gehoorzamen.

Wat we allemaal weten (wist)

De volksgezondheid had eerder bepaalde principes en goed onderbouwde kennis omarmd. Gezondheid werd breed gedefinieerd in de 1946 WHO grondwet as “... een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek.' Deze complexiteit erkennend, vereist goede volksgezondheidspraktijk daarom elke aanbevolen interventie om rekening te houden met risico's en voordelen voor deze verschillende categorieën van gezondheid. 

Het 'publiek', als vrije wezens, wordt dan verondersteld deze aanbevelingen af ​​te wegen tegen concurrerende prioriteiten en waarden, inclusief culturele en religieuze overtuigingen en gebruiken, om beslissingen te nemen zonder dwang of dwang. Deze eisen zijn niet radicaal; ze vormen de basis van meer dan 75 jaar praktijk op het gebied van volksgezondheid, verankerd in mensenrechtenverdragen en de beginselen van geïnformeerde toestemming.

Fundamentele bewijsgebieden vormen de basis voor deze aanbevelingen voor de volksgezondheid. Van bijzonder belang:

 1. Het verminderen van sociaal kapitaal (verhogen van armoede en verminderen van persoonlijke autonomie) vermindert gemiddelde levensverwachting onafhankelijk van andere risicofactoren.
 2. Economische achteruitgang op nationale schaal vermindert de levensverwachting, met name in lage-inkomenslanden waar armoede een grote impact heeft op de kindersterfte. Het omgekeerde is waar: onderwijs en economisch welzijn verbeteren verbetert de levensverwachting.
 3. De meeste historische verbetering de levensverwachting in landen met een hoog inkomen, met name bij ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, vóór massale vaccinatie (exclusief pokken), in verband met een betere levensstandaard, waaronder voeding, schoon water en huisvesting, waarbij antibiotica een latere maar belangrijke rol spelen.

Deze realiteiten zijn standaardonderwijs in openbare gezondheidsscholen. Het personeel van wereldwijde gezondheidsorganisaties wist hoe lockdowns en grenssluitingen zouden verlopen. Voor veel bevolkingsgroepen zijn en zullen dit dode kinderen zijn, dode baby's - veel meer, veel jonger dan Covid-19 zal doden. 

De leeftijdsvereniging van Covid-19 was duidelijk in begin 2020. De leeftijdsopbouw van de bevolking in Azië en Afrika is jong – de helft van de bevolking van sub-Sahara Afrika is dat onder de 19 jaar – waarvan voorspeld wordt dat ze aan Covid-19 zullen overlijden in een vergelijkbaar of lager tempo dan griep. 

Dus waarom hameren op de armen?

De WHO zelf had gewaarschuwd voor de schade van benaderingen in lockdown-stijl in de pandemische griep van 2019 richtlijnen. De 'wereldwijde gezondheidsgemeenschap' omarmde deze kernprincipes toen ze 'normatief' waren en consistent waren met loopbaanontwikkeling. 

Nu hebben velen zich zelfs aangesloten bij de laster van de weinigen die ze bleven verkondigen. De Grote verklaring van Barrington was de orthodoxe volksgezondheid. Pleitbezorging voor mensenrechten en persoonlijke autonomie was voorheen geen marginale beweging. 

Dit roept vragen op die de wortel van de waarheids- en moraliteitscrisis in de mondiale gezondheid raken:

 • Waarom verlieten mensen, die in 2019 de finesses van kosten en baten zouden bespreken om middelen toe te wijzen voor maximale impact, deze praktijken zo gemakkelijk? 
 • Waarom steunen ze nu op hun gemak programma's die gebruik maken van dwang en flagrante minachting voor mensenrechten? 
 • Waarom steunen ze acties waarvan ze door training en ervaring weten dat ze vermijdbare ziekten zullen doen toenemen, de levensverwachting zullen verminderen en generaties in armoede zullen opsluiten?

In wezen, hoe kwamen duizenden mensen in een 'humanitaire' industrie overeen om deel te nemen aan wat ze wisten, of eerder wisten, dat het op grote schaal verkeerd en schadelijk was? 

Was humanisme altijd een lege huls?

We zijn allemaal gebrekkige mensen, onderhevig aan soortgelijke fouten en drijfveren. Dus niet minder degenen die betaald krijgen om hulpgelden te herverdelen. Hier zijn zes plausibele verklaringen:

 1. Werkzekerheid is een sterkere drijfveer dan ethiek. Organisaties als de WHO en BMGF betalen goed, en gezondheids-, onderwijs- en pensioenuitkeringen zijn moeilijk te verlaten. Business class-stoelen en 5-sterrenhotels zijn een verleidelijke werkomgeving. Opstaan ​​tegen je werkgever, als je alles wilt verliezen, brengt geen duidelijke persoonlijke beloningen met zich mee.
 2. propaganda en massa psychose roepingen niet herkennen. Angst en paniek zijn universele eigenschappen. Propaganda kan invloed hebben op mensen, ongeacht intelligentie, opleiding en training. Een irrationele angst voor een virus kan het rationele denken vertroebelen.
 3. Aanspraken op steun voor menselijke keuzevrijheid en gelijkheid waren slechts opportuun voor loopbaanvooruitzichten vóór 2020. Historisch gezien is gezondheidspersoneel algemeen geaccepteerd van massale mishandeling, terwijl de eugenetica-beweging wijd won overeenstemming in de medische gemeenschap. Er is geen goed historisch precedent voor de volgende gezondheidsberoepen hogere ethische normen dan de algemene bevolking.
 4. Veel mensen hebben gewoon een zwakke wil. Ze erkennen misschien kwaad, maar missen de moed om ertegen op te treden. Groepsdruk en angst om verbannen te worden zijn krachtige drijfveren. Het is gemakkelijker om te wachten tot anderen eerst spreken, of tot een protestbeweging groot genoeg wordt om veilig te zijn. 
 5. In hiërarchische organisaties volgen mensen gewoon bevelen op. Als zij dat niet deden, zou iemand anders het doen. Dit werd behandeld in de late jaren 1940 en is in wezen gewoon lafheid.
 6. Er kan een echte opwinding zijn om eindelijk een pandemie te 'managen'. We zijn allemaal geneigd om momenten van eigendunk te zoeken en te verlengen. In staat worden gesteld om te doen alsof iemand de wereld redt, overtroeft nog een routinedag op kantoor. 

Twee jaar na het Covid-19-evenement zijn er echter geen excuses meer om deze schade te bestendigen, geen mogelijkheid om het bestaan ​​ervan te ontkennen. Het is lang geleden dat het personeel en de personeelsverenigingen van internationale organisaties de ruggengraat vonden om op te komen voor de bevolkingsgroepen die ze beweerden te dienen, en eisen dat hun organisaties zich houden aan de basisprincipes van de volksgezondheid. 

Tijd voor degenen in de WHO om naleving van de WHO-grondwet te eisen. Tijd om erop te staan ​​dat gezondheidsgelijkheid het leidende principe is in plaats van een rechtvaardige verdeling van een product dat nu weinig anders kan doen dan hun sponsors verrijken. Niet omdat winst slecht is, maar omdat mensen laten sterven in naam van winst.

Welke toekomst voor Global Health?

Op de lange termijn zullen de grote internationale volksgezondheidsinstellingen, post-Covid, verstoken zijn van geloofwaardigheid voor iedereen die serieus bezig is met het verbeteren van de wereldwijde gezondheid. Elke pretentie om op te komen voor de armen en kansarmen van de wereld is definitief voorbij. Particuliere stichtingen in westerse landen hebben nooit zo'n mandaat gehad en hadden ook nooit zo'n invloed mogen opbouwen.

De wereld heeft een niet-kolonialistische benadering nodig. Landen en gemeenschappen moeten hun eigen gezondheidsprioriteiten bepalen, hun eigen ziektereacties bezitten. Er is een plek voor agentschappen om de dialoog tussen landen te bevorderen, gegevens te verzamelen en de landen met weinig middelen te ondersteunen. De WHO heeft dit bijvoorbeeld ooit gedaan. Maar dit moet worden gescheiden van de profiteurs die zich door de geschiedenis heen als varkens bij zo'n trog hebben verzameld. 

De grondwet van de WHO, opgesteld in het tijdperk van dekolonisatie, slaagde er niet in om de herhaling ervan te stoppen. Een nieuw model voor internationale gezondheidsinstellingen is nodig om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke besluitvorming op het gebied van gezondheid bij de bevolking ligt. De wereldwijde volksgezondheidsgemeenschap kan ervoor kiezen om deel te blijven uitmaken van de misdaad, of degenen in lage-inkomenslanden te ondersteunen die de remedie moeten zijn. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

 • David Bell

  David Bell, Senior Scholar aan het Brownstone Institute, is een volksgezondheidsarts en biotech-adviseur op het gebied van wereldwijde gezondheid. Hij is een voormalig arts en wetenschapper bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), programmahoofd voor malaria en ziekten met koorts bij de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genève, Zwitserland, en directeur Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fonds in Bellevue, WA, VS.

  Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute