roodbruine zandsteen » Brownstone Institute-artikelen » We zijn Kants morele les vergeten
We zijn Kants morele les vergeten

We zijn Kants morele les vergeten

DELEN | AFDRUKKEN | E-MAIL

In de 18th eeuw Immanuel Kant – misschien wel de belangrijkste filosoof van de historische Europese Verlichting – gaf ons wat bekend staat als een ‘deontologische (plichtsgerichte)’ morele filosofie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ‘consequentialistische’ variant, of een die de morele juistheid beoordeelt van menselijke handelingen door te vragen of de resultaten (gevolgen) van handelingen de handelingen zelf rechtvaardigen. Kant betoogde daarentegen dat plicht – en niet de neiging – moet worden beschouwd als de enige basis voor het beoordelen van de morele goedheid van daden. 

Dit laat uiteraard de vraag van het vaststellen over wat acties moeten worden opgevat als onderworpen aan de 'plicht', en daarmee samenhangend, van het criterium voor dergelijke acties. Kants antwoord op deze vraag is terecht beroemd en impliceert iets onvoorwaardelijks, of wat hij de 'categorische imperatief' noemde. Dit laatste mag echter niet als het ware in een vacuüm worden geplaatst, maar staat in een cruciale verhouding tot iets dat 'fundamenteel goed' is. Kant schreef hierover onder meer in de zijne Grondslagen van de metafysica van de moraal (Ik gebruik de versie vertaald door Beck, LW New York: The Liberal Arts Press, 1959), waarin hij als volgt betoogde (p. 46):

…stel dat er iets is waarvan het bestaan ​​op zichzelf absolute waarde heeft, iets dat, als doel op zichzelf, een basis zou kunnen zijn voor bepaalde wetten. Daarin en alleen daarin zou de basis kunnen liggen van een mogelijke categorische imperatief, dat wil zeggen van een praktische wet.

Het is opmerkelijk dat er een belangrijk verschil bestaat tussen ‘definitieve’ wetten, in de zin van ‘positieve’ wetten, zoals de wetten die internetveiligheid regelen, en wat ten grondslag ligt aan dergelijke specifieke, staatsspecifieke wetten, namelijk de universeel geldige ‘praktische wet’. gerelateerd aan praxis) of 'morele wet', die als toetssteen voor de eerste kan worden gebruikt met betrekking tot de gerechtvaardigdheid ervan. Een andere manier om dit te zeggen is door te zeggen dat wat legaal is en wat moreel is vaak twee verschillende dingen zijn. 

‘Definitieve wetten’ kunnen hier ‘positieve wetten’ betekenen, of het soort ‘wetten’ die zelf universeel zijn, omdat het de stelregels of algemene principes zijn op basis waarvan iemand handelt – zoals het verbod op moord – die kunnen leiden tot worden beschouwd als uitdrukkingen van een universele morele wet, geldig voor alle rationele wezens. In de woorden van Kant, die betrekking hebben op de wil, het handelen, de (morele) ‘wet’, universaliteit en een antwoord op de bovenstaande vraag over iets van ‘absolute waarde’ (Kant 1959: 55, 59-60):

Die wil is absoluut goed, en dat is een wil waarvan de stelregel, wanneer deze tot universele wet wordt gemaakt, nooit met zichzelf in strijd kan zijn. Dit principe is dus ook de hoogste wet ervan: handel altijd volgens die stelregel waarvan je de universaliteit als wet tegelijkertijd kunt willen. Dit is de enige voorwaarde waaronder een wil nooit met zichzelf in conflict kan komen, en een dergelijke imperatief is categorisch. 

'Universaliseerbaarheid' van een specifiek principe of stelregel – niet liegen, geen valse beloften doen, of weerstand bieden aan de neiging tot moord of zelfmoord, ongeacht de mate van lijden waaraan iemand wordt blootgesteld (Kant 1959: 47-48) – is daarom nodig om het te kunnen beschouwen als een universele ‘wet’ – een wet die verenigbaar is met de onvoorwaardelijke ‘wet’categorisch imperatief' in het fragment hierboven. Hetzelfde zou gelden voor wat in het eerdere fragment 'definitieve wetten' werd genoemd, waaronder al die 'positieve wetten' vallen die in elk land voorkomen en tot stand zijn gebracht door de constitutionele bevoegdheden van het wetgevende orgaan. 

Dergelijke 'positieve wetten' moeten worden geformuleerd in overeenstemming met de grondwet van een land, die op zijn beurt kan worden beschouwd als de reeks fundamentele principes die het sociale leven in dat land beheersen. Daartoe behoort de expliciete verklaring van bepaalde 'rechten', zoals het recht op leven, het recht op eigendom, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verkeer. Tenzij dergelijke wetten de test van beoordeling in termen van de ‘categorische imperatief’ doorstaan, zouden ze echter niet universeel toepasbaar zijn, wat waarschijnlijk het geval is met wetten die cultuur- en natiespecifiek zijn, zoals de Black Empowerment-wetten in Zuid-Afrika. . Maar elke positieve wet die de reikwijdte van een bepaalde natie of cultuur te boven gaat, met vermeende geldigheid voor alle menselijke wezens, moet verenigbaar zijn met de 'categorische imperatief' om als moreel gerechtvaardigd te worden beschouwd. 

Het is niet moeilijk om te beslissen of iets – een handeling die je op het punt staat te verrichten – deze morele lakmoesproef doorstaat of niet; men hoeft zich alleen maar af te vragen of de stelregel of het motiverende principe dat eraan ten grondslag ligt verenigbaar is met de 'categorische imperatief'. De laatste zinsnede betekent losjes 'een gebod dat onvoorwaardelijk is', in tegenstelling tot een voorwaardelijke imperatief, zoals 'Stem op Partij X als je tegen de ontwaakte cultuur bent'. De laatste stelt duidelijk een voorwaarde, terwijl de categorische imperatief dat niet doet.

Dit is de reden waarom het gebod 'Gij zult niet doden' universeel toepasbaar is. Het is daarom verenigbaar met de ‘categorische imperatief’, terwijl het tegenovergestelde – ‘Gij zult doden’ – als een gebod wordt opgevat. niet verenigbaar met Kants categorische imperatief, omdat dat een performatieve tegenspraak zou zijn. Hieruit volgt dat de categorische imperatief puur formeel is; het schrijft geen materiële, cultuurspecifieke acties voor die moeten worden uitgevoerd. Dergelijke acties kunnen echter worden beoordeeld in relatie tot deze universele imperatief.  

De reden waarom ik zoveel aandacht heb besteed aan Kants categorische imperatief is om een ​​achtergrond te schetsen voor het kijken naar enkele gevallen van handelingen waarbij motieven die verenigbaar zijn met de categorische imperatief duidelijk niet aanwezig zijn of waren. De acties van degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie van de zogenaamde Covid-‘vaccins’ – acties die onvermijdelijk aan de campagne voorafgingen om deze ‘injecties toe te dienen’ – zijn aantoonbaar onverenigbaar met de eis van de categorische imperatief, dat de stelregel of het motief van een handeling universaliseerbaar moet zijn, met andere woorden, dat zij moet worden beschouwd als een universele wet voor alle rationele wezens. Stel je de volgende situatie voor fragment uit een artikel in de Exposé (3 maart 2024):

Uit een recente dataset die is vrijgegeven door het Office for National Statistics (ONS) van de Britse regering is een verrassend patroon naar voren gekomen met betrekking tot de sterftecijfers per 100,000 onder tieners en jongvolwassenen, wat aanleiding gaf tot een golf van vragen en oproepen tot verder onderzoek van deskundigen op het gebied van de volksgezondheid.

De ONS-dataset, beschikbaar op de ONS-website hier, geeft sterfgevallen weer naar vaccinatiestatus van 1 april 2021 tot 31 mei 2023. Onze analyse concentreerde zich op sterftecijfers per 100,000 persoonsjaren van januari tot mei 2023 onder inwoners van Engeland tussen 18 en 39 jaar oud, en wat we ontdekten is werkelijk schokkend .

De eerste observaties van de gegevens bewijzen dat personen in deze leeftijdscategorie die vier doses van een COVID-19-vaccin hadden gekregen, hogere sterftecijfers vertoonden vergeleken met hun niet-gevaccineerde tegenhangers.

Elke maand hadden gevaccineerde tieners en jongvolwassenen die vier doses kregen, een significant groter risico om te overlijden dan niet-gevaccineerde tieners en jongvolwassenen. Hetzelfde kan ook worden gezegd voor tieners en jongvolwassenen die met één dosis zijn gevaccineerd, en voor tieners en jongvolwassenen die met twee doses zijn gevaccineerd in februari 2023...

Gedurende de resterende maanden bleef het sterftecijfer onder niet-gevaccineerde tieners en jonge volwassenen binnen de twintig per 20 persoonsjaren. Terwijl de sterftecijfers onder gevaccineerde tieners en jongvolwassenen met vier doses in april slechts 100,000 per 80.9 daalden en de resterende maanden binnen de 100,000 tot 85 per 106 bleven.

Het gemiddelde sterftecijfer per 100,000 persoonsjaren van januari tot mei was 26.56 voor niet-gevaccineerde tieners en jongvolwassenen en een schokkende 94.58 per 100,000 voor gevaccineerde tieners en jongvolwassenen met vier doses.

Dit betekent dat de gevaccineerden met vier doses gemiddeld 256% meer kans hadden om te overlijden dan de niet-gevaccineerden, gebaseerd op sterftecijfers per 100,000.

Apologen van de farmaceutische bedrijven die de ‘vaccins’ produceerden zouden waarschijnlijk betogen dat deze flagrante verschillen in sterfte toevallig zijn, of in het ergste geval de manifestatie van een aantal technische ‘fouten’ die in het productieproces zijn geslopen. Een dergelijk excuus – want dat is het – zou op zijn zachtst gezegd puur onoprecht zijn. Het gezegde ‘Correlatie is geen oorzakelijk verband’ verhult het feit dat, voor zover het de sterftecijfers onder ‘gevaccineerde’ individuen betreft, zulke opvallend hoge sterftecijfers, vergeleken met zulke cijfers onder de ‘niet-gevaccineerde’, samenvallen met de (nasleep van de) mondiale gebeurtenis van het toedienen van deze ‘clot-shots’, zoals ze tegenwoordig veelzeggend worden genoemd. 

Ed Dowd, in zijn boek: 'Oorzaak onbekend:' De epidemie van plotselinge sterfgevallen in 2021 en 2022, schrijft het volgende nawoord:

Een snel gedachtenexperiment:

Stel je voor dat duizenden gezonde jonge Amerikanen plotseling, onverwacht en op mysterieuze wijze stierven – en vervolgens in een alarmerend en escalerend tempo bleven sterven. (Er was eens) dat zou leiden tot een dringend onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om de oorzaak van de sterfgevallen vast te stellen.

Stel je voor dat oplettende en nieuwsgierige volksgezondheidsfunctionarissen ontdekken dat de overledenen allemaal herhaaldelijk een nieuw en weinig begrepen medicijn hadden ingenomen. Vervolgens stellen de functionarissen met zekerheid vast dat het medicijn dat deze kinderen hebben ingenomen een duidelijk werkingsmechanisme heeft dat bij sommige mensen ontstekingen aan het hart en ander hartletsel veroorzaakt.

Ze vernemen dat volksgezondheidsfunctionarissen in andere landen hetzelfde hebben gezien en zijn gestopt met het aanbevelen van ditzelfde medicijn aan jongeren. Vervolgens bevelen enkele van de meest vooraanstaande en gerespecteerde wetenschappelijke adviseurs van de Amerikaanse regering publiekelijk aan om de drug voor jonge mensen stop te zetten.

Ten slotte ondertekenen duizenden artsen over de hele wereld petities en schrijven ze opiniestukken waarin ze zich verzetten tegen het medicijn voor jongeren. Deskundigen van de universiteiten van Harvard, Yale, MIT, Stanford en Oxford komen naar voren om hun zorgen te uiten.

Helaas vereist dat gedachte-experiment geen enkele verbeeldingskracht, omdat het precies is wat er is gebeurd – behalve het deel over attente en nieuwsgierige CDC-functionarissen die binnenstormen om te informeren. Dat deel moest ik verzinnen [schrijft Dowd].

Zouden nieuwsgierige verslaggevers in de wereld van vóór Covid-19 niet achter zo’n verhaal aan gaan, en zou de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de toediening van het nieuwe mysterieuze medicijn niet onderbreken totdat een uitgebreid onderzoek was afgerond?

En bovenal: zou zo'n medicijn niet snel een hoofdverdachte zijn geworden die het overwegen waard is vanwege zijn mogelijke rol in de sterfgevallen?

Lagerop voegt Dowd tussen haakjes toe:

(Als u twijfelt of de mRNA-vaccins hartproblemen kunnen veroorzaken, zie Bijlage Vier, pagina 190, voor een steekproef van 100 gepubliceerde artikelen over door vaccins veroorzaakte hartbeschadigingen bij jonge mensen.)

Als dit niet voldoende is om iemand te ontmoedigen van de naïeve overtuiging dat er geen causaal verband bestaat tussen sterfgevallen op grote schaal (onder meer benadrukt door Ed Dowd) en de Covid-prikken, hoeven ze alleen maar het beschikbare bewijsmateriaal van misdrijf door te nemen, zoals zoals hieronder vermeld. Dit toont aan dat het passend is om Kants categorische imperatief toe te passen op de handelingen die aanleiding gaven tot de creatie van deze ‘experimentele’ farmaceutische producten – met het onontkoombare oordeel dat het motief achter de vervaardiging ervan niet moreel universaliseerbaar of gerechtvaardigd. 

In een videodiscussie waarin criminele misdrijven aan het licht worden gebracht, worden we geïnformeerd dat het mRNA-vaccin van Pfizer miljarden programmeerbare ‘bots’ op nanoschaal bevat – dat wil zeggen ‘nanobots’ die kunnen worden in- en uitgeschakeld zodra ze in het menselijk lichaam zijn geïnjecteerd, en zelfs een IP-adres hebben, zodat ze verbonden zijn met internet. Ze zijn ontwikkeld door de Israëlische professor Ido Bachelet van de Bar-Ilan Universiteit, in samenwerking met Pfizer, en zoals Bachelet in de video uitlegt, kunnen deze nanorobots verschillende 'ladingen' aan het menselijk lichaam leveren – die vervolgens kunnen worden vrijgegeven wanneer degenen die de nanobots besturen dit graag willen doen. 

Zoals de presentator in de video opmerkt, markeert deze biotechnologie de actualisering van Klaus Schwabs zogenaamde ‘Vierde Industriële Revolutie’, die tot doel heeft de lichamen van mensen te verbinden met het internet en met andere ‘slimme’ apparaten die dat kunnen doen. 'communiceren' met hun lichaam. In feite worden we eraan herinnerd dat Bill Gates en Microsoft (zogenaamd) het exclusieve recht hebben gekregen om het menselijk lichaam als computernetwerk te laten functioneren. 

Bovendien zou deze nanobiotechnologie kunnen worden gebruikt voor goedaardige doeleinden, zoals het leveren van een medicijn tegen kanker aan mensen, maar het zou ook kunnen worden gebruikt om het tegenovergestelde te bereiken; namelijk om kwaadaardige, uiterst schadelijke materialen in hun lichaam af te leveren – zoals, het meest significant, de materialen die aantoonbaar aanwezig zijn in de mRNA-pseudovaccins die aan miljarden mensen over de hele wereld worden toegediend. De zogenaamde ‘factcheckers’ in dienst van de mondiale kliek zijn van plan de rest van de mensheid schade te berokkenen – die zij beschouwen als ‘nutteloze eters' (zie vanaf 7 minuten in de video) – routinematig ontkennen dat de Covid-‘vaccins’ het risico op overlijden vergroten, Natuurlijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het hierboven besproken werk van Ed Dowd. 

Lijkt het erop dat de acties die deze verreikende biotechnologische interventies mogelijk maken, in overeenstemming kunnen worden gebracht met Kants categorische imperatief? Zeker niet. De mensen die dergelijke inmengingen hebben georkestreerd, en daar nog steeds mee bezig zijn, kunnen nooit beweren dat het motief van hun daden universaliseerbaar is; dat wil zeggen dat het begrepen kan worden als een universele 'wet' voor alle rationele mensen.

Als ze een dergelijke bewering zouden doen, zou dat performatief tegenstrijdig zijn, omdat het zou betekenen dat ze een democide zouden rechtvaardigen, waarbij ze zichzelf ook als slachtoffers zouden beschouwen. Kortom: de opvallende afwezigheid van morele rechtvaardiging van de acties van de globalistische neofascisten is een treurige indicatie dat de menselijke samenleving in moreel opzicht aanzienlijk is verslechterd. Gelukkig geldt dat niet voor de menselijke soort in zijn geheel. Uitgegeven onder a Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie
Stel voor herdrukken de canonieke link terug naar het origineel Brownstone Instituut Artikel en auteur.

Auteur

  • Bert Olivier

    Bert Olivier werkt bij het Departement Wijsbegeerte, Universiteit van de Vrijstaat. Bert doet onderzoek op het gebied van psychoanalyse, poststructuralisme, ecologische filosofie en techniekfilosofie, literatuur, film, architectuur en esthetiek. Zijn huidige project is 'Het onderwerp begrijpen in relatie tot de hegemonie van het neoliberalisme'.

    Bekijk alle berichten

Doneer vandaag nog

Uw financiële steun aan het Brownstone Institute gaat naar de ondersteuning van schrijvers, advocaten, wetenschappers, economen en andere moedige mensen die professioneel zijn gezuiverd en ontheemd tijdens de onrust van onze tijd. U kunt helpen de waarheid naar buiten te brengen door hun voortdurende werk.

Abonneer u op Brownstone voor meer nieuws

Blijf op de hoogte met Brownstone Institute