roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » Justitie Neil Gorsuch spreekt zich uit tegen lockdowns en mandaten 
Neil Gorsuch

Justitie Neil Gorsuch spreekt zich uit tegen lockdowns en mandaten 

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

In een verklaring die vandaag is afgelegd in een zaak met betrekking tot titel 42 verbreekt rechter Neil Gorsuch van het Hooggerechtshof de pijnlijke stilte over het onderwerp lockdowns en mandaten, en presenteert de waarheid met verrassende duidelijkheid. Belangrijk is dat deze verklaring van het Hooggerechtshof komt omdat zoveel andere agentschappen, intellectuelen en journalisten ronduit ontkennen wat er met het land is gebeurd. 

[D] e geschiedenis van deze zaak illustreert de verstoring die we de afgelopen drie jaar hebben ervaren in de manier waarop onze wetten worden gemaakt en onze vrijheden worden nageleefd.

Sinds maart 2020 hebben we misschien wel te maken gehad met de grootste inbreuken op de burgerlijke vrijheden in de vredestijdgeschiedenis van dit land. Uitvoerende functionarissen in het hele land vaardigden op adembenemende schaal nooddecreten uit. Gouverneurs en lokale leiders vaardigden afsluitingsbevelen uit en dwongen mensen thuis te blijven.

Ze sloten bedrijven en openbare en particuliere scholen. Ze sloten kerken terwijl ze casino's en andere favoriete bedrijven lieten doorgaan. Ze bedreigden overtreders niet alleen met civielrechtelijke sancties, maar ook met strafrechtelijke sancties.

Ze bewaakten kerkparkeerplaatsen, registreerden kentekenplaten en vaardigden waarschuwingen uit dat het bijwonen van zelfs buitendiensten die voldoen aan alle sociale afstands- en hygiëne-eisen van de staat, kan neerkomen op crimineel gedrag. Ze verdeelden steden en buurten in kleurgecodeerde zones, dwongen individuen om te vechten voor hun vrijheden in de rechtbank volgens noodschema's, en veranderden vervolgens hun kleurgecodeerde schema's toen een nederlaag in de rechtbank op handen was.

Federale uitvoerende ambtenaren deden ook mee. Niet alleen met nooddecreten voor immigratie. Ze zetten een volksgezondheidsbureau in om de relaties tussen verhuurders en huurders in het hele land te reguleren. Ze gebruikten een bureau voor veiligheid op de werkplek om een ​​vaccinatiemandaat af te geven voor de meeste werkende Amerikanen.

Ze dreigden niet-conforme werknemers te ontslaan en waarschuwden dat servicemedewerkers die weigerden te vaccineren, oneervol ontslag en opsluiting zouden kunnen krijgen. Onderweg lijkt het erop dat federale functionarissen sociale-mediabedrijven onder druk hebben gezet om informatie over pandemisch beleid waar ze het niet mee eens waren achter te houden.

Terwijl uitvoerende functionarissen in een razend tempo nieuwe nooddecreten uitvaardigden, zwegen de wetgevers van de staat en het Congres - de organen die normaal gesproken verantwoordelijk zijn voor het aannemen van onze wetten - maar al te vaak. Rechtbanken die onze vrijheden moesten beschermen, pakten enkele - maar bijna alle - inbreuken op hen aan. In sommige gevallen, zoals deze, lieten rechtbanken zich zelfs gebruiken om nooddecreten op het gebied van de volksgezondheid te bestendigen voor bijkomende doeleinden, wat zelf een vorm van noodwetgeving is door middel van rechtszaken.

Ongetwijfeld kunnen er veel lessen worden getrokken uit dit hoofdstuk in onze geschiedenis, en hopelijk zullen serieuze pogingen worden gedaan om het te bestuderen. Een les zou deze kunnen zijn: angst en het verlangen naar veiligheid zijn sterke krachten. Ze kunnen leiden tot een schreeuw om actie - bijna elke actie - zolang iemand iets doet om een ​​vermeende dreiging aan te pakken. 

Een leider of een expert die beweert dat hij alles kan oplossen, als we maar precies doen wat hij zegt, kan een onweerstaanbare kracht blijken te zijn. We hoeven niet met een bajonet te confronteren, we hebben alleen een duwtje in de rug nodig, voordat we gewillig afstand doen van de aardigheid om te eisen dat wetten worden aangenomen door onze wetgevende vertegenwoordigers en regel per decreet accepteren. Onderweg zullen we toegeven aan het verlies van vele gekoesterde burgerlijke vrijheden - het recht om vrijelijk te aanbidden, om zonder censuur te debatteren over openbaar beleid, om samen te komen met vrienden en familie, of gewoon om onze huizen te verlaten. 

We kunnen zelfs degenen aanmoedigen die ons vragen onze normale wetgevingsprocedures te negeren en onze persoonlijke vrijheden op te geven. Natuurlijk is dit geen nieuw verhaal. Zelfs de Ouden waarschuwden dat democratieën onder angst kunnen ontaarden in autocratie.

Maar misschien hebben we ook nog een andere les geleerd. De concentratie van macht in de handen van zo weinigen kan efficiënt en soms populair zijn. Maar het neigt niet naar deugdelijk bestuur. Hoe wijs één persoon of zijn adviseurs ook mogen zijn, dat is geen vervanging voor de wijsheid van het hele Amerikaanse volk die kan worden aangeboord in het wetgevingsproces.

Beslissingen die worden genomen door mensen die geen kritiek hebben, zijn zelden zo goed als beslissingen die worden genomen na stevig en ongecensureerd debat. Beslissingen die ter plekke worden aangekondigd, zijn zelden zo wijs als beslissingen die na zorgvuldige overweging worden genomen. Beslissingen die door enkelen worden genomen, hebben vaak onbedoelde gevolgen die kunnen worden voorkomen als er meer worden geraadpleegd. Autocratieën hebben altijd met deze tekortkomingen te kampen gehad. Misschien, hopelijk, hebben we deze lessen ook opnieuw geleerd.

In de jaren zeventig bestudeerde het Congres het gebruik van nooddecreten. Het merkte op dat ze uitvoerende autoriteiten kunnen toestaan ​​​​buitengewone bevoegdheden aan te boren. Het congres merkte ook op dat nooddecreten de gewoonte hebben om de crises die ze veroorzaken lang te overleven; sommige federale noodproclamaties, merkte het Congres op, waren jaren of decennia van kracht gebleven nadat de noodsituatie in kwestie voorbij was.

Tegelijkertijd erkende het Congres dat snel eenzijdig optreden van de uitvoerende macht soms noodzakelijk en toegestaan ​​is in onze grondwettelijke orde. In een poging om deze overwegingen in evenwicht te brengen en te zorgen voor een meer normale werking van onze wetten en een betere bescherming van onze vrijheden, nam het Congres een aantal nieuwe vangrails aan in de National Emergency Act.

Ondanks die wet is het aantal gemelde noodsituaties in de daaropvolgende jaren alleen maar gegroeid. En het is moeilijk om je niet af te vragen of, na bijna een halve eeuw en in het licht van de recente ervaring van onze natie, een andere kijk gerechtvaardigd is. Het is ook moeilijk om je niet af te vragen of de wetgevende macht van de staat de juiste reikwijdte van de uitvoerende bevoegdheden in noodsituaties op staatsniveau opnieuw zou kunnen onderzoeken. 

Men kan op zijn minst hopen dat de rechterlijke macht zich niet snel weer zal toestaan ​​deel uit te maken van het probleem door rechtzoekenden toe te staan ​​onze rol te manipuleren om een ​​decreet te bestendigen dat is ontworpen om de ene noodsituatie aan te pakken om de andere aan te pakken. Vergis u niet: beslissende uitvoerende maatregelen zijn soms noodzakelijk en gepast. Maar als nooddecreten beloven sommige problemen op te lossen, dreigen ze andere te genereren. En regeren door middel van een noodbevel voor onbepaalde tijd dreigt ons allemaal achter te laten met een omhulsel van een democratie en burgerlijke vrijheden die net zo hol zijn.

De mening van rechter Neil Gorsuch in Arizona tegen Mayorkas markeert het hoogtepunt van zijn driejarige inspanning om zich te verzetten tegen de uitroeiing van burgerlijke vrijheden, ongelijke toepassing van de wet en politieke vriendjespolitiek door het Covid-regime. Vanaf het begin bleef Gorsuch waakzaam toen overheidsfunctionarissen het voorwendsel van Covid gebruikten om hun macht te vergroten en de burgerij van haar rechten te beroven in weerwil van al lang bestaande grondwettelijke principes. 

Terwijl andere rechters (zelfs sommige vermeende constitutionalisten) afstand deden van hun verantwoordelijkheid om de Bill of Rights te handhaven, verdedigde Gorsuch ijverig de grondwet. Dit kwam het duidelijkst naar voren in de zaken van het Hooggerechtshof over religieuze vrijheid in het Covid-tijdperk. 

Vanaf mei 2020 behandelde het Hooggerechtshof zaken waarin de Covid-beperkingen op religieus bezoek in het hele land werden aangevochten. Het Hof was verdeeld volgens bekende politieke lijnen: het liberale blok van rechters Ginsburg, Breyer, Sotomayor en Kagan stemde voor vrijheidsberoving als een geldige uitoefening van de politiemacht van de staat; Justitie Gorsuch leidde de conservatieven Alito, Kavanaugh en Thomas bij het aanvechten van de irrationaliteit van de edicten; Opperrechter Roberts koos de kant van het liberale blok en rechtvaardigde zijn beslissing door uit te stellen naar deskundigen op het gebied van volksgezondheid. 

"Ongekozen rechterlijke macht mist de achtergrond, competentie en expertise om de volksgezondheid te beoordelen en legt geen verantwoording af aan de mensen", schreef Roberts in South Bay tegen Newsom, de eerste Covid-zaak die de rechtbank bereikte. 

En dus handhaafde het Hof herhaaldelijk uitvoerende bevelen die de godsdienstvrijheid aanvielen. In South Bay, wees het Hof het verzoek van een Californische kerk af om staatsbeperkingen op kerkbezoek te blokkeren in een vijf tegen vier beslissing. Roberts koos de kant van het liberale blok en drong aan op eerbied voor het volksgezondheidsapparaat toen de grondwettelijke vrijheden uit het Amerikaanse leven verdwenen. 

In juli 2020 splitste de rechtbank opnieuw met 5-4 en wees de noodmotie van een kerk voor voorlopige maatregelen tegen de Covid-beperkingen van Nevada af. Gouverneur Steve Sisolak beperkte religieuze bijeenkomsten tot 50 personen, ongeacht de genomen voorzorgsmaatregelen of de grootte van het etablissement. Hetzelfde bevel stond andere groepen toe, waaronder casino's, om maximaal 500 mensen te houden. Het Hof, met opperrechter Roberts die zich weer bij de liberale rechters voegde, ontkende de motie in een niet-ondertekende motie zonder uitleg. 

Justitie Gorsuch gaf een afwijkende mening van één alinea die de hypocrisie en irrationaliteit van het Covid-regime blootlegde. “Volgens het edict van de gouverneur mag een 'multiplex' met 10 schermen op elk moment 500 bioscoopbezoekers herbergen. Ook een casino kan honderden tegelijk bedienen, met misschien zes mensen hier aan elke craps-tafel en een vergelijkbaar aantal rond elk roulettewiel daar', schreef hij. Maar het bevel tot afsluiting van de gouverneur legde een limiet van 50 aanbidders op voor religieuze bijeenkomsten, ongeacht de capaciteit van de gebouwen. 

"Het eerste amendement verbiedt zo'n duidelijke discriminatie tegen de beoefening van religie", schreef Gorsuch. "Maar er is geen wereld waarin de grondwet Nevada toestaat Caesars Palace te verkiezen boven Calvary Chapel."

Gorsuch begreep de bedreiging van de vrijheden van de Amerikanen, maar hij stond machteloos tegenover opperrechter Roberts die de belangen van de volksgezondheidsbureaucratie behartigde. Dat veranderde toen rechter Ginsburg in september 2020 overleed.

De volgende maand trad rechter Barrett toe tot de rechtbank en maakte de 5-4-verdeling van de rechtbank over religieuze vrijheid in het Covid-tijdperk ongedaan. De volgende maand vaardigde de rechtbank een noodbevel uit om het uitvoerende bevel van gouverneur Cuomo te blokkeren dat het bijwonen van religieuze diensten beperkte tot 10 tot 25 mensen. 

Gorsuch was nu in de meerderheid en beschermde de Amerikanen tegen de tirannie van ongrondwettelijke edicten. In een concurring opinion in de zaak New York vergeleek hij opnieuw beperkingen op seculiere activiteiten en religieuze bijeenkomsten; “Volgens de gouverneur is het misschien onveilig om naar de kerk te gaan, maar het is altijd prima om nog een fles wijn te halen, een nieuwe fiets te kopen of de middag door te brengen met het verkennen van je distale punten en meridianen... Wie wist dat de volksgezondheid dat zou doen dus perfect aansluiten bij seculier gemak?”

In februari 2021 deden religieuze organisaties in Californië een beroep op een noodbevel tegen de Covid-beperking van gouverneur Newsom. In die tijd verbood Newsom aanbidding binnenshuis in bepaalde gebieden en verbood het zingen. Opperrechter Roberts, vergezeld door Kavanaugh en Barrett, handhaafde het zangverbod, maar vernietigde de capaciteitslimieten.

Gorsuch schreef een apart advies, vergezeld door Thomas en Alito, waarin hij zijn kritiek op de autoritaire en irrationele ontneming van de Amerikaanse vrijheid voortzette toen Covid zijn tweede jaar inging. Hij schreef: “Overheidsactoren hebben maandenlang de doelpalen voor pandemiegerelateerde offers verlegd en nieuwe maatstaven aangenomen die het herstel van vrijheid altijd om de hoek lijken te brengen.” 

Net als zijn meningen in New York en Nevada, concentreerde hij zich op de ongelijksoortige behandeling en politieke vriendjespolitiek achter de edicten; "Als Hollywood een studiopubliek mag ontvangen of een zangwedstrijd kan filmen terwijl geen enkele ziel de kerken, synagogen en moskeeën van Californië mag betreden, is er iets ernstig misgegaan."

Het advies van donderdag stelde Gorsuch in staat om het verwoestende vrijheidsverlies te beoordelen dat Amerikanen hebben geleden gedurende de 1,141 dagen die nodig waren om de curve af te vlakken.

22-592_5hd5Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute